Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ расписује

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

(студијски програми за стицање 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ) У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

            Правни факултет Универзитета у Београду уписује на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2018/2019. години пет (5) студената, чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и педесет пет (55) самофинансирајућих студената на једногодишњи студијски програм (60 ЕСПБ) и десет (10) самофинансирајућих студената на двогодишњи студијски програм (120 ЕСПБ).

I

           Мастер европских интеграција (Master in European Integration) је студијски програм мастер академских студија на који могу да се упишу кандидати са остварених 240 ЕСПБ – МЕИ (60 ЕСПБ), а од школске 2014/2015. године акредитован је посебан двогодишњи студијски програм на који могу да се упишу кандидати који су претходно остварили 180 ЕСПБ – МЕИ (120 ЕСПБ).

            Настава се изводи на енглеском језику.

Право уписа на МЕИ (60 ЕСПБ) имају:

1.      кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, на Правном факултету Универзитета у Београду и осталим правним факултетима чији је оснивач Република Србија; (пријава бр. 1)

2.      кандидати који су ове студије завршили на неком другом правном или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука (погледати Одлуку о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду) уколико се наставни планови и програми тих факултета подударају са наставним планом и програмом Факултета, уз поштовање услова и процедура за упис на мастер академске студије; (пријава бр. 2)

3.      кандидати који су основне студије завршили на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија, као што су: Eкономски факултет, Филолошки факултет, Филозофски факултет, Факултет политичких наука, и др. – погледати члан 5 Правилника мастер академских студија – Мастер европских интеграција – 60 ЕСПБ .(пријава бр. 2)

Право уписа имају и кандидати који су завршили интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Право уписа на МЕИ (120 ЕСПБ) имају кандидати који су остварили 180 ЕСПБ завршетком основних академских студија у трајању од три године на правном (пријава бр. 3) или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука  (пријава бр. 4) – погледати члан 5 Правилника мастер академских студија – Мастер европских интеграција – 120 ЕСПБ.

Напомене:

Кандидати који су поднели прелиминарну пријаву на конкурс и положили допунске испите током претходних година стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2018/2019. години.

Кандидати који поднесу прелиминарну пријаву на конкурс и положе све допунске испите током 2018/2019. године, стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2019/2020. години.

Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду у школској 2018/2019. години покреће се пред Универзитетом у Београду најкасније до 28. септембра 2018. године (више информација је доступно на: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о положеним испитима.

За упис у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије могу да конкуришу кандидати:

1)        који су држављани Републике Србије, као и лицa којима је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00902/2018-06 од 15.5.2018. године, уколико су рангирана у оквиру одобрене квоте,

2)        који су незапослени (приликом пријаве на конкурс прилажу уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица или уверење да нису пријављени код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, по било коjeм основу).

Напомена:

Кандидати који су у претходном периоду већ били уписани у прву годину мастер академских студија као студенти који се финансирају из буџета Републике Србије, у школској 2018/2019. години могу да конкуришу само за место студента који сам сноси трошкове студија.

III

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Сходно Одлуци Наставно-научног већа Правног факултета за одређивање места на ранг листи кандидата за упис на мастер академске студије користиће се општа просечна оцена као основни, дужина студирања и корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу, као допунски критеријуми.

Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

1.      Општа просечна оцена помножиће се са 10.

2.      Дужина студирања бодоваће се на следећи начин:

 

Дужина студирања

Број бодова

4   године

10

4,5 година

6

5    година

4

                         

3.      Корпус предмета од значаја

      за студије на пријављеном модулу     

(Предмети који су у наставном плану пријављеног модула, а кандидат их је положио на основним студијама – обавеза полагања допунских испита према Одлуци Наставно-научног већа од 22. априла 2013. године).

                                                                                       Број бодова:     

                                                                                              

            без допунских испита                                             10

            положени допунски испити                                    2

За одређивање места на ранг листи користи се збир бодова по сва три критеријума.

IV

Пријаве на конкурс примаће се од 20. септембра до 5. октобра 2018. године.

            Школарина износи 150.000,00 динара, а плаћа се у три рате. Школарина за стране студенте износи 2.100,00 евра у динарској противвредности.

Приликом пријављивања је потребно доставити и доказ о знању енглеског језика. Такође, могућа је усмена провера знања енглеског језика.

            Све информације о овим  студијама налазе се на званичном сајту Факултета www.ius.bg.ac.rs, као и на pogestei.ius.bg.ac.rs, или се могу добити на телефон 30 27 677, и на контакт e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs и tempus@ius.bg.ac.rs .

Београд,

17. септембар 2018. године

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.