Miodrag Jovanović                                                                                                             English                    Deutsch

 

 

I Основни биографски подаци

Миодраг А. Јовановић је рођен 21. јула 1971. године у Шапцу, где је завршио основну и средњу, правно-биротехничку школу. Правни факултет Универзитета у Београду је уписао академске 1990/91 године, а завршио новембра 1994. године, са просечном оценом 9,79. На Правном факултету ради од 1. јуна 1995. године, као асистент-приправник на предмету Увод у право. Пошто је магистрирао новембра 1999. године, одбранивши рад под називом Антрополошки корени права, 11. фебруара 2000. године је изабран за  асистента на истом предмету. Докторску дисертацију Колективна права у мултикултурним заједницама одбранио је с одликом 8. новембра 2002. године, а од 28. марта 2003. године је био у статусу доцента на предмету Увод у право. 14. маја 2008. бива промовисан у ванредног, а 17. јануара 2013. године у  редовног професора на истом предмету.

На основним студијама још предаје опциони предмет Мањинска права (са проф. др Иваном Крстић). На мастер студијама (правно-теоријски смер) учествује у извођењу наставе из Опште теорије државе и права, а држи и изборни курс Теорије о субјективним правима. На студијама Master in European Integration изводи наставу на предмету Introduction into Political System of the European Union (са проф. др Драгицом Вујадиновић). На докторским студијама учествује у извођењу наставе из предмета Методи научноистраживачког рада и вештина.

 

II 1 Објављене књиге (самостално)

 1. Колективна права у мултикултурним заједницама, Службени гласник, Београд, 2004.
 2. Constitutionalizing Secession in Federalized States: A Procedural Approach, Eleven, Utrecht, 2007.   Law&Courts Review Ruddin    Annals Review     Book review Publius  Book review Yale Journal of International Law 522-528.
 3. Transition and Federalism – East European Record (стр. 1-167.), Miodrag Jovanović and Slobodan Samardzić (eds.), Federalism and Decentralisation in Eastern Europe: Between Transition and Secession, PIFF Etudes et Colloques no. 48, Institut du Fédéralisme, Fribourg/LIT Verlag, Zurich and Vienna, 2007.
 4. Collective Rights – A Legal Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. Oxford Journal of Legal Studies Newman Review   Annals Review
 5. Косово и Метохија – Четири правно-политичка есеја (са предговором Т. Варадија и поговором Т. Флајнера), Издавачки центар Правног факултета у Београду, 2013.

 

II 2 Објављене књиге (коауторски)

1. са Dragica Vujadinović, Rodoljub Etinski, Democracy and Human Rights in  the European Union, Maribor and Belgrade, 2009 (pp. 23-93)

2. са Радмила Васић, Горан Дајовић, Увод у право, Издавачки центар Правног факултета у Београду, 2014.

 

II 3 Објављене књиге (самосталан приређивач)

 1. Колективна права и позитивна дискриминација у уставноправном систему Републике Србије, Службени гласник и Правни факултет, Београд, 2009.
 2. Constitutional Review and Democracy, Eleven, Utrecht, 2015.

 

II 4 Објављене књиге (ко-приређивач)

1.                   with Kristin Henrard (eds.), Sovereignty and Diversity, Eleven, Utrecht, 2008.

2.                   with Ivana Krstić (eds.), Human Rights Today – 60 Years of the Universal Declaration, Eleven, Utrecht, 2010.

3.                   with Bojan Spaić (eds.), Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century: Reassessing Legacies, Peter Lang, Frankfurt, 2012.

4.                   with Đorđe Pavićević (eds.), Crisis and Quality of Democracy in South East European States, Eleven, Utrecht, 2012.

5.                  with Dragica Vujadinović (eds.), Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Eleven, Utrecht, 2013.

6.                   with Kenneth Einar Himma, Courts, Interpretation, the Rule of Law, Eleven, Utrecht, 2014.

 

