Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

                       
      

 

University of Belgrade & University of Rome Tor Vergata

 

 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

МЕНАЏМЕНТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(MASTER IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT)

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Учење на даљину – припремни модул

Наставници:

др Андреа Аполони (Andrea Appolloni)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 2

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљ предмета :

Пре доласка у Београд, студенти су у обавези да прођу један „електронски“ модул, који омогућава преглед основних концепата суштинских тема курса, који обухватају право, економију и менаџмент набавки.

Исход предмета :

По завршетку овог курса студент ће поседовати одговарајуће знање о фундаменталним концептима који ће бити кључне теме током обуке по модулима.

Садржај предмета :

Опште теме у вези са правом, економијом и менаџментом јавних набавки.

Литература:

Студенти ће добити материјале за учење и линкове ка корисним електронским изворима преко онлајн платформе.

Методе извођења наставе

Током припремног модула електронског учења студенти ће имати општи преглед сваког модула који ће се одржавати у Београду. Реч је о припремном модулу и од студената ће се захтевати да преузму одабране материјале (чланци, извештаји о истраживању, итд.), које ће припремити координатор сваког модула. Студенти могу да размењују и траже информације, да започну дискусију и унапред своје знање о сваком предмету пре него што почне настава.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Консултације у вези са материјалом за учење

15

/

15

Активно учешће у онлајн групним дискусијама

15

/

15

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Правни оквир

Наставници:

др Арис Георгопулос (Aris Georgopoulos), Керолајн Николас (Caroline Nicholas), Роберт Андерсон (Robert Anderson)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- представљање општих правила Европске уније која се примењују на јавне набавке;

- анализирање Директиве ЕУ 2004/18/ЕЗ и општи преглед нове директиве 2014/24/ЕУ;

- анализирање споразума СТО о набавкама владе (GPA);

- представљање приступања GPA и дефинисање потенцијалних користи и трошкова;

- анализирање модел закона UNCITRAL-а о јавним набавкама.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са међународним правним оквиром за јавне набавке (директиве ЕУ, UNCITRAL модел закон о јавним набавкама, Општи споразум о набавкама Владе).

Садржај предмета :

Курс ће представити општа правила Европске уније која се примењују на јавне набавке анализом Директиве ЕУ 2004/18/ЕЗ и Директиве 2014/24/ЕУ.

- Увод у модел закон UNCITRAL-а из 2011. године о јавним набавкама и Увод у спровођење модел закона из 2012. године.

 1. Разматрање шест брзих циљева модел закона;
 2. Разматрање критичких улога транспарентности, конкуренције и објективности у имплементирању ових циљева;
 3. Разматрање о начину како модел закон имплементира циљеве и принципе у своје процедуре;
 4. Испитивање одговарајућег потпорног правног оквира и неопходне административне и институционалне инфраструктуре;
 5. Разматрање кључне важности смерница ради разматрања одговарајуће имплементације и употребе модел закона
 6. Разматрање улоге модел закона у контексту међународног регулисања набавки
 7. Разматрање главних разлика између модел закона и других међународних и регионалних система.

Курс почиње предавањем/презентацијом о историјату, циљевима, кључним елементима и последњим (поновним) преговорима GPA. Потом следи дискусија о потенцијалним користима и повезаним трошковима и изазовима за економије у транзицији при прикључивању Споразуму. Биће посвећена пажња улози Споразума као подршке добром управљању и реформи набавки, уз његов значај за приступ тржишту. Указаће се на недавна искуства придруживања Споразуму Јерменије, Молдавије и Украјине. Учесници ће се охрабривати да развију и поделе личне перспективе и релевантна искуства.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- The EU Directive on Public Procurement 2014/24/EU;

- The UNCITRAL Model Law;

- „The conclusion of the renegotiation of the WTO Agreement on Government Procurement: what it means for the Agreement and for the world economy“, R. Anderson – Public Procurement Law Review;

- „Promoting Competition and Deterring Corruption in Public Procurement Markets: Synergies with Trade liberalization“, R. Anderson.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Економска анализа тржишта

Наставници:

Паоло Бућироси (Paolo Buccirossi), Роберт Молден (Robert Moldén)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- приказ својстава ефикасности конкуренције;

- идентификовање структуралних услова и понашања фирми који могу да слабе конкуренцију;

- представљање основних концепата права конкуренције ЕУ и њихово међуделовање са јавним набавкама;

- приказ основних техника које смањују ризик недопуштеног понашања у јавним набавкама утицањем на проблеме спровођења и координације понашања супротних конкуренцији.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са основним концептима права конкуренције Европске уније и својствима ефикасности конкуренције. Студенти ће стећи знања о структуралним условима и понашању фирми које може да ослаби конкуренцију.

Садржај предмета :

Курс ће представити различите појмове ефикасности (дистрибутивна, производна, динамичка) и објаснити утицај конкуренције на њих. Биће разјашњен концепт „релевантног antitrust тржишта“ и дат опис економских инструмената који то могу да препознају, као и основних структуралних услова који могу да имају утицај на степен конкуренције. Такође, биће дат увод у теорију о недопуштеном понашању и расправљаће се о стратегијама које доминантне фирме могу да усвоје како би предупредиле тржиште.

