Име и презиме

Борис Беговић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Економска анализа права, микроекономија, индустријска организација, политичка економија, теорија привредног раста, урбана економика

Биографски подаци

Рођен у Београду 1956. године

Академска каријера

Година

Институција

Област (тема)

Избор у звање (актуелно)

2008

Правни факултет Универзитета у Београду

/

Докторат

1990

Економски факултет Универзитета у Београду

Урбана економија и економетрија

Магистратура/мастер

1985

Економски факултет Универзитета у Београду

Привредни развој

Диплома

1979

Економски факултет Универзитета у Београду

Привредни развој

Стручна и научна усавршавања

Department of Economics, London School of Economics, Лондон, Велика Британија, 1987, 1989, 1991-1992

Department of Land Economy, University of Cambridge, Кембриџ, Велика Британија,1992

Scholl for Advanced Urban Studies, University of Bristol, Бристол, Велика Британија,, 1994

Kennedy School of Government, Harvard University, САД, 2001

Познавање страних језика

Енглески

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години:

Назив предмета

Врста студија

Основи економија, Право конкуренције, Економска анализа права

Основне студије

Економска анализа права, Право конкуренције, Упоредно право конкуренције

Мастер студије

Микроекономија I, Микроекономија II, Економска анализа конкуренције, Право конкуренције

Докторске студије

Најзначајнији радови

1. Економска анализа генералне превенције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.

2. Economic benefits and costs of Serbian accession to the EU: Is there an alternative?, in: Lunden, T. (ed.), Sweden-Serbia and Europe: Periphery or Not?, Stockholm: KVHHA, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, ss. 84-95, 2014.

3. Democracy and economic growth: Some regularities, CDDRL Working Papers, Vol. 148, Stanford: University of Stanford, 2013.

4. The political economy context of economic growth in South East Europe, in: Anastasakis, O., Sanfey, P. & Watson, M. (eds.), Defining a New Reform Agenda, Paths to Sustainable Convergence in South East Europe, Oxford: St Anthony’s College, European Studies Center, pp. 7-24, 2013.

5. Увод у право конкуренције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015. (коаутор)

6. Political Economy of Enterprise Restructuring and Election Results in Serbia, European Journal of Political Economy, Vol. 27, No. 1, pp. 62-74, 2011

7. Институционални аспекти привредног раста [Белграде: Службени гласник, 2011

8. From Poverty to Prosperity: Free Market Based Solutions, Belgrade: Center for Liberal-Democratic Studies, 2008 (co-author)

9. Економија за правнике, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015. (коаутор)

10. Економска анализа корупције, ЦЛДС, Београд,

11. Property Taxation in Serbia, in: Schreurs, H. (ed.): Reforming Property Taxation in Southeast Europe, Budapest: Local Government and Public Reform Initiatives, pp. 23-29, 2006

12. New Competition Policy: A Policy Paper, Belgrade: Center for Liberal-Democratic Studies, 2003 (editor and co-author)

13. Corruption at the Customs: Combating Corruption at the Customs Administration, Belgrade: Center for Liberal-Democratic studies, 2002 (editor and co-author)

14. Corruption in Serbia, Belgrade: Center for Liberal-Democratic studies, 2001 (editor and co-author, the book won 2002 Sir Anthony Fisher International Memorial Award)

15. The Urban Land Privatization Strategy for Post-Communist Countries: A Suggestion, Journal of International and Comparative Economics, Vol.3, No.4, 1994

16. The Effects of the Non-market Urban Land Use System in Eastern Europe: The Case of Belgrade, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol.7, No.35, September 1993

17. Reform of the Urban Land Use System in East Europe: The Case of Belgrade, Papers in Regional Science, Vol. 72, No.2, April 1993

18. The Introduction of the Market in the Urban Land Use System: The Case of Belgrade, Yugoslavia, DISP (ETH, Zurich), Vol.28, No. 109, April 1992

19. Industrial Diversification and City Size: The Case of Yugoslavia, Urban Studies, Vol.29, No.1, February 1992

20. The Economic Approach to the Optimal City Size, Progress in Planning Vol.26, Oxford: Pergamon Press, 1991

Најзначајнија учешћа на конференцијама

 

1. Religion and Social Justice: Is There a Room for Social Engagement of the Church?, Sacred and Social/Political Freedom: The Political Dimension of Religion, The Institute for the Study Of Culture and Christianity, Београд, новембар 2013.

2. Entrepreneurship, Rule of Law and Economic Growth, Law, Rules and Economic Performance – Conference in Honor of Svetozar Pejovich, University of Belgrade School of Law, Београд, септембар 2012.

3. Regional Integration: The End of Nation States in Europe? Mont Pelerin General Meeting 2012, Праг, Чешка република, септембар 2012.

4. External Actors: Will the EU be the Only Game in Town in 2020?, Balkan 2020, London School of Economics, Лондон, Велика Британија 2012.

5. The Role of the State in SEE economies, The Role of the State on South East Europe (SEE), St. Antony College, University of Oxford, Оксфорд, Велика Британија, јуни 2010

6. What is a market economy and how can it deliver?, Democracy that delivers: Improving the quality of democratic Governance and Economic Growth, Center for International Private Enterprise, Вашингтон, САД, октобар 2009

7. Regulatory Burden to Business in SEE Markets , Structuring Regulatory Frameworks for Dynamic and Competitive South Easter European Markets, World Bank Conference, The World Bank, Атина, Грчка, децембар 2006.

8. Trade Liberalization: The Way Forward, Freedom, Commerce, and Peace: A Regional Agenda, Cato, Тбилиси, Грузија, октобар 2006.

9. Economic Inequality and Corruption, 3rd World Bank Conference on Inequality: Inequality, Politics and Power, The World Bank, Вашингтон, САД, јуни 2006

10. Corruption in the Customs: Two Stages and the Turning Point in Serbia, 11th International Anti-Corruption Conference, Сeул, Република Кореја, 2003

Тренутно учешће на научним пројектима

Домаћи:

1. Идентитетски преображај Србије

2. Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе

3. Подршка одрживом развоју сиситема ваздушног саобраћаја Републике Србије

Међународни:

  1. Democracy and economic growth: distance from the frontier approach to the theory and empirical research, заједнички пројекат са циришким универзитетом уз подршку Швајцарске националне фондације за науку (SNFS)

Чланство у стручним и научним удружењима

Члан Америчког економског удружења, члан научног друштва Савезна економиста Србије,

Награде и признања

/

Други подаци које сматрате релевантним

Члан Центра за либерално-демократске студије , стални рецензент часописа European Journal of Political Economy, Public Choice, Journal of Development Studies, Belgrade Law Review, главни економски саветник владе Савезне Републике Југославије 2000-2002.