III Објављени радови (чланци, поглавља, прикази) у домаћим публикацијама

 1. Цртица о Келзеновом виђењу правде, Правни живот, број 3-4, 1996, стр. 155-168.
 2. Anthropological Roots of Law and Politics, M. Damjanović, S. Vračar & Lj. Madžar (eds.), Democracy to come, Timit, Belgrade, 1997, стр. 205-220;
 3. Методолошки аспекти тзв. претходног дефинисања права, у зборнику Држава и право, политика и наука (прилози пројекта конституисања Србије као правне државе), књ. 13, изд. Правни факултет, Београд, 1997, стр. 33-39;
 4. Наша правна теорија на истеку другог миленијума – јуснатурализам, правна деонтологија или нешто треће, у зборнику Југословенска теорија, филозофија и социологија права у прошлости и данас (прилози са научног скупа), изд. Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права и Савет пројекта Конституисање Србије као правне државе, Београд, 1997, стр. 151-172;
 5. Еволуција права, наука и политика – осврт на социологизам у правно-теоријским текстовима Живана Спасојевића, Правни зборник, бр. 1-2, 1997, стр. 69-86;
 6. Теорија хаоса и правна теорија – моделовање и рачунарска симулација у праву (приказ књига Драгана М. Митровића), Правни зборник, бр. 1-2, 1998, стр. 289-292;
 7. Приказ зборника радова О демократији, Српска политичка мисао, бр. 3-4, 1997, стр. 238-253;
 8. Ханс Келзен поново међу Србима, Културни додатак Политике, субота, 21. март 1998, стр. 26.
 9. Јавно мњење и владавина права, Правни живот, број 12, том IV, 1997, стр. 1185-1216.
 10. Еутаназија – правно-филозофски изазов савременој јуриспруденцији, у зборнику Теорија, филозофија и социологија права у свету – стање, проблеми, изазови (прилози са научног скупа), изд. Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права и Савет пројекта Конституисање Србије као правне државе, Београд, 1998, стр. 235-254.
 11. О неопходности васпитавања  за демократију, у, Божидар Јакшић (ур.), Интеркултуралност и толеранција, Република, Београд, 1999, стр. 355-363.
 12. Стеван К. Врачар – Социјална садржина функције државно-правног поретка, Анали Правног факултета, бр. 1-3, 1998.
 13. Ново читање класика политичке филозофије (осврт на књигу, Thomas Hobbes Three Discourses: A Critical Modern Edition of Newly Identified Work of the Young Hobbes), Нова српска политичка мисао, Vol. VI, no. 3-4, 1999, str. 330-342.
 14. Приказ књиге – Коста Чавошки (ур.) Уставност и владавина права, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-2, 2000, стр. 255-259.
 15. О филозофским разматрањима међународноправног признања држава и влада, Филозофија и друштво, XVII, 2000, str. 115-133.
 16. Унилатерална сецесија у федералним државама – примена унутрашњег и међународног јавног права у случајевима бивше СФРЈ, Квебека и Чеченије, у Остваривање права, Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права и Правни факултет, Београд, 2001, стр. 113-161.
 17. О либерализму Гиге Гершића у Јовица Тркуља, Драгољуб Поповић (ур.), Либерална мисао у Србији (прилози историји либераилзма од краја 18. до краја 20. века), Центар за унапређивање правних студија и Friedrich Naumann Stiftung, Београд, 2001, стр. 213-245.
 18. Дебата – правилима уређен облик аргументоване расправе, у Обрад Станојевић, Сима Аврамовић, Ars rhetorica – вештина беседништва, Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 368-383.
 19. О једној могућој примени принципа правног превладавања прошлости, Нова српска политичка мисао, Vol. VII, No. 3-4 (2000), str. 241-251.
 20. Мултикултурализам – “путујућа теорија” на пропутовању кроз Србију, у Мирјана Тодоровић (ур.), Култура људских права, Београдски центар за људска права, 2002, стр. 64-87 (верзија на енглеском језику, стр. 176-199)
 21. О правно-политичкој природи устројства Европске Уније, Међународна политика, Но. 1110, Април-Јун 2003, стр.. 36-40.
 22.  Конститутиционализација сецесије у државној заједници Србије и Црне Горе, у Оливера Вучић, Коста Чавошки (ур.), Уставне промене, Правни факултет, Београд, 2003, стр. 191-214.
 23. Европски идентитет као основа “Европског комонвелта” – немогућа мисија?, у Јовица Тркуља (ур.), Искушења глобализације - Глобализација, еврпоеизација и национални идентитет, Скупштина оптине Кикинда и Народна библиотека Јован Поповић, Кикинда, 2004, стр. 177-190.
 24. Политичка корупција и приватизација, Право и привреда, Vol. XLI, број 5-8, 2004, стр. 229-239.
 25. Нестанак бивше Југославије у светлу међународног права (осврт на књигу Peter Radan-a, The Break-up of Yugoslavia and International Law), Нова српска политичка мисао, Vol. IX, no. 1-4, 2004, str. 311-320.
 26. Приказ књиге Roger B. Dworkin, Limits (The Role of the Law in Bioethical Decision Making), Анали Правног факултета, бр.1, 2005, стр. 216-222.
 27. О “клаузули о повлачењу” Европског устава, Гласник Адвокатске коморе Војводине, Књ. 65, бр. 7-8, јул-август 2005, стр. 397-401.
 28. Политичка корупција: појам, узроци и типологија, с посебним освртом на посткомунистичке земље, у Добривоје Радовановић, Александра Булатовић (ур.), Корупција, Центар за менаџмент и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, стр. 405-427.
 29.  Србија у огледалу: политичка корупција на почетку 21. века, у Добривоје Радовановић, Александра Булатовић (ур.), Корупција, Центар за менаџмент и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, стр. 479-500.
 30. Парламентарно представљање мањина и природа посланичког мандата, у Јовица Тркуља (ур.), Држава и транзиција, Скупштина оптине Кикинда и Народна библиотека Јован Поповић, Кикинда, 2005, стр. 72-86.
 31. Предговор – Игњатијеф и култура људских права у Србији, у Мајкл Игњатијеф, Људска права као политика и идолопоклонство (превели Миодраг и Вања Јовановић), Сл. гласник, Београд, 2006, стр. 7-13.
 32. Мањинска права и друштвено јединство, у Вукашин Павловић (ур.), Политичке институције и демократија, изд. Факултет политичких наука, Београд, 2006, стр. 135-161.
 33. Демократска консолидација и политичка корупција – случај Србије, у Горан Илић (ур.), Корупција – Основни појмови и механизми за борбу, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007, стр. 29-44.
 34. Мањине и уставна дефиниција Србије, у  Војислав Становчић (ур.), Положај националних мањина у Србији, САНУ, Београд, 2007, стр 283-298.
 35. Безбедност и приватност, Ревија за безбедност, Vol. 2, Бр. 4, 2008, стр. 5-18.
 36. Постоје ли колективна права (I део), Анали Правног факултета, Vol. LVI, Бр. 1, 2008, стр. 89-107.
 37. Постоје ли колективна права? (II део), Анали Правног факултета, Vol. LVI, Бр. 2, 2008, стр. 25-46.
 38. Устав и сецесионистички сукоб, Вукашин Павловић (ур.), Савремена држава, Београд, 2008, стр.
 39. Шта је мерило позитивности права?, Правни живот, Том 6, 2009, стр.
 40. Друштвени идентитет и правни субјективитет – колективитети као субјекти права?, Етноантрополошки проблеми, Vol. 4, Бр. 3, 2009, стр. 225-239.
 41. Људска права у XXI веку: између кризе и новог почетка, Анали Правног факултета, Vol. LVII, Бр. 4, 2009, стр. 3-13.
 42. Колективна права и позитивна дискриминација – концептуална разјашњења, у Миодраг Јовановић (ур.), Колективна права и позитивна дискриминација у уставноправном систему Републике Србије, Службени гласник и Правни факултет, Београд, 2009, стр. 11-24.
 43. Демократија без државе? Случај Европске Уније, у Милан Подунавац (ур.), Демократија и држава, Сл. гласник и ФПН, Београд, 2010, стр. 459-475.
 44. Правна теорија и антропологија – о неким дисциплинарним тачкама додира, Антропологија, Vol. 11, св. 3, 2011, стр. 33-50.
 45.  О уставном идентитету – случај Србије, у Милан Подунавац (ур.), Устав и демократија у процесу трансформације, изд. ФПН, Београд, 2011, стр. 9-30.
 46. О правној природи националних савета националних мањина, Анали Правног факултета у Београду, Vol. LXI, Бр. 2, 2013, стр. 261-265.
 47. Има ли 'борбена демократија' алтернативу? Поглед из перспективе транзиционог друштва, у Виолета Беширевић (ур.), Милитанта демократија – некада и сада, изд. Правни факултет Универзитета Унион и Службени гласник РС, 2013, стр. 185-206.
 48. Преиспитивање појма међународног права – о методолошким аспектима, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, 22, 2014, стр. 121-144.

