Зоран Мирковић

Рођен 10. децембра 1965. године у Сарајеву, где је стекао основно и средње образовање. На тамошњем Правном факултету завршио је правне студије 12. јула 1990. са просечном оценом 9,52. Студирао је и Факултет политичких наука.

На Правном факултету Универзитета у Београду јануара 1998. године одбранио је са одликом магистарску расправу под насловом „Рецепција аустријскога кривичног поступка у српском Законику о кривичном судском поступку од 1865. године“. Докторску тезу „Судије и суђење у Србији од XIII до XV века“ одбранио је са одликом 13. децембра 2002. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

За доцента за предмет Национална историја државе и права на Правном факултету Универзитета у Београду је изабран 2003. године, а за ванредног професора 2008. године.

За редовног професора за предмет Српска правна историја на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је октобра 2013. године.

Говори енглески и немачки; служи се руским и италијанским језиком. Посећивао је часове латинског и грчког језика на Одељењу класичних наука Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Председник је Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду од септембра 2010. године, поново је изабран 2013. и 2016. године.

Шеф је Катедре за правну историју од јануара 2014. године. Од јануара 2010. године био је заменик шефа Катедре за правну историју.

Председник је Управног одбора Института за упоредно право у Београду од новембра 2014. године.

Р адови

Монографије и книге

Карађорђев законик – кривично, породично и државно право устаничке Србије, Београд 2008, 1-216.

Како да постанем правник (увод у студије права) , (коауторство са Симом Аврамовићем), Правни факултет, Београд 2010, 1-141.

Смртна казна и казна трчања кроз шибе у Србији 1804–1860 (ритуали погубљења и јавног мучења) , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 1–150.

„Hauptstrafen in Serbien (1804–1860)“, Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Suedosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert , Band. II – Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Herausgegeben von Thomas Simon unter Mitarbeit von Gerd Bender und Jani Kirov, Frankfurt am Mаin 2017, 317-378.

Српска правна историја , I издање, Београд 2017, 1-273.

Српска правна историја , II издање, Београд 2017, 1-273.

Чланци

„О своду (повесно-правна цртица)“, Анали Правног факултета у Београду, година XLIII, број 5/1995, 547-561.

„Народна скупштина у борби за законодавну власт - од Светоандрејске до Михољске скупштине“, Зборник радова Правног факултета у Приштини, 1995/10, 251-261.

„О Стојану Новаковићу – у спомен врлини“, у Зборнику Српска либерална мисао, Београд 2001, 193-212.

“Постанак српског законика о кривичном поступку од 1865“, у Зборнику Стварање права Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права, Београд 2000, ?.

“Примена Душановог законика век доцније - на примеру две пресуде од 1454. године”, у Зборнику Остваривање права Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права, Београд 2001, 101-112.

“О једном трговачком друштву (ортаклуку) из нашег средњег века”, часопис Право и привреда, вол. 40, бр. 5-8, 2003, 212-217.

О баштинским (својинским) односима у устаничкој Србији “, часопис Право и привреда, вол. 41, бр. 5-8, 2004, 440-450.

„Судије ‘царства ми’ Душановог законика“, Зборник радова Законик цара Стефана Душана са научног скупа одржаног у САНУ 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења Законика цара Стефана Душана, Београд 2005, 21-36.

„О изворима Карађорђевог законика“, Зборник радова са Међународног научног скупа Први српски устанак у Црној Гори и Херцеговини и хришћанска Европа (1804-1813) , одржаног у манастиру Острогу и Подгорици 8-10. октобра 2004, Цетиње 2006, 259-274.

„Правне студије крајем XVIII и почетком XIX века и београдска Велика школа 1808-1813. године“, Анали Правног факултета у Београду, година LVI, бр. 1/2008, 126-149.

„Београдска велика школа 1808 – 1813. године“, у монографији Универзитет у Београду 1808-2008 (200 година Универзитета у Београду и високог образовања у Србији) , Београд 2008, 17-23.

“Belgrade Higher School (1808–1813) and legal education in Serbia”, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review , Vol. III, 2008, 195-215.

„Универзитетско образовање у Европи, Велика школа 1808. године и историјат правних студија“, (коауторски рад са Симом Аврамовићем), Зборник радова (Промоције и популаризације науке) Научна трибина, издавач Друштво за античке студије и Форум Романум, Београд 2009, 7-29.

“Die Anfänge des Rechtsstudium im Serbien der Neuzeit und die Juristenausbildung in der Habsburgermonarcie (ein Beispiel des Rechtstransfers)“, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Year LVIII, 2010, No. 3, 151-162.