Курс почиње представљањем права конкуренције ЕУ. Други део се фокусира на правни режим анти-конкуренцијских уговора са посебном пажњом у односу на уговоре чији је циљ (или могу) да спрече резултате јавних тендера. Последњи део курса усмерен је на злоупотребу доминантног положаја и посебно на анализу злоупотреба које се могу појавити у контексту јавних тендера.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- „OECD Note on Collusion, Corruption and Procurement“;

- „Public Procurement and Competition Law from a Swedish perspective – Some proposals for better interaction“ – Robert Moldén.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Организација и стратегија

Наставници:

Анђело Бјанки (Angelo Bianchi), Вељко Сикирица

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- разумевање „пројектног циклуса“, како су организоване различите фазе пројектног циклуса и шта су исходи сваке фазе;

- илустровање кретања од програма ка имплементацији пројеката;

- илустровање плана набавки и његових основних одлика;

- објашњавање могућих начина примене на послу;

- објашњавање основних типова уговора за радове;

- дефинисање и идентификовање стандардних процедура набавки за уговоре за радове;

- разумевање кључних фактора за менаџмент уговора за радове.

Исход предмета :

По завршетку курса, студентима ће бити познате резличите фазе пројектног циклуса, имплементација програма, планови набавке. Студенти ће стећи знање и о набавкама за радове, са посебним освртом на основне типове уговора за радове.

Садржај предмета :

Успешна примена јавних радова захтева знања и вештине који се односе не само на област менаџмента набавки, већ и на још девет области менаџмента набавки. Курс обухвата презентацију неопходних активности, делова, времена, организације и одговорности за имплементацију стратегија набавки за уговоре који се односе на услуге, робу и радове, а које финансирају фондови Европске уније за спољне активности. Презентација садржи следеће главне фазе: - припрема досијеа тендера – процена тендера и припрема уговора – управљање уговором.

Шта је стратегија набавке и како је дефинисати? Како обликовати и формулисати јасну стратегију набавке (за државу, орган јавне власти)? Зашто и како систем набавке треба да буде организован. Одговарајућа организација система/функционисања набавке је модел за обезбеђивање ефикасне, ефективне, одговорне и транспарентне употребе јавних фондова за јавне потребе, услуге и економски одрживи развој. Јасна стратегија и функционална организација су од суштинског значаја за дефинисање потреба јавних набавки, благовремени завршетак јавних уговора па до спецификације, унутар буџета и без спорова. Детаљна и практична обука, избалансирана са студијама случајева и коришћењем приступа „hands-on“ је основа пружања знања, критеријума и вештина о томе како да се обликује и примени стратегија набавки за уговоре за радове.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, радна свеска за вежбе, референтни материјали.

- Project Cycle Management Guidelines – EU Commission;

- Procurement And Grants for European Union external actions - A Practical Guide – EU Commission.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

30

30

студије случајева

домаћи задаци

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Право и економија јавно-приватног партнерства

Наставници:

проф. др Бјанкамариа Раганели ( Biancamaria Raganelli), проф. др Стефан Сосијер (Stéphane Saussier), Николета Ђусто ( Nicoletta Giusto)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- анализа правног оквира јавно-приватног партнерства у међународној перспективи, имајући у виду различите типове јавно-приватног партнерства и улоге у финансирању инфраструктуре;

- илустровање главних питања која настају у управљању различитим моделима јавно-приватног партнерства, у селекцији приватног партнера и у ступању на снагу уговора јавно-приватног партнерства;

- илустровање економије јавно-приватног партнерства, како применити економску теорију уговора и подстицајних мера за усаглашавање интереса различитих страна, да се структуришу плаћања и ефикасно расподеле ризици.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са главним питањима који се односе на јавно-приватно партнерство, од правног оквира који регулише јавно-приватно партнерство до изазова који могу настати током примене јавно-приватног партнерства.

Садржај предмета :

Јавно-приватно партнерство: кључни елементи, циљеви и карактеристике

- улога јавно-приватног партнерства у финансирању инфраструктура;

- модели јавно-приватног партнерства: међународна перспектива;

- јавни уговори-концесије-финансирање пројекта;

- преглед: главни кораци јавно-приватног партнерства;

- главна питања: проблем информације: избор приватног партнера и ступање уговора на снагу;

- питања подстицајних мера у јавно-приватном партнерству и улога обликовања уговора;

- принцип „плаћање за обављање“ и обликовање схеме плаћања;

- трошкови трансакције и непотпуно уговарање;

- поновно преговарање, флексибилност уговора и регулаторни ризик;

- интринсичке разлике између јавног и приватног уговарања;

- фазе PF инвестирања;

- евалуација и финансијска одрживост PF пројеката кроз развој бизнис плана;

- банкабилност операције;

- анализа ризика;

- финансијско моделовање;

- радионица.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- „Public-Private Partnerships and Efficiency: A Short Assessment“, Estache A. and Saussier S. (2014), CESifo DICE Report, 2014, Volume 12, Number 3, p. 8-13.

