Goran Dajović

I BIOGRAFSKI PODACI

Goran Dajović je rodjen 1967. god. u Pljevljima, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u Staroj Pazovi. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1986. godine a  završio je 1991, s prosečnom ocenom 9,58. U toku studija u više navrata je nagrađivan za postignuti uspeh. Iste godine upisao je na Pravnom fakultetu UB poslediplomske studije - smer teorija prava. U toku ovih studija objavio je nekoliko radova. Usmeni magistarski ispit položio je s odlikom 1996. godine. U februaru 2001. godine odbranio je magistarski rad na pod nazivom ”Pravna obaveznost i važenje prava”. Na istom fakultetu odbranio je u maju 2009. godine i doktorsku tezu pod naslovom “Pretpostavke za jednu hartovsko-razovsku teoriju o normativnosti prava.”

Od 1989. do 1994 bio je stipendista Republičkog fonda za razvoj naučnog podmlatka, a 1995. stipendista Republičkog ministarstva za nauku. Od 01.01.1996. zaposlio se u Institutu za uporedno pravo u Beogradu kao istraživač-pripravnik. U junu 2001. Naučno veće Instituta izabralo ga je u zvanje istraživača-saradnika. U toku rada na Institutu učestvovao je u više naučnoistraživačkih projekata, pisao elaborate, članke i prikaze knjiga, domaćih i stranih propisa. U tom periodu učestvovao je u radu više međunarodnih stručnih skupova i radionica.

U zvanje asistenta za predmet Uvod u pravo na Pravnom fakultetu UB izabran  1.10.2001, a reizabran 1.10.2005. Od izbora u zvanje asistenta svake školske godine rukovodio je vežbama koje je pohađao značajan broj studenata (4-8 grupa).  U zvanje docenta izabran je u oktobru 2009. (reizabran u oktobru 2014) i od tada izvodi nastavu na predmetu Uvod u pravo (predavanja i vežbe). U zvanje vanrednog profesora izabran u januaru 2016. godine.

Sekretar Katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju prava (2001-2004). Član Saveta PF 2010-2013. Član disciplinske komisije PF od 2010.

Dugo godina aktivan u košarkaškom sportu, u telima i komisijama KSS. Od 2010 do 2014 član Pravne komisije svetske košarkaške federacije za Evropu (FIBA- Europe), a trenutno predsednik Pravne komisije KSS.

Poseduje znanje engleskog (čita, piše i govori) i francuskog (govori i čita) jezika.

 

II STRUČNE AKTIVNOSTI

       Naučno-istraživački projekti (nabrojani su samo značajniji projekti)

 1.     Konstitucionalizam i vladavina prva u izgradnji nacionalne države – slučaj Srbije (projekat koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS,  rukovodoliac projekta prof. dr Miodrag Jovanović, 2011-danas).

2.     Slobode  i prava čoveka i gradjanina u uporednom pravu (Ministarstvo nauke RS,  rukovodilac projekta dr Zorica Radović i dr Boris Krivokapić, 1996-2000 - odrednica o lokalnoj samoupravi)

3.       Položaj državnih službenika u uporednom pravu (Institut za uporedno pravo, rukovodilac projekta prof dr Borivoje Šunderić, 1998 - odrednica o položaju državnih službenika u Francuskoj i Grčkoj)

4.     Status veštaka u pravnim sistemima država zapadne Evrope (Institut za uporedno pravo, rukovodilac projekta prof. dr Zagorka Jekić, 1999 - odrednica o Francuskoj)

5.      Položaj Ministarstva pravde u federalnim državama Evrope. (Institut za uporedno pravo, rukovodilac projekta dr Oliver Nikolić, 2000 - odrednica o Belgiji)

 

Učešće na domaćim i medjunarodnim naučnim skupovima (od izbora u zvanje docenta)

- Konferencija pod nazivom “Authority of Law” (2010), Pravni fakultet UB, Beograd.

- Konferencija pod nazivom: “Legal and political theory in the Post-National Age” – Drugi CEE forum (21-22 maj 2010), Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law, Budimpešta, Mađarska.

- Konferencija pod nazivom  “Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century” (25-26. Mart 2011), Pravni fakultet UB, Beograd.

- Seminar  pod nazivom „Inclusive and Exclusive Positivism“ (2.11.2011), Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija.

- Konferencija pod nazivom: “Reconsidering Democracy: (New) Theories, Policies and Social Practices” – četvrti CEE forum (23-24. mart 2012), International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia.

- Seminar pod nazivom: “Nasleđe političke i pravne filozofije Ronalda Dvorkina”  (12.10.2013), Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju i FPN

- Konferenciji pod nazivom „Important Features of Law and Contemporary State: Functions, Position and Crisis Management”  - šesti CEE Forum (9 i  10 maj 2014),  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

- Učešće na Kopaoničkoj školi prirodnog prava (2009, 2010, 2011, 2013, 2015).