„O merama protiv lopova, razbojnika i hajduka u srpskoj pravnoj istoriji“, Zbornik radova Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima kroz povijest sa naučnog skupa pod istim naslovom održanog u Osijeku 18-20. maja 2008. godine, urednik Miro Gardaš, Osijek 2010, 51-62.

„Својинскоправни односи на непокретностима на Косову и Метохији - Стогодишњи circulus vitiosus“, (коауторски рад са Душком Челићем), Зборник радова са међународне научне конференције под називом Правни систем и друштвена криза одржане 22. јуна 2011. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, прва свеска, Косовска Митровица 2011, 215-233.

„Правила о поклону у српском средњовековном праву“, (коауторски рад са Марком Ђурђевићем), Анали Правног факултета у Београду, година ЛИX, бр. 2/2011, 63-90.

„Оснивање ‘Дома за с’ ума сишавше’“, (коауторски рад са Војиславом Станимировићем), Теме – часопис за друштвене науке, Универзитет у Нишу, бр. 3, јул – септембар 2012. године, 1339–1354.

„Својинскоправни односи на непокретностима на Косову и Метохији – Стогодишњи circulus vitiosus“ (други део), (коауторство са Душком Челићем), Зборник радова са Научног скупа са међународним учешћем Правне норме у времену и простору одржаног 21. јуна 2012. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, прва свеска, Косовска Митровица 2012, 123-146.

„Утицај промена у јавном мишљењу и моралним схватањима на ублажавање казненог система у Србији половином XИX века (на примеру казне трчања кроз шибе)“, Правни живот, 12/2012, IV, 765–775.

„Иван Југовић и Доситеј Обрадовић“, 617-636 (Зборник радова са Међународног научног скупа „Доситеј у српској историји и култури“ одржаног октобра 2011. године у Београду и Сремским Карловцима, Београд 2013, 617-636.

„Казна лишења слободе у Србији 1804–1860. године“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2013, 155-170.

„Капетан Миша и његово здање“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2013, 336-341.

„Настанак Велике школе 1863. године и њено европско окружење“, у монографији Век и по Велике школе у Београду (1863-2013), уредници Зоран С. Мирковић и Милош Миленковић, издавачи Универзитет у Београду, Филозофски факултет и Правни факултет, Београд 2014, 11-45.

„Уводна правила и увођење у живот Српског грађанског законика“ у монографији Српски грађански законик–170 година, уредници Милена Полојац, Зоран С. Мирковић и Марко Ђурђевић, издавач Правни факултет, Београд 2014, 73-101.

„Грк Георгије Захаријадис – несуђени српски законописац“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду број 3. за 2015, 1069-1079.

„Византијски утицаји на кривично право у средњовековној Србији – погледи Теодора Тарановског и Александра Соловјева“, у Зборнику радова 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, уредници Зоран С. Мирковић и Нина Кршљанин, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 153-161.

„Историја новчане казне у Србији (1804-1860)“, часопис Crimen Правног факултета Универзитета у Београду, (VII) 2/2016, 128–137.

„Расно законодавство у Независној Држави Хрватској“, у Зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске, уредници Борис Беговић и Зоран С. Мирковић, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 37-60.

Други текстови и прикази

„Историја стечајног поступка“, Приручник за стечајне управнике, уредници Гордана Илић-Попов, Небојша Јовановић и Јован Јовановић, Београд 2006.

„Доситеј Обрадовић и Велика школа“, Каталог изложбе Доситејевих књига на Правном факултету, Београд 2008, 20–27.

„Један поглед на историју Правног факултета Универзитета у Београду“, Каталог сталне изложбене поставке Правног факултета Универзитета у Београду , 2012, 14–23.

Приказ књиге Љубице Кандић, „Историја Правног факултета у Београду 1905-1941“, књига друга, том I-II, Београд 2002 (Завод за уxбенике и наставна средства Србије), у часопису Pro et contra, Београд, 2002.

Приказ „Vienna Workshop on Legal Systems in the South-Eastern European Countries after the End of the Ottoman Reign“, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review , 2011, No. 3, 277–280.

Приказ књиге Marie-Janine Čalić, „Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhunderts“, Verlag C. H. Beck, München 2010, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1/2011, 424–430.

Пројекти

1. Био је ангажован од 2006. до 2010. године на пројекту под насловом „Die Herausbildung des modernen Konstitutionalismus/The Rise of Modern Constitutionalism“ (Universität Kassel/ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft).

2. Суделовао на пројекту Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (2010–2012) pod nazivom „Die Entstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanischen Südosteuropa. Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität“, u okviru šireg projekta „Rechtsgeschichte Südosteuropas“.

3. Учествовао је на факултетском пројекту под називом „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“.

