Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

 

Klinika za krivično pravo (modul A)  Koordinator: prof. dr Goran Ilić

U prilog obogaćenja kliničkog pravnog obrazovanja studenata Pravnog fakulteta u Beogradu materijom krivičnog prava govori, pre svega, tradicionalna podela pravosudnih poslenika na “krivičare” i “parničare”. Naime, veliki broj studenata našeg Fakulteta se po sticanju zvanja diplomiranog pravnika opredeljuje za praktično bavljenje krivičnim pravom, nameran da postane sudija, javni tužilac ili advokat. Logično je zato da prve korake u praktičnoj primeni materijalnog i procesnog krivičnog prava načine baš na Pravnom fakultetu.

 

Aktivnosti studenta u okviru Klinike za krivično pravo bi se sastojale, na jednoj strani, od podvođenja određenih činjenica pod odgovarajuću odredbu materijalnog krivičnog prava, tj. od pravnog kvalifikovanja određenog dela kao krivičnog dela. Na drugoj strani, praktična primena krivičnog procesnog prava bi podrazumevala izradu odgovarajućih podnesaka i odluka primerenih određenoj procesnoj situaciji. Obuka studenta bi se pri tom odnosila prvenstveno na lakša krivična dela, s tim bi naglasak bio stavljen na različite vrste krivičnih postupaka u kojima se odlučuje o njima.

 

Koncepcija i metode nastave

 

Predmet Pravna klinika za krivično pravo ima tri faze u svom radu.

 

Prvu fazu predstavljaju predavanja iz tri predmeta koji se ne nalaze u sadašnjem nastavnom programu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a veoma su bitni za ciljeve koji se žele postići ovakvom vrstom obrazovanja. To su:

 

1. Profesionalna etika sudija i advokata
2. Tehnika pisanja pravnih dokumenata
3. Tehnika intervjuisanja

 

Drugu fazu predstavljaju različite vrste simulacija na stvarnim slučajevima iz prakse koji su specijalno prilagođeni za vežbu studenata. Simulacije se odvijaju u učionici naročito opremljenoj za tu svrhu (“sudnica” na Pravnom fakultetu) i uz nastavne metode koje obuhvataju "brainstorming", pravnu nalizu slučaja, "igranje uloga", simuliranje sudskog procesa, videotejping, seminare, vođenje dnevnika itd.

 

Treću fazu obuhvata praktičan rad. U ovoj fazi studenti, pod nadzorom iskusnih pravnika, analiziraju stvarne životne situacije i na taj način ovladavaju osnovnim elementima pravne tehnike primene prava.

 

RASPORED ČASOVA NA KLINICI ZA KRIVIČNO PRAVO U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE GODINE 2017/2018

I faza – Interaktivna nastava (ukupno 16 obaveznih + 8 izbornih časova)

Datum

Vrsta nastave

Vreme, prostorija

Predavači

6. novembar 2017.

Dobrodošlica i uvođenje u program

15:20 – 17:00

Slušaonica I

G. Ilić

M. Đurđević

U. Novaković

D.Pavić

7. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

9. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Krivična prijava

Odluka o sprovođenju istrage

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

13. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Psihološke komponente dobrog

razgovora/intervjua

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

14. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

16. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Optužnica

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

20. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Razgovor (intervju) sa odraslima

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

23. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Presuda prvostepenog suda

19,00 – 20,40

Seminar 217

M. Majić

27. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Komunikacija sa osobama sa otežanom komunikacijom

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

28. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

Advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

30. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Žalba na presudu

19,00 – 20,40

Seminar 217

A. Trešnjev

05. decembar

2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

25.

decembar

2017.

Tehnika prikupljanja informacija

Pretraživanje pravnih baza podataka

15:20 – 17:00

Slušaonica I

D. Pavić

II faza - Simulacije (ukupno 8 izbornih časova)

7. decembar 2017.

Istraga

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

14. decembar 2017.

Pripremno ročište

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

21. decembar

2017.

Glavni pretres u redovnom postupku

19,00 – 20,40

Seminar 217

A. Trešnjev

28. decembar

2017.

Postupak pred drugostepenim sudom

19,00 – 20,40

Seminar 217

M. Majić


III faza – Praktičan rad (ukupno 24 izborna časa)

/studenti generacija 2016-17/

 

11. oktobar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

18. oktobar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

25. oktobar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

1. novembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

8. novembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

15. novembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

22. novembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

29. novembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

6. decembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

13. decembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

20. decembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

27. decembar 2017

Praktičan rad

19,00 – 20,40

Seminar 217

N. Maraš

G. Ilić

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.