- „Public-Private Agreements, Institutions, and Competition: When Economic Theory Meets Facts“, Saussier S., Staropoli C. and Yvrande A. 2009 Review of Industrial Organization, 35, 1-2, 1-18, 2009.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

Знање студената ће се процењивати на основу резултата њихових дугорочних групних задатака, који ће се састојати од писања пројекта јавно-приватног партнерства.

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Интегритет и антикорупција у јавним набавкама

Наставници:

проф. др Густаво Пига (Gustavo Piga), Роџер Бикерстаф (Roger Bickerstaff), др Тинде Татраи (Tünde Tátrai)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- стицање знања о најчешћим приступима антикорупцији у набавкама, од правног лека набавке до мера за спречавање превара;

- идентификовање уобичајених образаца антикорупционих система, као што су систем корпоративне усаглашености и систем искључења;

- пружање разумевања правног оквира, који је повезан са контролом корупције у процесу јавних набавки, укључујући релевантне одредбе у Споразуму СТО о владиним набавкама, у Конвенцији УН против корупције, модел-закону о набавкама UNCITRAL-а и директиви ЕУ о набавкама;

- пружање нарочитог разумевања врста корупције са којима се стручњаци из ових области сусрећу у пракси у току процеса набавки;

- да се обезбеди разумевање управљања и структура које могу да се користе за сузбијање корупције.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са уобичајеним приступима корупцији у јавним набавкама, са најчешћим врстама корупције са којима се стручњаци свакодневно сусрећу у пракси. Студенти ће се упознати и са међународним правним оквиром за јавне набавке и начинима на које су антикорупционе мере регулисане у таквим документима.

Садржај предмета :

- Увод

- Различити приступи у свету према искључењима понуђача

- Сврха и намера искључивања понуђача

- Споразум СТО о владиним набавкама

- Конвенција УН против корупције

- UNCITRAL

- Директиве ЕУ

- Директива из 2004. године о набавкама у јавном сектору

- Директива из 2014. године о набавкама у јавном сектору

- Директива из 2014. године о концесијама

- Студија случаја

- Самочишћење

- Узбуњивање

- Корупција у пракси – случајеви Светске банке

- Управљање и структуре антикорупције

- Студија случаја

- стицање знања о најчешћим приступима антикорупцији у набавкама, од правног лека набавке до мера за спречавање превара;

- идентификовање уобичајених образаца антикорупционих система, као што су систем корпоративне усаглашености и систем искључења;

- црвене заставице у јавним набавкама.

- врсте корупције са којима се стручњаци из ових области сусрећу у пракси у току процеса набавки;

- управљање и структуре које могу да се користе за сузбијање корупције.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- „The Korean Public Procurement Service“ – OECD report

- World Trade Organisation, Government Procurement Agreement – see www.wto.org/english/tratop_e?gp_e.htm

- United Nations Convention Against Corruption – see https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

- UNCITRAL Model Procurement Law – see www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf

- 2004 EU Public Sector Procurement Directive (EU/2004/18) - see eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0018

- 2014 EU Public Sector Procurement Directive (EU/2014/24) - see eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

- “Corruption and Public Procurement, Transparency International, Working Paper #5”, 2010 – see www.transparency.org/whatwedo/publications/doc/wp

- Corruption and the WTO Legal System, Krista Nadakavukaren Schefer, NCCR Trade Regulation Working Paper No 2008/15 – see phase1.nccr-trade.org/images/stories/publications/IP4/sk.corruption%20and%20trade%203.pdf

- Integrating Integrity and Procurement: the United Nations Convention Against Corruption and the UNCITRAL Model Procurement Law, Christopher R Yukins, Public Contract Law Journal Vol 36, No 3 (2007)

- Self-Cleaning in Public Procurement Law, Punder, Priess and Arrowsmith, Carl Heymans Verlag (2009)

- Sope Williams, “The Mandatory Exclusions for corruption in the new EC Procurement Directives”, ELR 2006

- Schoenemaekers, "The EU Debarment Rules: Legal and Economic Rationale", PPLR. 2016 No. 3

- OGC Guidance 2010 – Mandatory Exclusion of Economic Operators – see webarchive.nationalarchives.gov.uk?20110601212617/http:ogc.gov.uk/documents/Mandatory_Exclusion_Guidance_-_February_2010_Update _on_new_template_(2).pdf

- Grounds for Exclusion, Bickerstaff – unpublished paper provided at Global Revolution in Procurement, Nottingham (2013) – attached.

- World Bank, Sanctions Board Law Digest, December 2011 – see http://siteresources.worldbank.org/INTOFFEVASUS/Resources/3601037-1342729035803/SanctionsBoardLawDigest.pdf

- World Bank Updated Strategy and Implementation Plan, "Strengthening Governance: Tackling Corruption" – see http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/285741-1326816182754/GACStrategyImplementationPlan.pdf

- World Bank sanctionable practices interpretations: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a9e5a10049fe898dafa2bf02f96b8a3d/Definitions_Interpretive_Guidelines.pdf?MOD=AJPERES

- OECD report on Integrity in Procurement:http://www.oecd.org/development/effectiveness/38588964.pdf

- World Bank Information Note on Sanctions Regime: http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/The_World_Bank_Group_Sanctions_Regime.pdf

- 4. EU Commission Report on Anti-Corruption in Procurement: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Правна средства и спорови у вези са уговором

Наставници:

Данијел Гордон (Daniel Gordon), Френк Брунета (Frank Brunetta)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- упознавање студената са врстама спорова који могу настати током различитих нивоа јавних набавки;

- упознавање студената са улогом коју методологија „најбоља вредност“ може да има у превенцији и решавању спорова у вези са набавкама;

- упознавање студената са позитивним улогама које може да има алтернативно решавање спорова;

- истраживање начина да се осигура извођење набавки тако да се постигне максимална вредност за потрошен новац.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са споровима који могу да настану у јавним набавкама између привредног субјекта и уговорних органа, од раних нивоа планирања аквизиције преко конкуренције и додељивања уговора па до спорова који могу настати током извођења уговора.