IV Објављени радови (чланци, поглавља, прикази) у међународним публикацијама

 1.  ‘Between Constitutional Change and Secession – The Case of Serbia and Montenegro’, Journal of East European Law, Vol. 8, No. 1, 2002, pp. 85-102.
 2. ‘Federal Republic of Yugoslavia – Multiethnic Challenges’, Institute for Federalism, Fribourg, Switzerland, 2002, pp. 12
 3. ‘National Self-determination as a Legitimate Way Towards European Union’, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 9, No. 1, 2002, pp. 71-79.
 4. ‘Territorial Autonomy in Eastern Europe – Legacies of the Past’, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Special Focus, Issue 4/2002, http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2002/nr4/Focus4-2002_Jovanovic_Kymlicka.pdf
 5. ‘On Obstacles to Building a Culture of Human Rights in the South East Europe Region’, Human Rights Tribune, Vol. 9, No. 3, 2003, pp. 11-13.
 6.  ‘International and Regional Action with Regard to Conflicts in Multicultural Societies’ (with S. Bindebir, M. Handshin and C. E. Rieck), in Ursula Abderhalden and Raoul Blindenbacher (eds.), Future Challenges for Federalism in a Changing World – Learning from Each Other – The Youth`s Perspective, International Conference on Federalism 2002, St. Gallen, 2003, pp. 180-202.
 7. ‘Serbia and Montenegro: Enhancing Constitutionalism through Constitutional Judiciary?’, in Ralf Alleweldt et. al. (eds.), Human Rights and the Rule of Law, Zakamyzca, Krakow, 2004, pp. 63-84.
 8. ‘Recognizing Minority Identities through Collective Rights’, Human Rights Quarterly, Vol. 27, No. 2, 2005, pp. 625-651.
 9. ‘Serbia: From Ethic Nationhood to Multicultural Citizenship’, in Linas Eriksonas and Leos Müller (eds.), Statehood Before and Beyond Ethnicity - Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600-2000, Brussels: P.I.E. - Peter Lang Publishers, 2005, 319-339.
 10. ‘Linguistic Legitimacy for a Majority in Multicultural Society: The Case of the Serbian Cyrillic Alphabet’, Indian Journal of Federal Studies, Vol. 7, No. 1, 2006, pp. 1-11.
 11. ‘Final Status for Kosovo – Should We Really Be Petrified With the “Partition Option”’, in Miodrag Jovanović and Kristin Henrard (eds.), Sovereignty and Diversity, Eleven, Utrecht, 2008, pp. 157-179.
 12. ‘Consensual Secession of Montenegro – Towards a Good Practice’, in Aleksandar Pavkovic and Peter Radan (eds.), On the Way to Statehood: Secession and Globalization, Ashgate, Aldershot, 2008, pp. 133-148.
 13. ‘EU and the Recognition of Kosovo – A Brief Look Through the Legitimacy Lenses’, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 3, 2008, pp. 72-84.