- Naučni skup „Naučno nasleđe Radomira D. Lukića“, SANU/Pravni fakultet, Beograd, 11-12. decembar, 2014.

-  Konferencija „Work in progress”, Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju, i Univerzitet „Lazar Vrkatić“, Novi Sad, 12.6.2015

 

Članstvo u komisijama za odbranu

- Član komisije za ocenu podobnosti teme, za ocenu rada kao i komisije za odbranu doktorskog rada dr Miloša Zdravkovića, pod naslovom “Dvorkinova kritika Hartove verzije pozitivizma”, koja je odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u aprilu 2014.

 

Članstvo u udruženjima i redakcijama stručnih časopisa

-Član UO Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (2001-2005)

-Član UO Instituta za uporedno pravo (2014-danas)

-Član i jedan od osnivača Srpskog udruženja za pravnu  i socijalnu filozofiju (2010-danas),

-Član Srpskog udruženja za ustavno pravo (2012- danas)

-Član redakcije časopisa Strani pravni život, koji izdaje Institut za uporedno pravo (2013- danas).

 

III OBJAVLJENI RADOVI

Knjige do izbora u zvanje docenta

 1. Pravna obaveznost i važenje prava, Službeni glasnik-Pravni fakultet, Beograd, 2008

 2. Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava – Dr Dušan Vranjanac i Mr Goran Dajović, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik-Pravni fakultet Univerziteta Union, 2007. str. 239  (odrednice: suštinske odlike prava; teorija prirodnog prava; pravo i pravda; pravna obaveza; subjektivno pravo; zloupotreba prava; tri lica pravne države; važenje prava ukupno obima oko 6 autorskih tabaka)

 3. Pretpostavke za jednu hartovsko-razovsku teoriju o normativnosti prava (doktorski rad, neobjavljeno, Pravni fakultet UB, 2009)

 

Knjige nakon izbora u zvanje docenta

 1. Uvod u pravo, Radmila Vasić, Miodrag Jovanović i Goran Dajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio, Beograd, 2014, XXIII, str. 391. (Uvodna reč“, str. XV-XXIII; Prvi deo („Pravo“),str. 3-51, Četvrta glava drugog dela („Država i pravo“), str. 144-157; Treća glava trećeg dela („Subjektivno pravo i pravna obaveza“), str. 286-300; Četvrti deo („Primena i tumačenje prava“), str. 313-373, - ukupno 148 strana teksta).

 2. Ogled o metajurisprudenciji, Goran Dajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2015, str. 166.

 

Prevodi nakon izbora u zvanje docenta

 1. Koprevodilac knjige Herberta Harta “Pojam prava”, izdavači Pravni fakultet UB i Službeni glasnik, Beograd, 2013 - prevod prvih 6 poglavlja (str 15-183) i pisac pogovora pod naslovom “Hartov novi početak” (str. 385-403)

 

Članci i prikazi do izbora u zvanje asistenta

 1. Jedan pogled na filozofsko-pravna gledišta Radomira D. Lukića (Naučni podmladak, Niš, br. 1-2/1990, str.9-15).  

 2. O Kelzenovoj osnovnoj normi (Strani pravni život,Beograd, br.1/1995, str.113-118).  

 3. Pojam važenja i obaveznosti prava u teoriji prava Radomira D. Lukića (Anali Pravnog fakulteta, Beograd, br. 1-2/1995, str. 99-109).  

 4. Raskršća pravne nauke i pravne metodologije - naučna koncepcija Stevana K. Vračara (Anali Pravnog fakulteta, br.4/1995, str.436-450).         

 5. Pravna misao Leona Digija - osnovne crte (Strani pravni život, Beograd, br. 1-3/1996, str. 93-102). 

 6 Đorđe Tasić, Uvod u pravne nauke (Anali Pravnog fakulteta, Beograd, br. 4-6/1996, str. 321-325)

 7. La Republique federale de Yougoslavie est-elle un Etat nouveau où ancien?  /Da li je SRJ stara ili nova država?/  (“Yugoslave law”, Beograd, br. 1-3/1996, str. 325-334).