Садржај предмета :

Током наставе на овом предмету истраживаће се спорови који настану у набавкама Владе између привредних субјеката и уговорних органа, од раних фаза планирања набавке преко конкуренције и доделе уговора до спорова који могу настати током извођења уговора. На сваком нивоу, модул ће разматрати начине да се спрече спорови, али и како да се они мирно реше, а тамо где спорови опстају, питања која се односе на њихово решавање. Модул укључује сегмент од 6 часова посвећених “постизању вредности за новац”, током којих ће бити речи о изазовима стварног света у погледу извођења набавки тако да се јавна средства која се троше на државне уговоре троше паметно.

Овај део курса представиће студентима улогу Омбудсмана за набавке у Канади, његову генезу, законски мандат и преглед како ова позиција функционише унутар канадског федералног система набавки. Кроз употребу података о актуелном случају приговора канадског добављача, предавања ће испитати врсту и природу најчешћих уговорних спорова; испитиваће се шта је довело до тога да се преиспитује процес додељивања уговора и зашто; као и истраживање доступних метода решавања.

Курс ће представити метод поједностављења/медијације за решавање уговорних спорова и обезбедити неке научене лекције из медијације код неких интересантнијих уговорних спорова кроз АДР приступ. Студије случајева ће се користити за истраживање емоционалне динамике спора и ефективности поједностављења/медијације у односу са динамиком.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- D. I. Gordon, Constructing A Bid Protest Process: Choices Every Procurement Challenge System Must Make, 35 Public Contract Law Journal, No. 3 (2006);

- S. L. Schooner, Desiderata: Objectives For A System Of Government Contract Law, 11 Public Procurement Law Review 103 (2002).

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Преговарање и формирање тима

Наставници:

Паоло Аугуљаро (Paolo Augugliaro), Ђовани Ати (Giovanni Atti)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- развијање знања о главним стратегијама и техникама преговарања;

- развијање способности за постављање преговора и анализу контекста (значај добављача, моћ страна, очекивано трајање односа са добављачем, циљеви);

- развијање знања о личним преговарачким способностима које се углавном користе у односу са супротном страном;

- развијање способности за вођење преговора кроз интеграциони (win-win) модел заснован на теорији Фишера и Урија;

- развијање способности препознавања и неутралисања непоштених тактика које може да употреби супротна страна.

Исход предмета :

Студенти ће развити знање о главним стратегијама и техникама преговарања, као и способност да преговарају и анализирају контекст и да појачају свест о личним преговарачким способностима. Такође, биће обучени да примењују теорију Фишера и Урија и да појачају сазнања о непоштеним тактикама које би могла да примењује супротна страна.

Садржај предмета :

Вежбе: игре групних улога

- „Подела наслеђа“

- „Споразум Уније“

- „Затвореничка дилема“

- „Случај Tecnomax

Анкета: „Профил мог преговарачког стила“

 1. Варијабле преговарања у менаџменту куповине и набавке. Структура процеса куповине и преговори пре уговора, о уговору и после уговора. Кораци у вези са додатом вредношћу при процесу куповине/продаје, који подразумевају интеракције и преговоре. Фазе процеса преговарања: планирање, ефикасни преговори и праћење процеса. Постављање циљева за главна преговарачка питања и за свако од њих дефинисање најбољих, реалних и најмање прихватљивих циљева. Избегавање уобичајених грешака.
 2. Закон понуде и потражње и формирање цена на тржиштима „савршене конкуренције“ (теорија Адама Смита). Формирање цена у реалности: језик модерне економије.
 3. Концепт Центра за куповину: разумевање одлучивања о продаји у комплексним окружењима. Кључни фактори који утичу на Центар за куповину. Формалне и неформалне улоге унутар Центра. Пет димензија комуникационе мреже Центра.
 4. Велика маргина: колико су купци у могућности да плате и колико обично продавци наплаћују.
 5. Критеријуми за додељивање уговора: најнижа цена или економски најповољнија понуда (квалитативни, технички, одрживи и економски аспекти понуде).
 6. Варијабле које утичу на исход преговора.
 7. Однос између Матрикса класификације производа (Краљић) и садржаја и структуре одговарајућег уговора.
 8. Презентација неколико уговорних клаузула које одражавају различите врсте односа који могу да се успоставе између купца и продавца.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- „The Art of Being Right“ - Arthur Schopenhauer

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији; контакт и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

анкета за самопроцену личног стила понашања

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Економија набавки

Наставници:

проф. др Виторио Ћезароти (Vittorio Cesarotti ), проф. др Никола Димитри (Nicola Dimitri), Адриано Ди Доменикантонио ( Adriano Di Domenicantonio)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

По завршетку курса, студентима ће бити позната следећа питања у вези са ефикасним обликовањем набавки:

- централизација;

- аукција vs преговори;

- стратегије и подстицајне мере за преговарање;

- формати аукције;

- најбоља вредност за новац;

- правила за рангирање;

- подела на делове;

- недопуштено понашање и корупција;

- динамичне набавке.

