Dr STEVAN ĐORĐEVIĆ,
redovni profesor za predmet MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 

Rođen je u Leskovcu 14. septembra 1927. godine u radničko-zanatlijskoj porodici. Gimnaziju je učio u Vranju i Leskovcu a 1944. godine stupio u NOV. Po maturiranju u Beogradu, upisao je Pravni fakultet u Beogradu 1951. i diplomirao 1955. godine. Izvesno vreme je radio u Sekretarijatu za zakonodavstvo Srbije. Usmeni doktorski ispit položio je 1958, a doktorirao 1963. godine. Za asistenta za predmet Međunarodno javno pravo izabran je 1959, za docenta 1964, za vanrednog profesora 1984, a za redovnog januara 1990. godine.

 

U toku školske 1959/1960. godine bio je na specijalizaciji u Univerzitetskom centru za visoke evropske studije u Strazburu i dobio diplomu Centra. U 1962 (kao i u 1964) radio je u Centru za naučno istraživanje Haške akademije za međunarodno pra-vo i stekao dve odgovarajuće diplome Centra. Učestvovao je na više naučnih i drugih međunarodnih skupova u zemlji i inostranstvu (Švajcarska, Francuska, Holandija, SSSR, Bugarska, Poljska, Kipar i dr.).

 

Najznačajniji radovi: O kontinuitstu država s posebnim osvrtom na međunarodno -pravni kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i FNRJ (doktoroka disertacija) Beograd, 1967; Republike i pokrajine u međunarodnim odnosima jugoslovenske federacije, Beograd, 1985; Uvod u međunarodno javno pravo (daktilografisano) Beograd, 1988; Građa međunarodnog javnog prava, I, II i III knjiga, Novi Sad, 1988-1989 (koautor); Inostrani i jugoslovenski sudovi za pomorski plen, „JRMP", 2/1969. i Praksa jugoslovenskog suda za pomorski plen, „JRMP", 1/1970 (koautor); Nove države i razvitak međunarodnog prava posle drugog svetskog rata (pristupno predavanje) „Anali PFB", 1/1966; La lucha de liberation national y el derecho internatio­nal,    „JRMP",   1-2/1968;   Dekolonizacija afričkih država i međunarodno pravo, „Politička misao", Zagreb, 1973; Ustav SFRJ, savezna i republičke skupštine i spoljna politika, „Arhiv za pravne i društvene nauke", 4/1969; Jugoslovensko-albanski pogodbi za korišće nje na vodite na Ohridskoto ezero i Crni Drim, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, 1974; Traites inlernationaux et droit interne dans le systeme juridique Yougoslave, Institut suisse de droit compare, 5, Zurich 1986; Međunarodni ugovori i spoljnotrgovinske klauzule, „Međunarodni problemi", 4/1986; Jugoslavija pre i posle drugog svetskog rata isti subjekt međunarodnog puta, Beograd, 1989; Potraživanje Jugoslavije prema Nemačkoj na osnovu ratne odštete posle drugog svetskog rata, „Anali PFB", 1991.

 

Bio je poslanik Savezne skupštine Jugoslavije (1967-1969) a sada je predsednik Udruženja za međunarodno pravo Srbije, član „International Law Association" i šef Katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Beogradu. Rezervni je major JNA; odlikovan Ordenom zasluge za narod III reda, Medaljom za hrabrost i Medaljom zasluge za narod. Član KPJ od 1944. godine. Zbog teksta o izboru Predsednika Republike po amandmanu XXXVI (Anali PFB", 3/1971 - zabranjeni broj) bio je isključen iz nastave od 1977. do 1982. godine.