http://anali.ius.bg.ac.rs/Annals%202008/Annals%202008%20p%20072-084.pdf

 1. ‘Buchbesprechung: (Susanne Boshammer, Gruppen, Rechte, Gerechtigkeit – Die moralische Begrundungder Rechte von Minderheiten, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 2003)‘, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 3, 2008, pp. 266-269.

http://anali.ius.bg.ac.rs/Annals%202008/Annals%202008%20p%20266-269.pdf

 1. ‘How Important is Language Policy as a Conflict-Resolution Tool? The Cases of India and Serbia’ (with Anshu Srivastava), in Paul Morton and Rupak Chattopadhyay (eds.), Policy Issues in Federalism – International Perspectives, Forum of Federations, Viva Books, New Delhi, 2008, pp. 30-50.
 2. ‘Can Constitution Be of Use in Solving Secessionist Conflicts?’, Journal of International Law and International Relations, Vol. 5, No. 2, 2009, pp. 59-89.
 3. ‘Are There Universal Collective Rights?’, Human Rights Review, Vol. 11, No. 1, 2010, pp. 17-44.
 4. ‘Human Rights in the 21st Century: Between Crisis and a New Beginning’ (with Ivana Krstić), in Miodrag Jovanović and Ivana Krstić (eds.), Human Rights Today – 60 Years of the Universal Declaration, Eleven, Utrecht, 2010, pp. 3-17.
 5.  ‘Democracy without State? The Case of the European Union’, Milan Podunavac (ed.), State and Democracy, Službeni glasnik, FPN, Belgrade, 2011, pp. 538-557.
 6. ‘Is Kosovo and Metohija Indeed a “Unique Case”?’, in James Summers (ed.), Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2011, pp. 345-374.
 7. ‘To Constitutionalize or Not? Secession as Materiae Constitutionis’, in Aleksandar Pavković and Peter Radan, The Ashgate Research Companion to Secession, Ashgate, Aldershot, 2011, pp. 345-364.
 8. ‘Collective Rights - A Case Study of Interdisciplinary Approach in Jurisprudence’, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie – Beiheft 127, 2012, pp. 111-127.
 9. ‘Constitutionalism and Collective Rights: The Question of Conceptual Compatibility’, in Violeta Beširević (ed.), Public Law in Serbia – Twenty Years After (European Public Law Series), Esperia Publications Ltd, London, May 2012, pp. 167-183.
 10. ‘Introduction: On the Crisis and Quality of the Contemporary Democracy’ (with Biljana Đorđević), in Miodrag Jovanović and Đorđe Pavićević (eds.), Crisis and Quality of Democracy in South East European States, Eleven, Utrecht, 2012, pp. 1-15.
 11. ‘Introduction’ (with Bojan Spaić), in Miodrag Jovanović and Bojan Spaić (eds.), Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century: Reassessing Legacies, Peter Lang, Frankfurt, 2012, pp. 1-8.