Исход предмета :

Предавачи ће упознати студенте са главним економским темама, које су у основи обликовања ефикасних јавних набавки. Посебно: централизација; аукција vs преговори; стратегије и подстицајне мере за преговарање; формати аукције; најбоља вредност за новац; правила за рангирање; подела на делове; недопуштено понашање и корупција; партиципација; динамичне набавке.

Садржај предмета :

Модул ће бити заснован на предавањима и тимском раду на часовима. Предавања ће се састојати од концепата и примера, док ће у тимском делу рада студенти примењивати изложене појмове и концепте на случајеве из праксе.

Кроз наставу (актуелни примери и студије случајева) ће бити представљена основна правила структурисања и процеса селекције у јавним набавкама, са циљем избегавања ризика прећутног или видљивог дослуха. Главне теме су: формати тендера; учешће агрегација или фирми; подела на делове; правила и формуле за додељивање.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали. Главни извор за овај предмет биће приручник: „Handbook of Procurement“, (Dimitri, Piga, Spagnolo, eds.), 2006, Cambridge University Press. Предавачи ће током извођења наставе упућивати студенте на референтну литературу.

- „Handbook of Procurement“ (Dimitri, Piga, Spagnolo eds) (2006) Cambridge University Press;

- „Auctioning Bus Routes: The London Experience“ - Estelle Cantillon and Martin Pesendorfer, August 25, 2004, 1;

- „Why Are Vickrey Auctions Rare?“, Author(s): Michael H. Rothkopf, Thomas J. Teisberg and Edward P. Kahn, Source: Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 1 (Feb., 1990), pp. 94-109;

- „What Really Matters In Auction Design“, Paul Klemperer;

- „Non-cooperative games“, J. Nash – PhD Thesis.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Управљање квалитетом и зелене набавке

Наставници:

проф. др Виторио Ћезароти, Дино Маркоци ( Dino Marcozzi)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- упознавање студената са Стејкхолдер теоријом, дефиницијом квалитета, управљања квалитетом и побољшањем квалитета;

- анализирање Сертификације ISO 9001 и њен однос са набавкама;

- приказ мерења задовољства потрошача;

- упознавање студената са инспекцијама квалитета;

- упознавање студената са концептом EFQM Excellence;

- истраживање веза између зелених набавки, инструмената управљања, одрживости и инструмената еколошке политике;

- опис зелених јавних набавки, њихових главних покретача и користи, главних недостатака које су искусили јавни службеници и како зелене набавке могу да се обликују према европским прописима;

- опис функционисања система еколошког управљања и како може да се користи као еколошки критеријум код зелених набавки;

- истраживање улоге перспективе животног циклуса и еколошких ознака.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са системима управљања квалитетом и еколошког управљања, разматрањима одрживости у јавним набавкама, концептом трошкова животног циклуса и еколошких ознака.

Садржај предмета :

- дефинисање квалитета, управљања квалитетом и побољшања квалитета;

- сертификација ISO 9001 и њен однос са набавкама;

- мерење задовољства потрошача;

- увод у надзоре квалитета;

- увод у концепт EFQM Excellence.

Увод у јасну визију одрживих набавки; истраживање веза између зелених набавки, инструмената управљања, одрживости и инструмената еколошке политике; опис зелених јавних набавки, њихових главних покретача и користи, главних недостатак које су искусили јавни службеници и како зелене набавке могу да се обликују према европским прописима; опис функционисања система еколошког управљања и како може да се користи као еколошки критеријум код зелених набавки; истраживање улоге перспективе животног циклуса и еколошких ознака. Објашњење улоге набавки у креирању перспективе подељене вредности.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- „Buying Green - A handbook on green public procurement“ – EU Commission

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Стратешке набавке

Наставници:

проф. др Алесандро Анкарани (Alessandro Ancarani), проф. др Кетрин Барнар (Catherine Barnard), проф. др Јакоб Едлер ( Jakob Edler)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- анализирање стратешког учешћа малих и средњих предузећа у јавним набавкама,

- илустровање везе између стратешких јавних набавки и иновација,

- илустровање главних питања повезаних са јавним набавкама и малим и средњим предузећима, као и релевантних активности које се предузимају,

- приказ теоријског оквира за набавку јавних услуга,

- анализирање концепта вредности купца и ко-дизајна јавних набавки;

- анализирање социјалне јавне набавке и њена укљученост у Директиву 2014/24/ЕУ;

- приказ пре-комерцијалне набавке, њене теорије и примене.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са стратегијама за спровођење јавних набавки и могућностима за мала и средња предузећа и вредност купца, социјалне набавке и јавне набавке иновација.

