Klinika za porodično pravo (modul A)  Koordinator: prof. dr Marija Draškić

 

Tri su glavna razloga zbog kojih je kliničko pravno obrazovanje započelo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upravo Klinikom za porodično pravo.

Prvo, u praksi ima veoma mnogo slučajeva koji se odnose na primenu porodičnog prava. To, drugim rečima, znači da će studenti imati dovoljno predmeta na kojima će moći da se vežbaju.

Drugo, porodični sporovi su relativno pravno jednostavniji od drugih pravnih sporova u porodici građanskih prava (iako su, svakako, daleko komplikovaniji u psihološkom smislu), što podupire očekivanje da će prvi kontakt studenata sa stvarnom praksom biti uspešniji, ukoliko problemi koje oni budu rešavali nisu previše komplikovani.

 

Treće, materija porodičnog prava pruža priliku studentima da vežbaju i neke druge pravne discipline, kao što su parnični postupak (bračni sporovi, maternitetski i paternitetski sporovi, sporovi za zaštitu prava deteta, sporovi za vršenje i lišenje roditeljskog prava itd.); vanparnični postupak (lišenje poslovne sposobnosti, produženje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak); posebni upravni postupci (sklapanje braka, zasnivanje usvojenja, hraniteljstva i starateljstva, upis u matične knjige itd.).

 

Koncepcija i metode nastave

Predmet Pravna klinika za porodično pravo ima tri faze u svom radu.

 

Prvu fazu predstavljaju predavanja iz tri predmeta koji se ne nalaze u sadašnjem nastavnom programu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a veoma su bitni za ciljeve koji se žele postići ovakvom vrstom obrazovanja. To su:

 

1. Profesionalna etika sudija i advokata
2. Tehnika pisanja pravnih dokumenata 
3. Tehnika intervjuisanja

 

Drugu fazu predstavljaju različite vrste simulacija na stvarnim slučajevima iz prakse koji su specijalno prilagođeni za vežbu studenata. Simulacije se odvijaju u učionici naročito opremljenoj za tu svrhu (“sudnica” na Pravnom fakultetu) i uz nastavne metode koje obuhvataju "brainstorming", pravnu analizu slučaja, "igranje uloga", simuliranje sudskog procesa, videotejping, seminare, vođenje dnevnika itd.

 

Treću fazu obuhvata rad sa stvarnim klijentima, što znači da Pravna klinika počinje da funkcioniše kao besplatna pravna pomoć za sve osobe koje ispunjavaju uslove za priznanje "siromaškog prava" u sudskim postupcima, kao i za sve studente Beogradskog univerziteta. U ovoj fazi sa studentima rade jedan nastavnik Pravnog fakulteta i jedan profesionalni advokat, pod čijim nadzorom studenti intervjuišu klijente, vode dokumentaciju o slučaju, pišu pravne podneske, daju savete, pomažu strankama pred sudom i pred organima uprave itd.

 

Nastavni plan i program za predmet Pravna klinika za porodično pravo za 2007/2008 školsku godinu

 

Ukupni broj časova: 62

Ukupni broj polaznika: 10

 

I faza – Interaktivna nastava

Dobrodošlica i uvođenje u program, Icebreaker (2)

 

Profesionalna etika sudija i advokata (10)

Koordinator: prof. dr Jasminka Hasanbegović

 

O sadržaju pojmova etika, moral, moralnost. Grane etike. Predmet normativne etike. Odnos prava i morala: osnovne teorije, normativna uzajamnost, pojavni oblici. Diskusija. (2)

Etički aspekt ponašanja sudija i advokata. Kodeksi profesionalne etike - međunarodni i unutrašnji akti. Osnovneosobine sudijske i advokatske profesije: nezavisnost, nepristrasnost, savesnost, dostojnost i lični integritet, poštenje, odnos prema istini. Diskusija. (2)

O načelima advokatske etike. Poverljivost i profesionalna tajna. Odnos advokata i klijenta: prihvatanje i otkazivanje zastupanja, posebne obaveze branioca u pretkrivičnom i krivičnom postupku, odvojenost uloga, odnos prema interesu klijenta, naplata honorara, zabrana pactum de quota litis. Analiza slučaja iz prakse (3)

O načelima sudijske etike. Zabrana reklamiranja advokata - razlozi, oblici kršenja, dopušteni izuzeci. Nespojiva zanimanja i sukob interesa. Međusobni odnos sudija i advokata. Međusobni odnos advokata. Pravne posledice povrede etičkog kodeksa. Analiza slučaja iz prakse. (3)

 

Tehnika intervjuisanja (10)

Koordinator: prof. dr Jelena Vlajković

 

Normalnost (2)
Koncept krize /lične, porodične (2)
Psihološke komponente dobrog razgovora/intervjua (2)
Razgovor (intervju) sa odraslima (2)
Razgovor (intervju) sa detetom (2)

 

Tehnika pisanja pravnih dokumenata (10)

Koordinator: prof. dr Marija Draškić

 

Tužba za poništenje braka, Tužba za poveravanje deteta (2)
Presuda za razvod braka, Predlog za sporazumni razvod braka (2)
Tužba za utvrđenje zajedničke imovine, Odgovor na tužbu za izdržavanje (2)
Žalba na presudu za osporavanje bračnog očinstva (2)
Presuda za utvrđenje vanbračnog očinstva, Revizija protiv presude za osporavanje materinstva (2)

 

II faza - Simulacije (10)

Koordinator: prof. dr Marija Draškić

 

Razvod braka i poveravanje deteta (2)
Priznanje vanbračnog očinstva (2)
Zasnivanje usvojenja (2)
Podela zajedničke imovine/izdržavanje (2)

Nasilje u porodici (2)

 

III faza – Rad sa stvarnim klijentima (20)

Koordinator: Mirjana Pavlović, advokat

 

Rad sa stvarnim klijentima se odvija tako da jednom nedeljno tokom drugog semestra trajanja programa studenti dežuraju u Pravnoj klinici za porodično pravo, u skladu sa prethodno obavljenom obukom. Rad studenata sa klijentima nadgledaju jedan advokat i jedan nastavnik.