Dr MILAN PAK,

redovni profesor za predmet MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

Rođen je 1933. godine u Aranđelovcu. Osnovnu i srednju školu pohađao je y Smederevu, a maturirao u Smederevskoj Palanci. Pravni fakultet u Beogradu zavšio je 1952. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 1963. godine u oblasti Obligacionog prava s elementom inostranosti.

Pre dolaska na Fakultet radio je y Sekretarijatu za zakonodavstvo Saveznog izvršnog veća, u generalnoj direkciji PTT Jugoslavije i u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi".

Od 1961. godine nalazi se na Pravnom fakultetu u Beogradu u svojstvu asistenta na predmetu Međunarodno privatno pravo, 1964. godine izabran  je za docenta, a posle toga postaje vanredni, pa redovni profesor na istom predmetu.

Profesor Pak je y toku prosvetne i naučne karijere izvodio nastavu na domaćim i stranim pravnim fakultetima i učestvovao u nizu Međunarod nih simpozijuma i konferencija u svojstvu člana delegacija pojedinih udruženja, fakulteta i jugoslovenske države.

U Republičkom sekretarijatu za pravosu đe SR Srbije u periodu od 1970. do 1972. godine bio je šef službe za međunarodnu pravnu pomoć, a od 1982. godine do sada nalazi se u dva mandata na funkciji Saveznog javnog pravobranioca.

 

Dr Pak je objavio veći broj radova među kojima treba posebno ukazati na sledeće:

Die Parteiautonomie in internationalen Kaufvertragen, doktorska teza publikovana uHolandiji, 1967; Odgovornost za prouzrokovanu štetu u Međunarodnom privatnom i uniformnom pravu, Beograd, 1971; Sukob Zakona u oblasti radnih odnosa i socijalnog osiguranja, Beograd, 1973; Sukob Zakona (međunarodni i unutrašnji) u

.

Javnopravnim i privatno pravnim granama - u krivičnom, upravnom,  radnom, imovinskom, naslednom, porodičnom i ugovornom pravu, Beograd, 1977; Vrste Spoljnotrgovinskih arbitraža i njihove karakteristike, Beograd, 1979; Međunarodno privatno pravo, (udžbenik za studente prava, 2 izdanja), Beograd, 1982, 1986. Međunarodno privatno pravo, (skraćena verzija, udžbenik), Beograd, 1991.