Садржај предмета :

Јавне набавке су препознате као потенцијални стратешки инструмент економске политике националних влада и могу да дају допринос у области неколико политика. Посебно током криза, јавна потражња игра важну улогу у надомештању спорије потражње приватног сектора и подржавању економског раста на регионалном нивоу. У многим земљама, мала и средња предузећа представљају значајан удео у економији, тако да, склапањем уговора са малим и средњим предузећима, владе доприносе стварању посла и економском развоју. Суштинска улога јавних набавки у подржавању развоја малих и средњих предузећа наглашена је од стране Организације УН за индустријски развој, а у Европи преко Single Market Act IP/11/469.

Са циљем да се подржи укључивање малих и средњих предузећа у јавне набавке, владе се укључују у структуралне политике набавки, управљајући неким аспектима активности малих и средњих предузећа, а у директним политикама, доносећи експлицитне користи/предности малим и средњим предузећима.

Упркос програмима влада, укљученост малих и средњих предузећа у набавке остаје испод потенцијала па многе погодне фирме не учествују на јавним тендерима или дају неуспешне понуде, што сугерише да су политике или неадекватне или не успевају да укажу на стварне узроке недостатака малих и средњих предузећа.

Концепт вредности потрошача може да буде примењен на јавни сектор, где је циљ јавне набавке да обезбеди корисницима повећану вредност. Концепт јавне вредности може да се дефинише као средства да се постигну циљеви јавне политике и неколико је аутора који су расправљали о томе да овај концепт обухвата откривање мишљења јавности и да захтева технике које би биле ефикасне у истраживању преференција јавности. Као последица, јавне набавке за услуге морају да садрже консултативни и партиципативни процес, како би посредовале између одређених вредности којима би се бавиле потенцијално конкурентне јавности.

Процедуре директних консултација могу да постану суштински елемент ко-дизајна јавних услуга, нарочито за локалне јавне услуге. Овај партиципативни приступ разликује се у битним ставкама и од традиционалног фокуса на формалне консултације са заинтересованим странама, али и од метода изношења на видело задовољства корисника за протекли период кроз задовољство потрошача. Директним ко-дизајном се избегава ризик да корисници мисле да је услуга обликована на начин „од врха ка доле“ и наглашава се процедурално поштење, чиме се подстиче прихватање и од стране оних који се не слажу са коначном одлуком, и повећава се партиципација у производњи услуга. Надаље, кодизајн јавних услуга може да доведе до бољих резултата, изнад свега у испостављању услуга које захтевају дељење знања и обуку у извршавању комплексних активности.

Овај део курса испитиваће спорно питање социјалних набавки и домет до којег могу и треба да буду узете у обзир у било којем процесу набавке. Истражује се „пакет“ из 2014. године, посебно Општа директива, како би се размотрио потенцијал за социјалне набавке. Испитиваће се судска пракса према претходним директивама и разматрати домет до којег може да се надогради на то Директива из 2014. године. Такође, разматраће се и студије случајева у вези са тим како се одређени послодавци носе са социјалним набавкама и зашто.

Јавне набавке често укључују набављање роба или услуга које су новина за организацију која је купац или чак и не постоје кад се пласира позив. Јавне организације купују иновације у циљу ефикаснијег обављања својих услуга, зато што треба да изврше нове задатке или зато што желе да покрену генерисање и ширење неке иновације због политичких разлога.

У последњих десетак година, отприлике, креатори политике широм земаља ОЕЦД, нарочито на нивоу Европе, почели су да поново откривају јавне набавке иновација као експлицитан инструмент за иновациону политику. Идеја је да се мобилишу органи за јавне набавке да траже и купују више иновација, а тиме и да се унапреди обезбеђивање услуга и истовремено покрене динамика иновација на страни добављача.

Израђене су бројне стратегије и инструменти и примењени су у јавним набавкама иновација (PPI), укључујући иницијативе које купују услуге “развоја и истраживања” како би се креирала решења заснована на јавној потражњи, али без куповине овог решења (пре-комерцијална набавка - PCP).

Овај курс ће расправљати економски ratio између PPI и PCP као инструмента иновационе политике. Биће дат приказ препрека и предуслова за успешан PPI и PCP, уз израду бројних студија случајева и јединственог истраживања о снабдевачима у јавном сектору. Биће представљени различити процеси и инструменти да би били стимулисани PPI и PCP. Потом ће се расправљати о инструментима политике која подржава PPI и PCP и објашњава њихове функционалности и ограничења.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, извештаји стручњака из праксе.

- Entrepreneurship 2020 – EU Commission

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

Писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Процедуре набавки међународних финансијских институција

Наставници: Стручњаци из међународних финансијских институција ( EBRD, EIB, WB, CEB)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- приказ зашто су набавке важне за пројекте међународних финансијских институција;

- приказ политика и правила набавки у међународним финансијским институцијама;

- илустровање примене предности ваљаних набавки и политика МФИ у набавкама;

- илустровање како да се идентификују главна питања набавки током имплементације пројекта у стварности;

- анализа улоге МФИ у надзору набавки;

- анализа техника управљања уговором и стратешких инструмената унутар контекста процедура међународних јавних набавки и емпиријских доказа.

