Име и презиме

Нина Кршљанин

Звање

доцент

Ужа научна област

правна историја

Биографски подаци

 

Академска каријера

Година

Институција

Област (тема)

Избор у звање (актуелно)

2015

Правни факултет УБ

правна историја /предмет Српска правна историја

Докторат

2014

Правни факултет УБ

Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика

Магистратура/мастер

2009

Правни факултет УБ

Правни режим земљишта у нововековној Србији до доношења Српског грађанског законика: обичајно право и судска пракса

Диплома

2008

Правни факултет УБ

Стручна и научна усавршавања

(институција, град, држава, трајање и година)

Познавање страних језика

говори – енглески, руски

користи – немачки, латински, старогрчки, старословенски

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години:

Назив предмета

Врста студија

Српска правна историја (предавања и вежбе); Упоредна правна традиција (вежбе)

Основне студије

Историја српског права

Мастер студије

Докторске студије

Најзначајнији радови

1. "Наслеђивање земљишта у нововековној Србији пре Српског грађанског законика: женско право наслеђивања?", Анали Правног факултета у Београду, 2/2009, 273-288.

2. "Изузимање (искључивање) из наслеђа и питање намене Душанове
кодификације", Анали Правног факултета у Београду, 2/2010, 281-301.

3. "'On the Scientific Elaboration of the History of Slavic Law' – Now and Then", The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 3/2011, 249-271.

4. " 'О научној обради историје словенскога права' – некад и сад", Споменицa Валтазарa Богишић a о стогодишњици његове смрти, књига 1, Београд 2011, 433-455.

5. "Колективна одговорност у Душановом законику", Правни живот, 10/2011, том 2, 413-428.

6. "Сталешка неједнакост у казненом праву Душановог законика", Страни правни живот, 3/2012, 41-68.

7. "Валтазар Богишић – социолошки приступ праву и правној историји", Социолошки преглед, 1/2012 (Посебно издање), 88–108.

8. "'О проклети христіанскомь': анализа члана 5. Душановог законика", Зборник радова: 1700 година Миланског едикта, Ниш 2013, 309-322.

9. "Положение тюремных заключенных в средневековой Сербии: роль мирских и церковных властей в обеспечении гуманного отношения к заключенным", Вестник Самарского юридического института, 3(11)/2013, 59-67.

10. "Мере против корупције у српском средњовековном праву", Анали Правног факултета у Београду, 2/2013, 230-244.

11. "Колизионе норме § 46. Српског грађанског законика", Српски грађански законик – 170 година (ур. Милена Полојац, Зоран С. Мирковић и Марко Ђурђевић), Београд 2014, 113-126.

12. "Установа квалификованих посланика по Уставу Србије од 1888. године", Устав Краљевине Србије од 1888 – 125 година од доношења: зборник радова са научног скупа (ур. Владан Петров et al.), Београд 2015, 217-234.

13. "Ostvarivanje prava po Splitskom statutu", Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split 2015, 269-310.

14. "Српско право", Казивање о Србима кроз векове (прир. Богдан М. Златар), Београд 2015, 1226-1245.

15. "Правна регулатива лова у Књажеству Србији: Први кораци ка модерном ловном законодавству", Животиње и право (ур. Марија Караникић Мирић, Марко Давинић и Игор Вуковић), Београд 2016, 31-52.

16. "Interrupted evolution: the Serbian medieval assembly (Sabor)" – рад са конференције, чека објављивање.

17. "Саучесништво у средњовековном српском праву" – рад са конференције, чека објављивање.

18. "Идея самодержавия в Сербии и России" – рад са конференције, чека објављивање.

19. "Критика исторической школы права В. Богишича и современная перспектива: право как зеркало народной жизни" – рад са конференције, чека објављивање.

20. "The land reform of the 1830s in Serbia: the impact of the shattering of the Ottoman feudal system" – рад са конференције, чека објављивање.

Најзначајнија учешћа на конференцијама

 

  1. Копаоничка школа природног права – Право и одговорност , Копаоник, децембар 2011.
  2. Сто година социологије у Србији , у организацији Српског социолошког друштва и Правног факултета Универзитета у Београду, Авала, 1-2. септембар 2012.
  3. 750 година Сплитскога статута , у организацији Књижевног круга Сплит, Правног факултета у Сплиту и Филозофског факултета у Сплиту, Сплит (Хрватска), 24-25. септембар 2012.
  4. 1700 година Миланског едикта , у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 17-18. мај 2013.
  5. Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт , у организацији Самарског Правног инситута Федералне службе за извршење кривичних санкција Руске федерације, Тужилаштва Самарске области, Института права Самарског државног економског Универзитета и Међународне невладине организације "Penal Reform International", Самара (Русија), 21-22. јун 2013.
  6. Устав Краљевине Србије од 1888. године: 125 година од доношења Устава , у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Криминалистичко-полицијске академије, Београд, 23. децембар 2013.
  7. Mak ing Constitutions, Building Parliaments , 66-та конференција Међународне комисије за историју представничких и парламентарних установа (ICHRPI), Лондон (Уједињено Краљевство), 30. јун – 3. јул 2015.
  8. 125 година од рођења А. В. Соловјева , у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, 18-19. септембар 2015. (Учесник и члан организационог одбора.)
  9. Право и государство: российская модель государственности в прошлом, настоящем и будущем (са пратећим округлим столом: Право и государство в их соотношении: Теоретическое наследие исторической школы права), у организацији Правног факултета државног Универзитета у Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург (Русија), 10-11. децембар 2015.
  10. Old and New Worlds: The Global Chalenges of Rural History , у организацији Rural RePort, SEHA и CIES IUL, Лисабон (Португал), 27-30. јануар 2016.

Тренутно учешће на научним пројектима

Домаћи:

"Идентитетски преображај Србије"

 

Међународни:

 

Чланство у стручним и научним удружењима

ICHRPI

Награде и признања

Други подаци које сматрате релевантним

Потпредседник Клуба љубитеља римског права и антике "Forvm Romanvm".