http://www.peterlang.com/download/extract/64462/extract_262207.pdf

 1. ‘Squaring the Circle: Identity, Political and Human Rights Culture in Constitutional Democracy’, in Miodrag A. Jovanović and Dragica Vujadinović (eds.), Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Eleven, Utrecht, 2013, pp. 3-14.
 2. ‘Minority Territorial Autonomy in Eastern Europe – A Closed Chapter?’, in Milan Podunavac (ed.), Challenges of Multiculturalism, Heinrich Böll Stiftung, Belgrade, 2013, pp. 47-62.
 3. ‘Book Review (C. Bisaz, The Concept of Group Rights in International Law – Groups as Contested Right-Holders, Subjects and Legal Persons, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012)’, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 20, pp. 577-583.
 4. ‘Human Rights Culture in Serbia – The Case of Sexual Minorities’, in Miodrag A. Jovanović and Dragica Vujadinović (eds.), Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Eleven, Utrecht, 2013, pp. 133-148.
 5. Legal Validity and Human Dignity: On Radbruch’s Formula’, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie – Beiheft 137, 2013, pp. 145-167.
 6. ‘Interpretation in International Law and International Rule of Law  - Any Lesson for Jurisprudence?’, in Miodrag A. Jovanović and Kenneth Einar Himma, Courts, Interpretation, the Rule of Law, Eleven, Utrecht, 2014, pp. 33-55.
 7. ’Is Legal Positivism Tenable Beyond Moral Relativism?’, Problema – Anaurio de Filosofía y Teoría del Derecho, Vol. 9, 2015, pp. 185-244. http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/FilosofiaDerecho/9/dis/dis8.pdf
 8. ‘Dworkin on International Law: Not Much of a Legacy?’, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 28, No. 2, 2015 (forthcoming)

 

 

V Остало

 • уредник је издања Сто шездесет пет година Правног факултета Универзитета у Београду, Правни факултет, Београд, 2006.
 • био је члaн уређивачког одбора који је припремио објављивање Изабраних списа Миодрага Јоваичића, Службени гласник, Београд, 2006.
 • са Вањом Јовановић превео је књиге: Мајкл Игњатијеф, Људска права као политика и идолопоклонство, Службени гласник, Београд, 2006; Александар Павковић и Петар Радан, Теорија и пракса отцепљења, Службени гласник, Београд, 2008; Драгољуб Поповић, Постанак европског права људских права – Есеј о судској креативности, Службени гласник, Београд, 2013.

VI Стручно усавршавање

·         од 15. јула до 15. септембра 2005. године, као гостујући истраживач на Институту за федерализам (Фрибур, Швајцарска), где је обавио истраживање на тему The Role of Federalism in Transition Countries of Eastern Europe;

 •  од 15. марта до 15. септембра 2007. године и од 10. јула до 25. августа 2010. године боравио је, као корисник пост-докторске стипендије Хумболт фондације, на Правном факултету Универзитета у Хајделбергу и Макс Планк Институту за упоредно јавно и међународно право, где је обавио истраживање на тему Legal Theory of Collective Rights;
 • од 25. јуна до 25. јула 2014. је боравио на Макс Планк институтуту за упоредно јавно и међународно право, где је обавио истраживање на тему Revisiting the Concept of International Law

 

VII Учешће на научним скуповима

Учествовао је на бројним научним скуповима, од којих се издвајају следећи:

 1. Vertrauen in den Rechtstaat: Rechtstraditionen und Rechtsgarantien in Europa nach 1989”, одржаном у октобру 2000. и организованом од стране Гете института и Пакта за стабилност у југоисточној Европи, где је представио рад Transformation of Political Culture in Serbia (1990-2000);
 2. Law and Justice under Fire: The Legal Lessons of the Yugoslav Wars”, који је одржан у Дубровнику од 15. до 20. јула 2002, где је представио рад The “Badinter Commission” Report – Ten Years After;
 3. Federalism in a Changing World – Learning from Each Other”, који је одржан у Санкт Галену (St. Gallen) од 27. до 30. августа 2002, где је са још троје колега представио рад Federalism, Decentralization and Conflict Management in Multicultural Societies: International Community;
 4. Workshop on Human Rights and Human Security”, који је организовао Human Rights Centres Network in the SEE, Свети Стефан, Црна Гора, 26–29. септембар, 2002, где је представио рад On Obstacles to Building a Culture of Human Rights in the SEE Region;
 5. Europe Beyond the Union”, организованом на Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 27-30 март 2003, где је представио рад Serbia and Montenegro: Enhancing Constitutionalism through Constitutional Judiciary?;
 6. Уставне промене“, организованом на Правном факултету Универзитета у Београду, 22-23. април 2003, на којем је представио рад  Конститутиционализација сецесије у државној заједници Србије и Црне Горе;
 7. Statehood Beyond Ethnicity: Comparative and Trans-National Perspectives in Europe”, на Södertörns University College, у Штокхолму, 13-14 јун, 2003, где је представио рад Serbia: From Ethic Nationhood to Multicultural Citizenship;
 8. Collective Identity, Sovereignty, and Minority Rights”, организованом од стране Српског филозофског друштва у сарадњи са Center for Philosophical Education (CPE), Santa Barbara City College, CA, и Conflict Resolution Graduate Program, Portland State University, OR. Конференција је одржана на Универзитету у Београду, 27-29 јун, 2003, а на њој је представио рад Recognizing Minority Identities through Collective Rights;
 9. Глобализација, европеизација и национални идентитет“, који је организован у оквиру циклуса конференција Кикиндски дијалози, 2-3 октобра 2003, на којем је представио рад Европски идентитет као основа “Европског комонвелта” – немогућа мисија?;
 10. Држава и транзиција, који је организован у оквиру циклуса конференција Кикиндски дијалози, 23-24 септембра 2004, на којем је представио рад Парламентарно представљање мањина и природа посланичког мандата;
 11. The Evolving Basis of European Norms of Minority Rights: Rights to Culture, Participation and Autonomy”, панел, који је организовао Department for Nationalism Studies (Central European Univerisity), Будимпешта, 9. фебруара 2005. Као позвани панелист је изложио коментаре на уводно предавање Вила Кимлике. Наслов излагања је био Rejoinder on Kymlicka`s Cultural Rights and Minority Rights: A European Experiment;
 12. Legal and Political Solution to Disputes over Sovereignty From Kosovo to Quebec”, организованом на Правном факултету, Универзитета у Београду, 8-9 јула 2005, где је представио рад Final Status for Kosovo Should We Really be Petrified with thePartition Option”?;
 13. Положај нацоналних мањина у Србији”, који је у организацији Српске академије наука и уметности одржан од 24-26 новембра 2005. у Београду, на којем је представио рад Мањине и уставна дефиниција Србије;
 14. Sovereignty, Secession and the Right to Self-Determination: Further challenges to the International Law”, који је организовао Међународни институт за социологију права, Oñati, Шпанија, 15–16 јуна 2006, на којој је представио рад Consensual Secession Beyond Venice Commissions Opinion on Montenegros Referendum;
 15. Политичке институције и демократија”, одржаном октобра 2006. на Факултету политичких наука у Београду, на којем је представио рад Мањинска права и друштвено јединство;
 16. VII Congress of the International Association of Constitutional Law, Aтина, 11-15 јуна 2007, где је представио рад Can Constitution Be of Any Use in Solving Secessionist Conflicts?
 17. Joint Annual Meeting of the Law and Society Association (LSA) and the Research Committee on Sociology of Law (RCSL of ISA), Хумболт Универзитет, Берлин, 25-28 јул, 2007, где је представио рад Are There Universal Minority Rights?;
 18. 23rd IVR Congress Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity, Kраков, 1-6 август, 2007, где је представио рад Collective Rights - A Case Study of Interdisciplinary Approach in Jurisprudence;
 19. Регионални округли сто (Салцбург, 13-15 октобар 2007) и 4. Међународна конференција о федерализму, (Њу Делхи, 4-7 нобембар 2007), где је, у коауторству са Аншу Шривастава (Faculty of Political Sciences, University of New Delhi) представио рад How Important is Language Policy as a Conflict- Resolution Tool? The Cases of India and Serbia;
 20. Kosovo and Metohija as a Global Problem“, који је од 15-18 новембра 2007. организован на Правном факултету у Београду у организацији Студентског парламента Правног факултета, на којем је изложио рад Is Kosovo and Metohija Indeed a Unique Case?, доступан на адреси http://www.kosovo-law.org/mjovanovic.pdf
 21. Конференција Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften
  Innen- und Außenperspektiven
  , која је од 15 до 17 априла 2009. организована на Zentrum für Interdisziplinairtät, Bielefeld, где је изложио рад Zur konzeptualisierung der Kollektivrechte philosophische und soziologishe Probleme (Conceptualizing Collective Rights Philosophical and Sociological Issues)
 22. 24th IVR Congress, који је од 14 до 20 септемра 2009. одржан у Пекингу, представио је рад Legal Validity and Human Dignity On the Relevance of Radbruchs Formula
 23. Семинар Authority of Constitution, који је у организацији Српског удружења за правну и социјалну филозофију одржан на Правном факултету 21. марта 2010, на којем је представио рад On the Authority of  the EU Law
 24.  Second Central East European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, одржан на Правном факултету Петер Пазмањи Универзитета у Будимпешти, од 21. до 22. маја 2011, на којем је изложио рад Natural Necessity’, Moral Objectivism, andThe Separation Thesis
 25. У оквиру пројекта Constitutional Decentralisation in Europe: Problem or Solution?, 14. маја 2010. године је на Правном факултету Универзитета у Кардифу одржан семинар, на којем је представио рад Constitutionalism and Collective Rights: The Question of Conceptual Compatibility
 26. Од 4. до 5. јуна 2010 је у Доналд Гордон Центру, Универзитета Квинс у Кингстону (Онтарио, Канада) одржан семинар на тему Territorial Rights, на којем је представио рад Jura Model: A Just Distribution of Territorial Claims?
 27.  Third Central East European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, одржан на Правном факултету у Београду, од 25 до 26. марта 2011, на којем је одржао Уводно слово
 28. Annual Conference of the Association for the Study of Nationalities, одржана на Колумбија Универзитету, Њујорк, од 14. до 16. априла 2011, на којем је представио рад After the International Court of Justice’s Advisory Opinion on Kosovo: The Future of Self-Determination Conflicts
 29. Семинар The Many Faces of Citizenship, који је од 1. до 4. јуна 2011 одржан на Охриду, на којем је имао излагање на тему What It Means to be a Citizen?
 30. Конференција Multi-level Governance in the Wider Europe: Taking ‘Governance’ Seriously, која је од 7. до 8. јула 2011. одржана на Правном факултету Универзитета у Кардифу, на којој је представио рад Minority Territorial Autonomy in Eastern Europe – A Closed Chapter?
 31. XXV IVR Congress, који је од 15. до 20. августа 2011. одржан на Гете Универзитету у Франкфурту, на којем је изложио рад Do Theories of Law and State Need Anthropology?
 32. Конференција Implementation of the Right of Peoples to Self-determination Avoiding Conflict, коју је од 18. до 19. новембра 2011. организовао Београдски центар за људска права, на којој је представио рад The Future of the Right to Self-Determination after the Kosovo Advisory Opinion

