Prof. Dr Žika Bujuklić

 

 

Žika Bujuklić rođen je 1952. godine u Beogradu, gde je završio Osnovnu školu,  maturirao u Petoj beogradskoj gimnaziji i diplomirao na violinskom odseku u srednjoj muzičkoj školi "Stanković". Upisao se na Pravni fakultet u Beogradu 1971. godine, na kome je diplomirao sa odličnim uspehom 1975. godine. Dva puta je bio među nagrađenim studentima generacije. Na poslediplomske studije upisao se 1976. godine, usmeni magistarski ispit položio je 1982. godine, a magistarsku tezu Imovinskopravni odnosi po odredbama srednjovekovnog Budvanskog statuta odbranio je 1985. godine. Potom mu je odobrena izrada doktorske disertacije Nasledno pravo u Kotoru u XIV veku, od koje je posle višegodišnjeg rada bio primoran da odustane (usled ratnih zbivanja i nedostupnosti primorskih arhiva) i da se opredeli za novu temu Zakon kao izvor prava u antičkom Rimu, koju je odbranio 1999. godine.

Za asistenta-pripravnika na predmetu Rimsko pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1978. godine, 1985. je postao asistent na istom predmetu, a 1999. je izabran u zvanje docenta za dva predmeta: Rimsko pravo i Nacionalna istorija države i prava. U zvanje vanrednog profesora izabran je  u školskoj 2005/2006. godini.

Dva puta je bio na stručnom usavršavanju u Letnjoj visokoj školi u Štroblu (Austrija), koju organizuje i stipendira Univerzitet u Beču, kao i na kursu za Uporedno pravo na Pravnom fakultetu u Strazburu (Francuska), sa stipenndijom tog fakulteta. U toku školske 1987/88. godine  završio je specijalizaciju u Italiji (Corso di perfezionamento in Diritto romano), na Pravnom fakultetu u Rimu (La Sapienza), gde je odbranio dva rada: La iurisdictio del praetore (mentor prof. F.Serrao) i Cura minorum (mentor prof. P. Catalano). Na osnovu postignutog uspeha uručena mu je "Nagrada grada Rima" - Il premio dal Comune di Roma (diploma i novčani iznos namenjen daljem usavršavanju), koja se dodeljuje svake godine najboljim stranim učesnicima sa ovog specijalističkog kursa.

Učestvovao je u radu naučnog skupa Obletnica 700 godina Vinodolskog zakona (u Zagrebu 1988. godine) sa referatom: Srednjovekovno pravo Budve i Vinodola, i Sto godina Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru (u Titogradu 1988. godine) sa prilogom: Rukopis Budvanskog statuta u Arhivu Valtazara Bogišića. U Istorijskom institutu SANU je iste godine održao predavanje na temu Elementi srednjovekovnog srpskog prava u Statutu Budve.

Objavio je knjigu Pravno uređenje srednjovekovne budvanske komune, Budva - Nikšić, 1988. godine (sa uvodnom studijom akademika S. Ćirkovića), i priredio reprint izdanje Srednjovekovni statut Budve (zajedno sa dr M. Luketićem), 1988, Budva. Na osnovu izvorne arhivske građe objavio je rad Dve iščezle budvanske porodice (Dibrani i Đina), Istorijski zapisi, Podgorica, 2000, 95-105. Objavio je odrednicu većeg obima u Leksikonu srpskog srednjeg veka, (v. "Statuti"), Beograd, 1999, 702-716 (urednici S.Ćirković i R. Mihaljčić), a autor je i desetak odrednica iz oblasti rimskog prava u dopunjenom i izmenjenom izdanju Pravne enciklopedije (urednici S.Perović, J.Danilović i dr.). Objavio je više prikaza dela stranih autora, u domaćim i stranim publikacijama.

Iz oblasti Rimskog prava objavio je članak O sadržini pojma lex u rimskom pravu, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4-6(1996), 53-75, i Počeci rimskog zakonodavstva, u zborniku Pravna država u antici, Beograd, 1998, 99-140. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima sa radovima iz pravnoistorijske problematike i objavio ih u uglednom romanističkom časopisu Revue Internationale des Droits de l´Antiquité (RIDA): Leges Regiae: Pro et Contra, vol. XLV, 1998, 89-142, koji je izložio na 52e Session de la Societé Fernard de Visscher pour l´histoire des droits de l´antiquité (SIHDA), održanog u Madridu 1998. godine, i tekst Ancient and Modern Concepts of Lawfulness, vol. XLVI, 1999, 123-163 /= Balkans Law Rewiew, vol. 2, 4(1999), 15-29/, koji je izložio na narednom kongresu istog naučnog udruženja (53e Session), održanog u Antaliji (Turska) 2000. godine. Učestvovao je takođe na kongresu ovoga udruženja održanom 2001. godine u Roterdamu (54e Session), sa  referatom La ricenzione dottrinalia del diritto romano nella Serbia moderna, kao i na kongresu održanom 2002. godine (56e Session) u Kaljariju (Sardinija), sa referatom On the Contents of the Notion of "Lex" in Roman Law, a 2004. godine  na kongresu u Rio de Žaneiru/ Sao Paolu (58e Session), održao je referat On Magdelain's Concept of 'lex' in Roman Law, koji je objavljen u Rimu, u naučnoj reviji Bulettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR), 2000-2001,  ser. III (vol. 42-43), 173-183. Opširan izveštaj sa ovog naučnog skupa objavio je u Zborniku Matice srpske za klasične studije, Novi Sad, 6(2004), 192-199.