 8. L’autonomie locale en Serbie /Lokalna samouprava u Srbiji/ (“Yugoslave law”, 2/1997, str. 199-214)

 9. Preduzeća za pružanje usluga obezbeđenja imovine i lica u Belgiji i Francuskoj (Strani pravni život, 1-2/1998, str. 99-112)

 10. Organizacija i delokrug vlasti pojedinih evropskih metropola (Strani pravni život, 3/1998, str. 45-59).

 11. Sloboda javnog okupljanja u Francuskoj i Švajcarskoj (Strani pravni život, 1-2/1999., str. 29-38).

 12. Uloga (neo)kantizma u Kelzenovoj čistoj teoriji prava (Arhiv za pravne nauke, Beograd, 4/2000, str 523-544).

 

Članci  i prikazi nakon izbora u zvanje asistenta

 1. ”Važeće pravo” u pravnoj teoriji Alfa Rosa (Strani pravni život, Beograd, 1-3/2001, str.51-69 ) 

 2. Ideja osnovne norme  (Arhiv za pravne nauke, Beograd, 4/2003, str. 437-456).

 4. Miodrag Jovanović, Kolektivna prava u multikulturnim zajednicama (Sl. Glasnik, Beograd, 2004), prikaz u Analima Pravnog fakultet u Beogradu, Beograd, br. 1/2005, str.235-239.

 5. Slovenian Law Review (Izdavač Oravna fakulteta Univerze v Ljubljani, vol I/1-2, 2004; vol II / no 1-2, 2005) prikaz u Analima Pravnog fakultet u Beogradu, Beograd, br. 1/2006, str.214-218.

 6. Pravni pozitivizam u „krizi srednjih godina“? (Strani pravni život, Beograd, br. 1-2/2007, str. 25-38.)

 7. Jusnaturalizam i pravni pozitivizam – u čemu je razlika? (Pravni život, Beograd, br.14 2007, tom 6, str. 491-506).

 8. Jedinstvenost kosovskog slučaja (Pravni život, Beograd, br.15, 2008, tom 5, стр. 663-673).

 

Članci i prikazi nakon izbora u zvanje docenta

 1. Skica za jednu teoriju o normativnosti prava (M51, Pravni život, Beograd, br.15/2009, tom 5, ISSN 0350-0500).

 2. Lokalna samouprava u Srbiji - stanje i problemi (Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU – prilozi projektu 2010, Pravni fakultet, Beograd, 2011, str. 191-204).

 3. O metajurisprudenciji (I) – svrha i osnovni metod jurisprudencije (Pravo i društvo, Beograd, br. 2/2010, str.9-29, ISSN 1821-4118).

 4. O metajurisprudenciji (II) – jurisprudencija, deskriptivna ili normativna? (Pravo i društvo, Beograd, br. 3/2010, str.9-29, ISSN 1821-4118 ).

 5. Opštost jurisprudencije (M 51, Pravni život, Beograd, br.12, 2010, str. 689-700, ISSN 0350-0500),

 6. Rule of Recognition and Written Constitution (M24, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, No 3/2010, str. 248-264, ISSN 0003–2565)

 7. Hartova teorija prava – osnovne crte (M51, Strani pravni život, Beograd, br. 3/2011, str. 9-28, ISSN 0039 2138)

 8. The relationship between rule of recognition and constitutional rules, (M33, u Legal and political theory in the Post-National Age, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2011, str. 18-29, ISSN 2191-8317).

 9. Opravdanje intelektualne svojine (koautorski rad s dr Katarinom Damnjanović, M 51, Pravni život, Beograd, br.11/ 2011, tom III, str. 657-669, ISSN 0350-0500).

 10. The Nature of Jurisprudence (M33, u Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2012, str. 48-55, ISSN 2191-8317).

 11. Teorija prava na delu - jedan primer analize pravnog koncepta (M51, Pravni život, Beograd, br.12/2012, tom IV, str. 727-740 , ISSN 0350-0500)

 12. Miodrag Jovanović, Collective Rights (Cambridge University Press), prikaz knjige u Belgrade Law Review, 3/2012, Beograd, str. 339-345.

 13. Teorija prirodnog prava na delu – jedan primer analize prirodnopravnog koncepta (M51, Pravni život, Beograd, br.12/2013, tom IV, str. 475-486, ISSN 0350-0500).

 14. Priroda pravne teorije Ronalda Dvorkina (M24, Anali Pravnog fakulteta, br.2/2013, str. 166-179, ISSN 0003-2565).

 15. The Subject Matter of Jurisprudence (u The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2014, str. 41-49, ISSN 2191-8317).

Članci i prikazi nakon izbora u zvanje vanrednog profesora

 1. Pogled Radomira D. Lukića na predmet i metod opšte pravnoteorijske discipline (M44, u zborniku “Naučno nasleđe Radomira D. Lukića”, SANU i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 513-528, ISBN 978-86-7025-660-6).

 2. Nezakonitost kao razlog neustavnosti zakona (M51, Pravni život, Beograd, br.12/2015, tom IV, str. 527-542 , ISSN 0350-0500)