4. Био је члан ауторског тима који је 2011. и 2012. године радио на сталној изложбеној поставци Правног факултета Универзитета у Београду, под насловом „Правни факултет-оснивање и развој“.

5. Сарађивао је у припреми прве јавне поставке српских устава, коју је организовао Архив Србије у Крагујевцу поводом државног празника Сретења 2011. године.

6. Био је ангажован на пројекту „Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung“ Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main) од 2014. до 2016. године.

7. Учествује на факултетском пројекту под називом „Идентитетски преображај Србије“.

Научни скупови и конференције (са рефератом – у последњих девет година)

1. Научни скуп под називом „Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima kroz povijest“ одржан у Осијеку 18–20. маја 2008. године у организацији Правног факултета Свеучилишта у Осијеку.

2. Међународни симпозијум под насловом „Legal history of South East Europe“ одржана у октобру 2008. године у организацији Правног факултета Универзитета у Бечу.

3. Vienna Workshop on Legal Systems in the South-Eastern European Countries after the End of the Ottoman Reign, фебруара 2011. године у организацији Правног факултета Универзитета у Бечу и Макс Планк института за европску правну историју из Франкфурта на Мајни.

4. Међународна научна конференција посвећена Доситеју Обрадовићу одржана октобра 2011. године у Београду и Сремским Карловцима у организацији Српске академије наука и уметности, Матице српске и Доситејеве задужбине.

5. Међународна научна конференција под називом „Правни систем и друштвена криза“ одржана 22. јуна 2011. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

6. Завршна конференција на пројекту „Die Entstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanischen Südosteuropa (2012, на Правном факултету у Београду, у сарадњи саMax-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main).

7. Научни скуп са међународним учешћем „Правне норме у времену и простору“, Косовска Митровица, 21. јун 2012. године.

8. Научни скуп „Право и морал“, Копаоник, 13–17. децембар 2012. године.

9. Међународни научни скуп под насловом „1700 година Миланског едикта“ одржан од 16–18. маја 2013. године у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу и града Ниша.

10. Научни скуп „Век и по Велике школе у Београду (1863-2013)“, одржан 6. и 7. децембра 2013. године у организацији Филозофског факултета, Правног факултета и Ректората Универзитета у Београду.

11. Научни скуп „Двестогодишњица Другог српског устанка-утемељење српске државности 1815-2015“, одржан у Пожаревцу 15. маја 2015. године у организацији Филозофског факултета Универзитета у Београду и Народног музеја у Пожаревцу.

12. Научни скуп „125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева“, одржан 27. септембра 2015. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

13. Научни скуп „Правни поредак Независне Државе Хрватске“ одржан 30. марта 2017. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

14. У Српској академији наука и уметности, у организацији САНУ и Правног факултета Универзитета у Београду, одржана је 25. октобра 2017. године научна трибина „800 година од крунисања Стефана Првовенчаног“. Проф. др Зоран Мирковић говорио је на тему „Правни поредак у српском краљевству: од обичајног права до византијских правних зборника“.

15. Међународно научно саветовање и презентација књигеKonflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen auf dem Balkan im 19. und 20. Jahrhundert, Band. II – Serbien, Bosnien-Herzegowina , Albanien, организатори Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Universität Wien, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, на Правном факултету Универзитета у Бечу 23. јануара 2018. године.

Студијски боравци

1. Karl-Franzens-Universität Graz (осам месеци),

2. CEU Budapest (месец дана),

3. Freie Universität in Berlin, новембар 2009. године (7 дана).

4. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (новембар и децембар 2011. године).

Менторства

1. Ментор при изради докторске дисератције мр Владимира Вучковића „Правни положај крајева присаједињених Србији 1912-1913. године“ (одбрањена 9. маја 2013. године)

2. Коментор са проф. др Симом Аврамовићем при изради докторске дисертације мр Иване Крстић Мистриџеловић „Државноправни положај цркве у Кнежевини и Краљевини Србији” (одбрањена 13. јуна 2012. године).

3. Коментор са проф. др Мирјаном Стефановски при изради докторске дисертације Нине Кршљанин „Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика“ (одбрањена 2014. године).

4. Коментор са проф. др Жиком Бујуклићем при изради магистарске тезе Рајке Пековић „Заложно право у Општем имовинском законику за Књажевину Црну Гору“ (одбрањена 22. децембра 2010. године).

Био је ментор за 12 мастер радова и у више наврата члан комисије за одбрану мастер радова.

Награде

За монографију Карађорђев законик (кривично, породично и државно право устаничке Србије) добио је награду Архива Србије за најбоље историографско дело из националне историје у 2008. години.