Na međunarodnom kongresu VII Colloquio dei romanisti delll´Europa Centro-orientale e d´Italia, održanom u Rimu 1998, imao je izlaganje: Lo studio del diritto romano alla Facolta di Giurisprudenza di Belgrado dalla sua fondazione al momento attuale. Dopunjena verzija ovoga teksta izložena je pod naslovom Doktrinarna recepcija rimskog prava u Srbiji na naučnom skupu “Antičko nasleđe u Srbiji” u organizaciji Društva za antičke studije, održanog u Beogradu 2000. godine, a objavljen je u Zborniku Matice srpske za klasične studije, Beograd, 3(2001), 73-86. Učestvovao je na okruglom stolu koji je, u zajedničkoj organizaciji Karlovog univerziteta u Pragu i Pravnog fakulteta u Pretoriji (Južnoafrička republika), održan u Pragu 2002. Referat Serbia as a Society in Transition and the Reception of the Roman Law Tradition objavljen je u zborniku radova sa ovog skupa: The Roman Law Tradition in Societies in Transition, Praha, 2003, 12-21. O ovoj problematici imao je izlaganje i na međunarodnom naučnom skupu Vertragspraxis und Römisches Recht, koji je 2003. godine organizovao Pravni fakultet u Segedinu (Mađarska). Iz ove oblasti objavio je такође rad Recepcija rimskih pravnih koncepata i evropska integracija Srbije u tematskom zborniku Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Beograd, 2007, 217-234 (izdavač Pravni fakultet u Beogradu).

Na međunarodnom simpozijumu u organizaciji Pravnog fakulteta u Skoplju održanom 2003. godine izložio je rad Fontes iuris - od Cicerona do Justinijana, koji je objavljen u dvotomnom zborniku Savremenoto pravo, pravnata nauka i Justinijanovata kodifikacija, I-II, 2004, 75-90.

Referat Forum Romanum kao izazov za moderna istraživanja, izložen na naučnom savetovanju u Sremskoj Mitrovici sa temom „Antika i savremeni svet“, objavio je u Zborniku radova Društva za antičke studije Srbije, Beograd 2007, 34-45. Sa istom temom (Das Forum Romanum als Herausforderung für moderne Forschung) nastupio je na kongresu pravnih istoričara u Beču 2008. godine, u organizaciji pravnog fakulteta ovoga grada i splitskog Pravnog fakulteta.

Učestvovao je kao recenzent, stručni konsultant i autor napomena u prevodu Ciceronovih dela De legibus i De republica, koje je sa latinskog prevela Bojana Šijački-Manević (Plato, Beograd, 2002). O značaju ovog prevoda za srpsku kulturu održao je izlaganje na IX Colloquio dei romanisti delll´Europa Centro-orientale e d´Italia, održanom u Novom Sadu 2002. godine, pod nazivom Le fonti e l'insegnamento: la traduzione serba del De legibus e De republica di Cicerone.  Proširenu srpsku verziju ovog teksta izložio je na međunarodnom savetovanju Pravnopovijesni izazovi na početku novog stoljeća, održanom 2006. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, i objavio ga u Zborniku radova tog fakulteta br. 3-4 /2006 (83), 377-382. 

Objavio je rad enciklopedijskog karaktera FORUM ROMANUM - Rimska država, pravo, religija i mitovi (izdavač Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu i Dosije), Beograd, 2005, str. 620, namenjen studentima prve godine Pravnog fakulteta, kao priručnik za predmet Rimsko pravo. Ovo delo nagrađeno je iz fonda Zadužbine Veselina Lučića kao najbolje naučno ostvarenje profesora i saradnika Beogradskog univerziteta za 2005.godinu. Ovu nagradu Univerzitet dodeljuje na osnovu javno raspisanog konkursa, a Komisiju sačinjavaju dvojica prorektora i profesor BU koga Savet Univerziteta prethodno imenuje za predsednika Zadužbine. Navedena odluka doneta je jednoglasno, uz obrazloženje da studija profesora Žike Bujuklića predstavlja prodor u naučnom istraživanju, kako po svojoj metodološkoj inovativnosti, tako i po načinu izlaganja složene materije vezane za državnopravnu i kulturnu istoriju rimske civilizacije. Pošto je ovaj priručnik naišao na veoma dobar prijem kod studenata, izašlo je već pet  izdanja, koja su vremenom znatno dopunjavana, tako da poslednje ima 850 stranica. (Osvrti u štampi: 1, 2, 3, 4)

Od 2002. godine obavljao je nastavne aktivnosti i na Pravnom fakultetu u Srpskom Sarajevu (Pale), na predmetu Nacionalna istorija države i prava.  

Radovi su mu citirani u domaćoj i stranoj naučnoj literaruri, kao i na stručnim web-stranicama.

Angažovan je na području popularisanja italijanske kulturne baštine i jedan je od osnivača Društva "Dante Aligijeri" u Beogradu. Član je i aktivni učesnik u naučnim aktivnostima Društva za antičke studije u Beogradu i Društva ljubitelja rimskog prava "Forum Romanum" na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je član Redakcije naučnog časopisa Anali, upravnik Opšetg seminara, u više navrata је bio član Saveta Pravnog fakulteta, a 2009. godine je imenovan na funkciju prodekana za nastavu u trogodišnjem mandatu. Predstavnik je Pravnog fakulteta u nekoliko organa na Univerzitetu, učestvuje i u radu Senata, član je Upravnog odbora Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića pri Beogradskom univerzitetu, a kao dugogodišnji član akademskog hora “Branko Krsmanović” (Obilić), izabran je u Upravni odbor ovog kulturno umetničkog društva.

Govori engleski i italijanski jezik, koristi se latinskim, kao i literaturom na francuskom, španskom i nemačkom jeziku.

e-mail: bujuklic@ius.bg.ac.rs