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са политикама и правилима набавки главних међународних финансијских институција. Студентима ће бити позната и улога коју такве институције имају током различитих фаза процеса набавки.

Садржај предмета :

- принципи набавки које деле МФИ;

- политике и правила набавки које користе различите МФИ, са посебним нагласком на текућу реформу политика набавки;

- имплементације пројекта и управљање уговором у складу са политикама и процедурама МФИ.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- FIDIC books.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

Евалуација ће се заснивати на учешћу на настави, домаћим задацима, индивидуалним и групним студијама случајева

30

студије случајева

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Е-набавке

Наставници:

проф. др Густаво Пига, проф. др Луис Валадарес Таварес (Luís Valadares Tavares), Изабел Роса (Isabel Rosa), др Габриеле Велпи ( Gabriele Velpi)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

- илустрација промена и изазова које уводи нова директива ЕУ у области е-набавки,

- илустрација различитих фаза животног циклуса електронских јавних набавки,

- илустрација главних бизнис модела електронских набавки,

- дефинисање кључних индикатора перформанси (КПИ).

Исход предмета :

Завршетком овог курса студенти ће бити упознати са електронским набавкама и њиховим животним циклусом. Студенти ће се упознати и са главним пословним моделима који се користе на међународном нивоу за вршење електронских набавки.

Садржај предмета :

- обликовање процеса,

- инструменти и платформе,

- доступност и безбедност,

- како проценити стање е-набавки у свакој земљи,

- умрежавање продаваца и купаца,

- процена репутације и извора,

- модели са више критеријума које подржавају е-набавке при избору кандидата и процени тендера,

- интелигенција за набавке ( Procurement Intelligence),

- уговарање засновано на перформансама,

- модели електронског бизниса,

- национални регистри (пример португалског случаја),

- КПИ јавних набавки,

- мерење перформансе и њене димензије,

- ефекти употребе е-набавки на перформансе система јавних набавки,

- зашто су е-набавке и централизација комплементарне,

- централизација и перформансе,

- питање мерења штедње,

- методологија и резултати истраживања MEF-ISTAT.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

- „Public eTendering in the European Union“, Valadares Tavares;

- „Interoperability for E-Public Procurement Across Eu : A Tale And A Road Map“, Valadares Tavares;

- „Measuring e-Procurement Performance in the Australian Public Sectors: A Preliminary Approach“, Kishor Vaidya, Ping Yu, Jeffrey Soar 2002;

- „The New Public Procurement EU Directives and the options available in the market to assure a successful implementation of Public eTendering“, European Association of Public eTendering Platform Providers (EUPLAT), 2015;

- „Analyzing The Business Model Concept - A Comprehensive Classification Of Literature“, Thomas Burkhart, Dirk Werth, Julian Krumeich, Peter Loos, 2011;

- „Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success In The Public Sector“, Kishor Vaidya, S. M. Sajeev, Guy Callender, 2006;

- „Challenges In Maximizing Transformative Impacts: Public Policy And Financial Management Through E-Procurement“, V. Roman;

- „Discussion Paper On Public Procurement Performance Measures“ – OECD Paper;

- „Does E-Procurement Save The State Money?“, Marcos Singer, Garo Konstantinidis, Eduardo Roubik and Eduardo Beffermann, Journal Of Public Procurement, Volume 9, Issue 1, 58-78 2009;

- „Economic Issues in Public Procurement“ – OECD Paper;

- „Centralised and Decentralised Public Procurement“, OECD (2000), Sigma Papers, No. 29;

- „A strategy to reduce public expenditure based on e-tendering and Procurement Business Intelligence: the case of Portugal“, Valadares Tavares.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

Студенти ће бити оцењени на основу резултата дугорочних индивидуалних задатака

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Управљање трошковима и јавне набавке

Наставници: проф. др Виторио Ћезароти, Анђело Бјанки, др Андреа Аполони

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

Менаџери се суочавају са проблемом потрошње новца који обезбеђују акционари или порезници

са циљем да произведу користи у смислу стварања вредности за организацију или услуга за стејкхолдере.

Тренутни модели менаџмента заснивају се на концепту lean организација, са мање интерних извора и фиксираних трошкова и значајном употребом outsourced ресурса и варијабилних трошкова. Као последица тога, јавне набавке су главни извор трошкова и одговорне су за квалитет исхода, а њихова улога може да се сматра стратешком и критичном за постизање циљева сваке организације. Управљање трошковима је холистички приступ активностима генерисања трошкова, заснован на кохерентној дефиницији циљева, политика, метода контроле, са циљем да се:

- одржи контрола трошкова, односно да се избегне тзв. maverick потрошња изван циљева;

- максимизују добити, како средствима квалификације трошкова (конзистентност са циљевима), тако и квалитетом (процесом аквизиције се не производе додатни трошкови);

- фокусира се креирање вредности, уверавањем да трошкови постизања добити неће превазићи њихову вредност.

Исход предмета :

Завршетком курса студенти стичу широко знање о кључним покретачима и инструментима и развијају вештине неопходне за планирање и управљање процесима набавки, са посебним фокусом на јавни сектор.

