Име и презиме

Др Дејан Поповић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Пореско право, Јавне финансије

Биографски подаци  

Рођен у Београду 1950. године

Академска каријера

Година

Институција

Област (тема)

Избор у звање (актуелно)

1991.

Правни факултет Универзитета у Београду

Редовни професор Јавних финансија и финансијског права

Докторат

1980.

Правни факултет Универзитета у Београду

"Економски ефекти посредних пореза" (докторска дисерта-ција одбрањена с одликом)

Магистратура

1976.

Правни факултет Универзитета у Београду

"Критика теорије инфлације трошкова" (магистарска теза одбрањена с одликом)

Диплома

1973.

Правни факултет Универзитета у Београду

Право

(просечна оцена 9,97)

Стручна и научна усавршавања

(институција, град, држава, трајање и година)

1. International Bureau of Fiscal Documentation, Амстердам, Холандија, три месеца, 1980.

2. University of Maryland, College Park, and University of Virginia, Charlottesville, САД, девет месеци, 1985.

3. European University Institute, Фиренца, Италија, 12 месеци, 1994/95.

Познавање страних језика

енглески (одлично), француски, италијански, немачки и словеначки (служи се)

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години:

 1. Пореско право
 2. Јавне финансије и пореско право
 3. Порески систем Републике Србије

Назив предмета

Врста студија

Пореско право

Основне студије

Јавне финансије и пореско право

Мастер студије

Порески систем Републике Србије

Докторске студије

Најзначајнији радови

 1. Ретроактивност закона у пореском праву (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2015.
 2. О појму пореске државне помоћи у праву Европске уније и утицају на српско право (са Горданом Илић-Попов), „Страни правни живот“, 2/2015.
 3. IBFD Country Analysis: Serbia – Individual Taxation (with Gordana Ilić-Popov), IBFD, Amsterdam, 2015, http://online2.ibfd.org/kbase/.
 4. IBFD Country Analysis: Serbia – Corporate Taxation (with Gordana Ilić-Popov), IBFD, Amsterdam, 2015, http://online2.ibfd.org/kbase/.
 5. IBFD Country Analysis: Serbia – Business Entities (with Gordana Ilić-Popov), IBFD, Amsterdam, 2015, http://online2.ibfd.org/kbase/.
 6. Пореска структура и корупција (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2014.
 7. Пореско право , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, стр. 564.
 8. The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective. Part I: Pre Accession Negotiations Phase and Implementation of the Stabilisation and Association Agreements (with Svetislav V. Kostić), Intertax, October 2013 – double blind peer reviewed.
 9. The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective. Part II: Impact of Accession Negotiations on Direct Taxation in Acceding Countries (with Svetislav V. Kostić), Intertax, November 2013 – double blind peer reviewed.
 10. Екстерна димензија секундарног права Европске уније о директним порезима (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2012.
 11. Право Европске уније о директним порезима и треће државе: екстерна димензија слободе кретања капитала (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2011.
 12. Право директних пореза и Споразум о стабилизацији и придруживању Србије Европској унији (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 1/2011.
 13. (Зло)употреба страних правних лица за избегавање пореза у Србији (са Светиславом В. Костићем), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2010.
 14. Country Report. Serbia (with Gordana Ilić-Popov), in: Separation of Powers in Tax Law, ed. by Ana Paula Dourado, EATLP International Tax Series, Vol. 7, Santiago de Compostela, 2010.
 15. Уговори Србије о избегавању двоструког опорезивања. Правни оквир и тумачење (са Светиславом В. Костићем), ЦЕКОС-ИН, Београд 2009, стр. 312.
 16. Утврђивање извора дохотка у пореском праву (са Горданом Илић-Попов), „Анали Правног факултета у Београду“, 2/2008.
 17. Пореска реформа у Србији 2001-2003 , Економски институт, Београд 2004, стр. 103.
 18. Pay-as-you-go versus Funded System of Financing Pensions in Central and Eastern Europe (with Gordana Ilić-Popov), in: Ageing, Social Security and Affordability, eds. Theodore R. Marmor and Philip R. De Jong, Ashgate, Aldershot, 1998.
 19. Financing Social and Cultural Rights in Yugo slavia: Tax Exemptions and Arrears , “Acta Juridica Hungarica”, No. 3-4/1998.
 20. Наука о порезима и пореско право , COLPI, Будимпешта и Савремена администрација, Београд 1997, стр. 927.

Најзначајнија учешћа на конференцијама

 1. International Fiscal Association Congress, Madrid 2016: The Notion of Tax and the Elimination of International Double Taxation or Double Non-Taxation.
 2. European Association of Tax Law Professors Congress, Santiago de Compostela, 2009: Separation of Powers in Tax Law.
 3. Conference of the Professors of the Faculty of Law University of Belgrade and Faculty of Law, University of Košice, Belgrade 1999: Law in Transition, Serbia – Slovakia.
 4. Foundation for International Studies on Social Security Conference, Sigtuna, 1995: Ageing, Social Security and Affordability.
 5. USAID, Economics Institute and Chesapeake Associates Conference, Belgrade, 1997: Challenges and Opportunities for the Economic Transition in Yugoslavia

Тренутно учешће на научним пројектима

Домаћи:

„Идентитетски преображај Србије“

 

Међународни:

 

Чланство у стручним и научним удружењима

Председник Српског фискалног друштва (националног огранка International Fiscal Association)

Члан Европског удружења професора пореског права (EATLP)

Редовни члан Научног друштва Савеза економиста Србије

Награде и признања

Grande Ufficiale, Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Други подаци које сматрате релевантним

Председник Националног савета за високо образовање (2015- )

Шеф Катедре за правно-економске науке Правног факултета Универзитета у Београду (2015- )

Управник докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду (2013- )

Амбасадор Републике Србије у Великој Британији (2008-2013) и у Ирској (2009-2013)

Председник Конференције универзитета Србије (2005-2006)

Ректор Универзитета у Београду (2004-2006)

Декан Правног факултета Универзитета у Београду (1995-1998)

Продекан Правног факултета Универзитета у Београду (1985-1987)

Председник Управног одбора Војвођанске банке, а. д. (2003-2004)

Члан Управног одбора Војвођанске банке, а. д. (2004-2010)

Директор Пореско-правног одељења Deloitte and Touche, Belgrade (1994-1998)

Заменик министра финансија и економије у Влади Републике Србије (2001-2003)

Председник Комисије за фискалну реформу Владе Републике Србије (1990-1991)