 33. Fourth Central East European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, који је одржан 23-24. марта 2012 у Цељу, Словенија, на којем је представио рад Is Legal Positivism Tenable Beyond Moral Non-Cognitivism?
 34. Конференција Twenty Years of Democratic Transition and Consolidation in the New States of South-East Europe, која је 4-5 априла 2012. одржана на Правном факултету у Скопљу, на којој је представио рад Constitutional Identity in the Post-Communist Eastern Europe – Towards a Distinctive Constitutional Model
 35. International Association of Constitutional Law Round Table Key developments in constitutionalism and constitutional law: 1981 — 2011, која је у организацији Српског удружења за уставно право одржана 4-5. маја 2012. у Београду, на којој је заједно са Мишелом Розенфелдом председавао уводном сесијом Constitutional Democracy Challenged by Globalisation and Multiculturalism
 36. Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ) Annual Conference The Challenges of the Contemporary Jurisprudence, која је 14-15. септембра 2012. одржана на Правном факултету у Сарајеву, на којој је представио рад Is Legal Positivism Tenable Beyond Moral Relativism?
 37.  Annual conference of the Serbian Association for Legal and Social Philosophy Courts, Interpretation, the Rule of Law, која је одржана 19. октобра 2012. на Правном факултету у Београду, на којој је представио рад Interpretation in International Law and International Rule of Law

 38.  Конференција Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, која је 24-25. новембра 2012. одржана на ФПН-у, на којој је заједно са проф. др Иваном Крстић представио рад Human Rights Culture in Serbia – The Case of Sexual Minorities

 39.  Конференција Administrative Law and Reform in Eastern Europe: A Socio-Legal Perspective, која је 30. новембра 2012. одржана на Правном факултету у Софији, на којој је представио коауторски рад (са Вуком Цуцићем) Administrative Law Reform in Serbia and the Rise of Regulatory State

 40.  Конференција International Corporate Governance and Public International Law, која је 7-8. марта 2013. одржана на Билги Универзитету у Истанбулу, на којој је представио рад ‘Individual and Collective Rights – Friends or Foes?’

 41.  Fifth CEE Forum of Young Legal, Political Social Theorists, Alfred Krupp Wissencshaftkolleg, University of Greifswald, 2-3. мај 2013, на којој је изложио рад ‘Is the Abstract Case Against Constitutional Review Defensible?’

 42. The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law – Relocating the Third-Generation Human Rights, 25-26 јун 2013, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, на којој је изложио рад, ‘Cultural Rights as Collective Rights’

 43. 26th Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Federal University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 21-26. јун 2013, на којој је представио рад ‘Natural Law Theory and Legal Positivism in the 21st Century – Have the Hatchets Been Buried?’

 44. Democracy and Truth, Филозофски факултет Београд, 5-6. октобар 2013, на којој је представио рад ‘A Justification of ‘Militant Democracy’: Moral Truths and the Game-like Character of Democracy’

 45. Methodology of Legal Theory, Правни факултет у Загребу, 29-30. октобар 2013, на којој је представио рад ‘Revisiting the Concept of International Law – Methodological Aspects’

 46. Constitutional Review and Democracy, Правни факултет у Београду, 23-24. новембар 2013, на којој је представио рад ‘Is the Abstract Case Against Constitutional Review Defensible?’

 47. The Legacy of Ronald Dworkin, McMaster University, Hamilton, Canada, 30. мај – 1. јун 2014, на којој је представио рад 'Dworkin on International Law: Not Much of a Legacy?'