Садржај предмета :

Овај курс приступа јавним набавкама са становишта управљања трошковима и креирања вредности и обухвата питања од идентификације потреба и процене могућности преко анализе ризика и смањења, процене укупних трошкова па до процедура јавних набавки роба, услуга и радова.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

Писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Одрживост и иновација

Наставници: проф. др Виторио Ћезароти, Алесандро Анкарани

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

Набавке се означавају одрживим када организације успостављају процесе тако да су у складу са потребама за робе, услуге, радове и средства на начин којим се постиже „вредност за новац на основи целог живота“ у смислу генерисања добити не само за организацију, већ и за друштво и економију, док се смањује штета по животну средину.

Овај курс истражује кључне концепте одрживих набавки и објашњава како еколошки и друштвени обзири могу да се примене за постизање циљева одрживог развоја омогућавањем бољег разумевања како јавне набавке могу да допринесу иновативнијој активности у индустрији и порасту или чак и стварању тржишта за иновативне производе и услуге, у складу са међународно прихваћеним принципима/стандардима за јавне набавке.

Исход предмета :

Завршетком курса студентима ће бити познати кључни концепти и питања одрживости. Студенти ће, такође, научити која врста циљева мора да се одреди у организацијама ако желе да се на одговарајући начин суоче са изазовима одрживости.

Садржај предмета :

- дефинисање зелених набавки,

- процена животног циклуса,

- трошкови животног циклуса,

- процес набавки,

- пројекат Buy Smart+,

- еколошке ознаке,

- одрживе набавке као инструмент за друштвену одговорност јавних организација,

- дефинисање функција које ће се примењивати и инструмената који же бити усвојени,

- израда акционог плана,

- примери добре праксе,

- вежба: симулација израде акционог плана за одрживе набавке.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

Писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Логистика

Наставници: Корадо Ћерути ( Corrado Cerruti)

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

Овај курс даје преглед основних инструмената за дизајнирање, планирање или процењивање логистичке стратегије и анализа кључних покретача логистичке перформане, наглашавајући међудоносе између набавки и логистике. Након почетног дела о основима логистичке стратегије и општем приступу за оптимизовање протока роба и информација, курс ће се фокусирати на изазове логистике у јавном сектору.

Исход предмета :

Циљ курса је да обухвати не само високи ниво логистичке стратегије и концепата, већ и да студентима пружи солидно разумевање инструмената неопходних за решавање најкритичнијих логистичких проблема.

Садржај предмета :

Пажња је усмерена на питања као што су управљање превозом, управљање локацијом складишта и објекта, управљање инвентаром и стратегије услуга за купце. До краја курса студенти ће моћи да разумеју кључне аспекте и покретаче логистичке перформансе; изазове управљања логистиком и у приватном и у јавном сектору; користи интеграције унутар ланаца снабдевања између логистике и набавки.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

 

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Нове тенденције у области набавки

Наставници: проф. др Густаво Пига, проф. др Бјанкмариа Раганели, Јакоб Едлер, Кетрин Бернар

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 3

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљеви предмета :

Овај курс је уврштен у програм као оквир за нове тенденције које би могле да имају велики значај зависно од историјских, политичких, друштвених и других услова света у дефинисаном периоду времена.

Исход предмета :

Завршетком курса студенти ће стећи општа знања о најактуелнијим темама и питањима која добијају значај у функцији набавки у организацијама.

Садржај предмета :

Нове тенденције као што су иновација као стратешки инструмент набавки, набавке по хитном поступку, национализам, итд.

Литература:

Power point презентације, студије случаја, референтни материјали.

Методе извођења наставе

Интерактивна предавања која обухватају уводну презентацију наставника и учешће студената, од којих се захтева да буду припремљени за предавања и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

писмени испит

30

студије случајева

Студијски програм : „Менаџмент јавних набавки“

Назив предмета: Учење на даљину – завршни модул

Наставници:

Проф. др Андреа Аполони, Адриано Ди Доменикантонио, др Педро Тељес (Pedro Telles)

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 2

Услов: диплома основних студија у четворогодишњем трајању која омогућава приступ другом циклусу образовања у Србији и Италији.

Циљ предмета :

Модул учења на даљину траје два месеца. Студенти ће бити подељени у групе и имаће задатак да направе оглас за куповину улазних и излазних логистичких услуга за велику фабрику папира која је и главни добављач за владу за производњу и испоруку гласачких листића у случају избора. Комплетан сет података о тржишту, о потражњи и правним информацијама биће дат студентима како би успешно завршили пројекат.

Исход предмета :

По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени за израду нацрта огласа применом знања стечених на претходним курсевима.

Садржај предмета :

Практична студија случаја која ће од студената захтевати да примене вештине стечене током претходних курсева.

Литература:

Студенти ће добити материјале и линкове за корисне електронске изворе преко онлајн платформе.

Методе извођења наставе

Током овог модула студенти ће имати могућност интеракције са осталим члановима групе и са професорима преко онлајн платформе.

Оцена знања ( максимални број поена 30)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Консултације у вези са материјалом за учење

Студенти ће бити оцењени на основу резултата групног пројекта. Комплетан сет података о тржишту, података о потражњи и правним информацијама биће дат студентима да би успешно завршили пројекат.

30

Активно учешће у групним дискусијама онлајн

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.