Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

расписује

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

            Правни факултет Универзитета у Београду уписује на мастер академске студије права у школској 2018/2019. години сто пет (105) студената, чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и триста деведесет пет (395) самофинансирајућих студената.

I

            Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању и стекли 240 ЕСПБ на:

 

1.  правном факултету чији је оснивач Република Србија (пријава бр. 1);

2.  на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија (пријава бр. 5), уз обавезу полагања одговарајућих допунских испита - погледати члан 2 Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер академске студије;

3.  на другим правним или сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука, уколико се наставни планови и програми тих факултета поклапају са наставним планом и програмом Факултета, уз обавезу полагања одговарајућих допунских испита – погледати Одлуку о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду, као и Обавештење о условима уписа за кандидате који су завршили Правни факултет Универзитета „Унион“ и Правни факултет „Слобомир П“ Универзитета (Бијељина и Добој).

-            пријава бр. 2 - за кандидате за које је утврђено да могу да конкуришу за упис без обавезе полагања допунских испита;

-            пријава бр. 3 - за кандидате за које је утврђена обавеза полагања допунских испита;

-            пријава бр. 4 - за кандидате који конкуришу за упис на модул за који до сада није урађена анализа подударности наставних планова и програма.

Право уписа имају и кандидати који су завршили интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Напомене:

 

Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду у школској 2018/2019. години покреће се пред Универзитетом у Београду најкасније до 28. септембра 2018. године (више информација је доступно на: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Кандидати који су у претходном периоду поднели прелиминарну пријаву на конкурс и положили допунске испите стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години.

Кандидати који поднесу прелиминарну пријаву на конкурс и положе све допунске испите током 2018/2019. године стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години.

Допунски испити припремају се према важећој литератури за основне академске студије.

 

II

 

Настава ће се организовати на следећим модулима:

1. Грађанско-правни модул

-          Имовинско-правни под-модул I

-          Имовинско-правни под-модул II

-          Наследно-правни под-модул

-          Под- модул Права детета        

2. Пословно-правни модул

-          Под-модул Право привредних друштава

-          Под-модул Право интелектуалне својине

-          Под-модул Међународно пословно право        

3. Трговинско-правни модул          

4. Кривично-правни модул

-          Кривично-правни под-модул

-          Под-модул Малолетничко кривично право

-          Под модул Сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције         

5. Правно-историјски модул

-          Романистички под-модул

-          Компаративно-историјски под-модул

-          Државно-историјски под-модул

            6. Међународно-правни модул         

7. Јавно-правни модул

-          Под- модул Радно право и социјално право

-          Уставно-правни под-модул

-          Управно-правни под-модул

-          Еколошко-правни под-модул        

8. Правно-економски модул

9. Правно-теоријски модул

-          Теоријско-правни под-модул

-          Социолошко-правни под-модул

-          Филозофско-правни под-модул

 

Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о положеним испитима.

 

НАПОМЕНА: Према одредби члана 13 Правилника о мастер академским студијама студент који се финансира из буџета обавезaн je да похађа наставу. Самофинансирајући студент може бити ослобођен обавезе похађања наставе, ако је запослен или му је пребивалиште у месту које је од Београда удаљено најмање 50 километара.

 

За упис у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије могу да конкуришу кандидати:

 

1)        који су држављани Републике Србије, као и лицa којима је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00902/2018-06 од 15.5.2018. године, уколико су рангирана у оквиру одобрене квоте,

2)        који су незапослени (приликом пријаве на конкурс прилажу уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица или уверење да нису пријављени код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, по било коjeм основу).

Кандидати који су у претходном периоду већ били уписани у прву годину мастер академских студија као студенти који се финансирају из буџета, у школској 2018/2019. години могу да конкуришу само за место студента који сам сноси трошкове студија.

III

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Сходно Одлуци Наставно-научног већа Правног факултета за одређивање места на ранг листи кандидата за упис на мастер академске студије користиће се општа просечна оцена као основни, дужина студирања и корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу, као допунски критеријуми.

Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

1.      Општа просечна оцена помножиће се са 10.

2.      Дужина студирања бодоваће се на следећи начин:

Дужина студирања

Број бодова

4   године

10

4,5 година

6

5    година

4

3.      Корпус предмета од значаја

      за студије на пријављеном модулу     

(Предмети који су у наставном плану пријављеног модула, а кандидат их је положио на основним студијама – обавеза полагања допунских испита према Одлуци Наставно-научног већа од 22. априла 2013. и 29. фебруара 2016. године).

                                                                                       Број бодова:                                        

            без допунских испита                                             10

            положени допунски испити                                    2      

За одређивање места на ранг листи користи се збир бодова по сва три критеријума.

IV

Пријаве на конкурс примаће се од 20. септембра до 5. октобра 2018. године.

Висина школарине износи 95.000,00 динара, а за стране студенте 2.100,00 евра у динарској противвредности.

Половина школарине плаћа се при упису, а остатак до почетка другог семестра.

За све информације заинтересовани кандидати могу да се јаве Одсеку за мастер и докторске академске студије на телефон: 011/3027-677 или на e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

            Београд,

            17. септембар 2018. г.         

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.