 48. IX World Congress of Constitutional Law - Constitutional Challenges: Global and Local, University of Oslo, 16-20. јун 2014. на којој је представио рад 'Sovereignty Out, Constitutional Identity In – The ’Core Areas’ Controversy in the EU'

 49. Fundamental Rights – Justification and Interpretation, Правни факултет у Београду, 24-25. октобар 2014, на којој је представио рад 'Human Rights – Between Universality and Culturally Sensitive Interpretation'

 50. Global Administrative Law and the Concept of Law, Institute for the Public Law Research, Faculty of Law, University of Lisbon, 28. новембар 2014, на којој је представио рад 'The Rise of Global Regulatory Regimes and the Quest for the International Rule of Law'

 

 

VIII Учешће на стручним скуповима

Учествовао је на следећим стручним скуповима:

 1. Towards Creating the Bologna Curricula, у организацији Правног факултета, Универзитета у Љубљани, 13-15. јануара 2005.
 2. Импликације Болоњског процеса за развој високог образовања у Југоисточној Европи – Искуства и дилеме, у организацији Правног факултета, Универзитета у Београду, 18-19. април 2005. године
 3. Preparing for Practice: A Conference on Legal Skills Training in Central and Eastern Europe, у организацији CEELI Institute, Праг, 17-20 мај 2005.
 4. Towards Creating Bologna Curricula - How to Define the Core Legal Subjects and Reduce the Contact Hours?, у организацији Правног факултета, Уиверзитета у Љубљани, 29. октобар – 1. новембар 2005.
 5. Strengthening the European Dimension of Legal Education, у организацији ELFA (European Law Faculties Association), Барселона, 23-24 фебруар 2007.
 6. The Role of Lаw Schools in Continuing Legal Education (CLE), у организацији ELFA (European Law Faculties Association), Хамбург, од 28. фебруара до 1. марта 2008. године

 

IX Предавања по позиву

 • у септембру 2006. године одржао је на Летњој школи Института за федерализам једнонедељни семинар на тему Federalism and Secession;
 • 23. и 24. фебруара 2009. године је у оквиру International Speakers Series Центра за међународно и упоредно право Правног факултета Универзитета Емори (Атланта) одржао два предавања: Can Constitutions Be of Any Use in Solving Secessionist Conflicts? и Statehood Under International Law: Kosovo and Related Cases
 • по позиву Центра за јуриспруденцију Правног факултета Карлтон Универзитета (Отава), 8. јуна 2010. је одржао предавање на тему Collectives as Right-Holders?
 • 13. августа 2010. је у оквиру Дискусионе групе за људска права (Gesprächskreis Menschenrechte) Макс Планк Института за упоредно јавно и међународно право одржао предавање на тему Individual and Collective Rights Friends or Foes?
 • на позив декана Факултета за упоредне државно-правне науке (Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaft), Андраши Ђула Универзитета на немачком језику(Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität), у Будимпешти, одржао је 24. новембра 2010. предавање на тему Was sind kollektive Rechte?
 • на позив продекана Факултета за право и политику, Кинеског универзитета геонаука у Вухану, одражао је од 12. до 17. септембра 2011. године мини курс Introduction into Philosophy of International Law, који се састојао од следећа три предавања: 1. State sovereignty in the 21st century – Counterweighed with the ‘responsibility to protect’ doctrine?; 2. Right to self-determination as the minority right to independent statehood? The Kosovo case and beyond 3. Human rights – Universal or particularistic?
 • 28. октобра 2013. је на Правном факултету Универзитета у Загребу одржао предавање на тему Сувереност – Од политичког до правног појма
 • 25. и 26. септембра 2014. је на Универзитету Деусто (Билбао) одржао два предавања – за студенте основних студија On Constitutional Identity – The Case of Serbia, а за студенте постдипломских студија Challenges to Constitutional Democracies: Managing Secessionists' Requests
 • 26. фебруар 2015. ће на Институту за правне студије Мађарске академије наука одржати предавање на тему 'Sovereignty Out, Constitutional Identity In – The ’Core Areas’ Controversy in the EU'

 

X Знање страних језика

Говори енглески и немачки језик.

 

XI Учешће на пројектима

            Поред учешћа на факултетским пројектима, од 2006 је био учесник пројекта Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, Подизање капацитета политичких установа у Србији, који је финансирало Министарство за науку Републике Србије. Од 2011. године руководи интердисциплинарним истраживачким пројектом Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије, у којој учествују аутори са Правног факултета и Факултета политичких наука.

 

XII Ван-наставни ангажман

Од 2004. до 2009. године обављао је дужност продекана за науку Правног факултета Универзитета у Београду. Био је члан бројних радних тела на Универзитету у Београду (радне групе за Правилник о дисциплинској одговорности студената, радне групе Већа групација друштвених наука за утврђивање критеријума за изборе у виша звања, Радне групе за припрему предлога листе звања, итд.). Од 2009. до 2013. године био је члан Дисциплинске комисије Универзитета у Београду. Поред основних наставних активности на факултету, руководи радом Дебатног клуба Правног факултета, а у протеклом периоду учествовао и у пројектима различитих невладиних организација (Београдска отворена школа, Центар за менаџмент, Београдски центар за људска права, Група 484). Уредник је едиције Democracy and Rule of Law издавачке куће Eleven Publishers International из Утрехта, Холандија. Члан је међународног уређивачког одбора часописа Estudios de Deusto Law Review. Члан је Управe Српског удружења за уставно право. Члан је Међуодељенског одбора за проучавање људских и мањинских права Српске академије наука и уметности. Председник је Српског удружења за правну и социјалну филозорију.