Klinika za obligaciono pravo (modul A)  Koordinator: docent dr Marko Đurđević

 

Osnivanje Klinike za obligaciono pravo preporučuju lepi rezultati koje je pokazalo dosadašnje kliničko pravno obrazovanje studenta na Pravnom fakultetu u oblasti porodičnog prava.

 

Klinika za porodično pravo bavila se i nekim segmetima edukacije na polju obligacionog prava u toku svog dosadašnjeg rada. Takav pristup naišao je na dobar odziv studnata i zainteresovanost građana koji su na Klinici tražili pravnu pomoć. Preliminarna iskustva su pokazala da su mogućnosti za kliničko pravnu edukaciju u ovoj oblasti široke, da postoji iskazana potreba studenata za njom, a da je broj praktičnih slučajeva u kojima bi mogla biti pružana pomoć građanima koji imaju probleme vezane za obligaciono pravo praktično nesaglediv.

 

Klinika za obligaciono pravo bavila bi se onim problemima obligacionog prava sa kojima se u stvarnom životu susreću pripadnici društvenih grupa kojima je klinika prevashodno namenjena. Imaju se u vidu, u prvom redu, problemi koji se vezuju za povrede fizičkog i moralnog integriteta ovih lica kojima im se nanosi šteta, za koju imaju pravo na nadoknadu, a koja najčešeće ostaje nenadoknađena zbog neobaveštenosti oštećenih ili zbog neukosti da pokrenu i vode spor.

 

Poslednjih godina obligaciono pravo prevazišlo je svoj tradicionalni domen, idući u susret potrebama savremene poslovne prakse. U njegovom krilu nikla je nova grana prava, potrošačko pravo, čije su norme usmerene ka zaštiti širokih slojeva potrošača u raznim slučajeva zloupotreba povoljnijeg položaja koji u odnosu sa njima imaju trgovci. U okviru Klinike za obligaciono pravo studenti bi na praktičnim primerima  izučavali puteve za zaštitu prava potrošača pred upravnim organima i sudovima  i u tom  pogledu ostvarivali saradnju sa udruženjima potrošača i centrima za zaštitu potrošača.               

 

Koncepcija i metode nastave

 

Predmet Pravna klinika za obligaciono pravo ima tri faze u svom radu.

 

Prvu fazu predstavljaju predavanja iz tri predmeta koji se ne nalaze u sadašnjem nastavnom programu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a veoma su bitni za ciljeve koji se žele postići ovakvom vrstom obrazovanja. To su:

 

1. Profesionalna etika sudija i advokata
2. Tehnika pisanja pravnih dokumenata
3. Tehnika intervjuisanja

 

Drugu fazu predstavljaju različite vrste simulacija na stvarnim slučajevima iz prakse koji su specijalno prilagođeni za vežbu studenata. Simulacije se odvijaju u učionici naročito opremljenoj za tu svrhu (“sudnica” na Pravnom fakultetu) i uz nastavne metode koje obuhvataju "brainstorming", pravnu nalizu slučaja, "igranje uloga", simuliranje sudskog procesa, videotejping, seminare, vođenje dnevnika itd.

 

Treću fazu obuhvata rad sa stvarnim klijentima, što znači da Pravna klinika počinje da funkcioniše kao besplatna pravna pomoć za sve osobe koje ispunjavaju uslove za priznanje "siromaškog prava" u sudskim postupcima, kao i za sve studente Beogradskog univerziteta. U ovoj fazi sa studentima rade jedan nastavnik Pravnog fakulteta i jedan profesionalni advokat, pod čijim nadzorom studenti intervjuišu klijente, vode dokumentaciju o slučaju, pišu pravne podneske, daju savete, pomažu strankama pred sudom i pred organima uprave itd.

 

Nastavni plan i program za predmet Pravna klinika za obligaciono pravo za 2007/2008 školsku godinu

 

Ukupni broj časova: 62
 

Ukupni broj polaznika: 9

 

I faza – Interaktivna nastava

Dobrodošlica i uvođenje u program, Icebreaker (2)

 

Profesionalna etika sudija i advokata (10)

Koordinator: prof. dr Jasminka Hasanbegović

O sadržaju pojmova etika, moral, moralnost. Grane etike. Predmet normativne etike. Odnos prava i morala: osnovne teorije, normativna uzajamnost, pojavni oblici. Diskusija. (2)

Etički aspekt ponašanja sudija i advokata. Kodeksi profesionalne etike - međunarodni i unutrašnji akti. Osnovneosobine sudijske i advokatske profesije: nezavisnost, nepristrasnost, savesnost, dostojnost i lični integritet, poštenje, odnos prema istini. Diskusija. (2)

O načelima advokatske etike. Poverljivost i profesionalna tajna. Odnos advokata i klijenta: prihvatanje i otkazivanje zastupanja, posebne obaveze branioca u pretkrivičnom i krivičnom postupku, odvojenost uloga, odnos prema interesu klijenta, naplata honorara, zabrana pactum de quota litis. Analiza slučaja iz prakse (3)

O načelima sudijske etike. Zabrana reklamiranja advokata - razlozi, oblici kršenja, dopušteni izuzeci. Nespojiva zanimanja i sukob interesa. Međusobni odnos sudija i advokata. Međusobni odnos advokata. Pravne posledice povrede etičkog kodeksa. Analiza slučaja iz prakse. (3)

 

Tehnika intervjuisanja (10)

Koordinator: prof. dr Jelena Vlajković

 

Normalnost (2)
Koncept krize /lične, porodične (2)
Psihološke komponente dobrog razgovora/intervjua (2)
Razgovor (intervju) sa odraslima (2)
Razgovor (intervju) sa detetom (2)

 

Tehnika pisanja pravnih dokumenata (10)

Koordinator: docent dr Marko Đurđević

 

Tužba za nadoknadu imovinske štete u slučaju telesne povrede ili oštećenja zdravlja (2)
Presuda prvostepenog suda u sporu po tužbi za novčanu naknadu neimovinske štete za pretrpljene fizičke bolove i strah (2)
Žalba protiv presude u sporu za naknadu imovinske štete u slučaju smrti (2)
Odgovor na tužbu za novčanu naknadu za pretrpljene duševne bolove u slučaju smrti bliskog lica (2)
Revizija protiv presude u sporu za novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog neopravdanog pritvora (2)

 

II faza - Simulacije (10)

Koordinator: docent dr Marko Đurđević

 

Pripremno ročište u parnici po tužbi za naknadu imovinske štete (2)
Prvo ročište za glavnu raspravu u parnici za naknadu neimovinske štete (2)
Ročište za izvođenje dokaza u parnici po tužbi za naknadu štete (2)
Rasprava pred drugostepenim sudom u parnici za naknadu štete (2)
Izvođenje dokaza saslušanjem stranaka u parnici za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite informacije u javnom glasilu (2)

 

III faza – Rad sa stvarnim klijentima (20)

Koordinator: Mirjana Pavlović, advokat

 

Rad sa stvarnim klijentima se odvija tako da jednom nedeljno tokom drugog semestra trajanja programa studenti dežuraju u Pravnoj klinici za obligaciono pravo, u skladu sa prethodno obavljenom obukom. Rad studenata sa klijentima nadgledaju jedan advokat i jedan nastavnik.