Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

 

Klinika za obligaciono pravo (modul A)  Koordinator: prof. dr Marko Đurđević

 

Osnivanje Klinike za obligaciono pravo preporučuju lepi rezultati koje je pokazalo dosadašnje kliničko pravno obrazovanje studenta na Pravnom fakultetu u oblasti porodičnog prava.

 

Klinika za porodično pravo bavila se i nekim segmetima edukacije na polju obligacionog prava u toku svog dosadašnjeg rada.  Preliminarna iskustva su pokazala da su mogućnosti za kliničko pravnu edukaciju u ovoj oblasti široke, da postoji iskazana potreba studenata za njom, a da je broj  slučajeva vezanih za obligaciono pravo praktično nesaglediv.

 

Klinika za obligaciono pravo bavila bi se onim problemima obligacionog prava sa kojima se u stvarnom životu susreću pripadnici društvenih grupa kojima je klinika prevashodno namenjena. Imaju se u vidu, u prvom redu, problemi koji se vezuju za povrede fizičkog i moralnog integriteta ovih lica kojima im se nanosi šteta, za koju imaju pravo na nadoknadu, a koja najčešeće ostaje nenadoknađena zbog neobaveštenosti oštećenih ili zbog neukosti da pokrenu i vode spor.

 

Poslednjih godina obligaciono pravo prevazišlo je svoj tradicionalni domen, idući u susret potrebama savremene poslovne prakse. U njegovom krilu nikla je nova grana prava, potrošačko pravo, čije su norme usmerene ka zaštiti širokih slojeva potrošača u raznim slučajeva zloupotreba povoljnijeg položaja koji u odnosu sa njima imaju trgovci. U okviru Klinike za obligaciono pravo studenti bi na praktičnim primerima  izučavali puteve za zaštitu prava potrošača pred upravnim organima i sudovima  i u tom  pogledu ostvarivali saradnju sa udruženjima potrošača i centrima za zaštitu potrošača.               

 

Koncepcija i metode nastave

 

Predmet Pravna klinika za obligaciono pravo ima tri faze u svom radu.

 

Prvu fazu predstavljaju predavanja iz tri predmeta koji se ne nalaze u sadašnjem nastavnom programu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a veoma su bitni za ciljeve koji se žele postići ovakvom vrstom obrazovanja. To su:

 

1. Profesionalna etika sudija i advokata
2. Tehnika pisanja pravnih dokumenata
3. Tehnika intervjuisanja

 

Drugu fazu predstavljaju različite vrste simulacija na stvarnim slučajevima iz prakse koji su specijalno prilagođeni za vežbu studenata. Simulacije se odvijaju u učionici naročito opremljenoj za tu svrhu (“sudnica” na Pravnom fakultetu) i uz nastavne metode koje obuhvataju "brainstorming", pravnu nalizu slučaja, "igranje uloga", simuliranje sudskog procesa, videotejping, seminare, vođenje dnevnika itd.

 

Treću fazu obuhvata praktičan rad. U ovoj fazi studenti, pod nadzorom iskusnih pravnika, analiziraju stvarne životne situacije i na taj način ovladavaju osnovnim elementima pravne tehnike primene prava.

RASPORED ČASOVA NA KLINICI ZA OBLIGACIONO PRAVO U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE GODINE 2017/2018

 

I faza – Interaktivna nastava (ukupno 16 obaveznih + 8 izbornih časova)

Datum

Vrsta nastave

Vreme, prostorija

Predavači

6. novembar 2017.

Dobrodošlica i uvođenje u program

15:20 – 17:00

Slušaonica I

G. Ilić

M. Đurđević

U. Novaković

D. Pavić

7. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

9. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Tužba u sporu iz materije naknade štete

17,10 – 18,50

Seminar 217

P. Trifunović

J. Stanojević

13. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Psihološke komponente dobrog razgovora/intervjua

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

14. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

16. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Tužba u sporu iz materije ugovornog prava

17,10 – 18,50

Seminar 217

T. Šobat

Z. Delibašić

20. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Razgovor (intervju) sa odraslima

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

23. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Odgovor na tužbu i pripremno ročište u sporu iz naknade štete

17,10 – 18,50

Seminar 217

P. Trifunović

J. Stanojević

27. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Komunikacija sa osobama sa otežanom komunikacijom

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

28. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

Advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

30. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Odgovor na tužbu u sporu iz materije ugovornog prava

17,10 – 18,50

Seminar 217

T. Šobat

Z. Delibašić

05. decembar

2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

26.

decembar

2017.

Tehnika prikupljanja informacija

Pretraživanje pravnih baza podataka

15:20 – 17:00

Slušaonica I

D. Pavić

II faza - Simulacije (ukupno 8 izbornih časova)

7. decembar 2017.

Prvo ročište za glavnu raspravu u parnici za naknadu štete

17,10 – 18,50

Seminar 217

P. Trifunović

J. Stanojević

14. decembar 2017.

Presuda prvostepenog suda u parnici za naknadu štete

17,10 – 18,50

Seminar 217

P. Trifunović

J. Stanojević

21. decembar

2017.

Pripremno ročište i odluke suda na pripremnom ročištu u parnici po tužbi iz materije ugovornog prava

17,10 – 18,50

Seminar 217

T. Šobat

Z. Delibašić

28. decembar

2017.

Ročište za glavnu raspravu i

Presuda prvostepenog suda u parnici po tužbi iz materije ugovornog prava

17,10 – 18,50

Seminar 217

T. Šobat

Z. Delibašić


III faza – Praktičan rad (ukupno 24 izborna časa)

/studenti generacija 2016-17/

11. oktobar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

18. oktobar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

25. oktobar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

1. novembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

8. novembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić M.

15. novembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

22. novembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

29. novembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

6. decembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

13. decembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

20. decembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

27. decembar 2017

Praktičan rad

17,10 – 18,50

Seminar 217

J. Veličković

D. Pavić

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.