Doktorske studije

 

Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu traju tri godine, završavaju se odbranom doktorske disertacije i nose 180 ESPB bodova i zvanje doktora pravnih nauka, odnosno doktora drugih nauka za koje je Fakultet matičan.

Cilj doktorskih studija je da se student obuči za naučno-istraživački rad, kao i da se proširi i produbi njegovo znanje posebno u oblasti u kojoj će obavljati naučno istraživanje, kako bi se osposobio da izradi kvalitetnu doktorsku disertaciju kao samostalnu monografsku obradu određene teme.

Pravo upisa na doktorske studije imaju diplomirani pravnici i diplomirani pravnici – masteri koji su studije (osnovne i master) završili sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i sa znanjem dva strana jezika u stepenu koji im omogućuje da koriste stranu literaturu. Izuzetno, na doktorske studije može se upisati i lice koje je završilo druge univerzitetske osnovne, odnosno master studije iz društveno-humanističkih i drugih nauka, ako pored prethodno navedenih uslova položi i određene ispite iz programa studija prava koje odredi Nastavno-naučno veće. 

Pravo upisa direktno na drugu godinu doktorskih studija imaju kandidati koji su završili specijalističke studije ili oni koji su položili sve ispite na magistarskim studijama (ali nisu odbranili magistarski rad), ukoliko zadovoljavaju uslove u pogledu stranih jezika.

Nastava obuhvata jedan obavezan predmet - Metodologiju naučno-istraživačkog rada i veštine (usmena prezentacija, kompjuterski podržane tehnike, pravni internet izvori, komunikacija u grupi, debata i sl.) i dva izborna predmeta, koje kandidat bira prema užoj naučnoj oblasti svoje doktorske teze. Izborni predmeti na doktorskim studijama ponuđeni su u dvanaest užih naučnih oblasti: međunarodnopravna, ustavnopravna, upravnopravna, javne finansije i finansijska prava, teorija države i prava sociologija prava i filozofija prava, radnopravna, pravnoistorijska, poslovnopravna, međunarodno-privatnopravna, građanskopravna, krivičnopravna, ekonomska analiza prava mikroekonomija i makroekonomija.

Metodologija i jedan od izbornih predmeta predaje se u prvom semestru, dok se drugi izborni predmet predaje u drugom semestru.

U drugom semestru kandidat priprema projekat doktorske disertacije, a odbranu projekta može da obavi pošto položi sve ispite (pojedinačno) sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam); nakon uspešne odbrane projekta doktorske teze Nastavno-naučno veće odobrava temu, određuje mentora i traži saglasnost od Univerziteta.

U trećem i četvrtom semestru se izrađuje i brani seminarski rad i pišu naučni članci, od kojih bar dva treba da budu objavljena u naučnim časopisima. Kandidat u toku trećeg i četvrtog semestra takođe treba da učestvuje na najmanje dva naučna skupa od međunarodnog značaja, od kojih bar na jednom mora imati prihvaćeni referat dok na drugom može imati samo saopštenje.

U petom i šestom semestru obavlja se studijski istraživački rad koji je neposredno vezan za izradu doktorske disertacije, o čemu kandidat treba da izvesti svoju Komisiju bar dva puta.

Sve aktivnosti na doktorskim studijama, od ispita do doktorske disertacije, nose određene vrednosti ESPB bodova >>

Odbrana doktorske disertacije obavlja se po overi šestog semestra. Doktorska disertacija treba da predstavlja izvorni i samostalan naučni rad koji doprinosi razvoju naučne misli i koji svedoči o sposobnosti kandidata da deluje u određenoj naučnoj oblasti kao samostalni istraživač.

Uspešnom obranom doktorske disertacije završavaju se doktorske studije i stiče zvanje doktora nauka, uz obavezu da se promocija obavi i na Univerzitetu.

Postupak ocene i odbrane doktorske disertacije uređen je Pravilnikom o oceni i odbrani doktorske disertacije

Celina doktorskih studija regulisana je aktom Studijski program doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pravilnik o doktorskim studijama 2012

Kontakt i tekuće informacije: Studentski Info/Doktorske studije>>

 

 

 
   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299