Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Biblioteka

Pretraživanje bibliotečkog fonda je moguće preko ISIS-a  ili preko Uzajamnog kataloga COBIB.SR  (za publikacije pristigle u biblioteku od 2010. godine)

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je jedna od najstarijih visokoškolskih biblioteka i najbogatija pravna biblioteka na ovim prostorima, a njeni koreni sežu do biblioteke Liceja i sredine 19. veka. Osamostalila se krajem 19. veka, ali su u njoj prvi stručni bibliotekari počeli da rade  tek nakon Drugog svetskog rata, jer su do tada pojedini profesori i asistenti Fakulteta obavljali i bibliotekarski posao. Biblioteka je uvek bila u službi studija prava i predstavljala važan centar pravnih istraživanja, ne samo za nastavnike, saradnike i studente Pravnog fakulteta u Beogradu, nego i za pravnike i naučnike iz drugih ustanova iz zemlje i inostranstva.

U fondu Biblioteke danas je pohranjeno  100.001 naslova, odnosno 156.207 primeraka monografskih i 2889  naslova, odnosno 34.827 godišta u 358.868 svezaka  serijskih publikacija, ukupno 516.258 bibliotečka jedinica. Knjižni fond  se kontinuirano popunjava kupovinom, poklonom i razmenom koja se odvija sa svim pravnim fakultetima i institucijama u zemlji, kao a i brojnim u regionu i svetu. Publikacije  na našem i stranim jezicima omogućavaju istraživanja različitih pravnih sistema, od antičkog i srednjovekovnog, do modernog, naročito evropskog i anglosaksonskog.  Detaljnije o fondu Biblioteke>>

Veliku olakšicu pri korišćenju bogatog bibliotečkog fonda predstavlja svestrani način njegove obrade, mnoštvo raznovrsnih kataloga i drugih informacionih instrumenata. Čitaocima su pored elektronskog kataloga dostupni i lisni autorski i predmetni katalog, katalog Međunarodnih pravnih konvencija, kao i katalog članaka, dok su doktorske disertacije i magistarski radovi izdvojeni i u posebnom predmetnom i autorskom katalogu. Tromesečno se objavljuje i bilten prinovljenih monografskih publikacija (uskoro i serijskih publikacija) – Bilten Biblioteke. Od 2010. godine Pravni fakultet je uključen u Virtuelnu biblioteku Srbije, sistem sa jedinstvenim elektronskim katalogom najvećih biblioteka Srbije, čije je pretraživanje moguće preko Narodne biblioteke Srbije.

Ukupna površina Biblioteke  je 2.338 metara kvadratnih. Usluživanje korisnika se odvija u kvalitetno opremljenoj, lepo dizajniranoj i  funkcionalnoj korisničkoj čitaonici koja ima 75  mesta sa kompjuterskim priključcima. Sam prostor je podeljen u dve čitaonice, studentsku, u kojoj se i daju publikacije na poslugu  i čitaonicu namenjenu nastavnicima i doktorandima,  u kojoj je smeštena  i daje se na korišćenje i tekuća periodika. Biblioteku koristi oko osam hiljada naših aktivnih studenata, kojima stoje na raspolaganju 4 sale za učenje sa oko 400 mesta, kao i nastavnici i saradnici Fakulteta. Njeni fondovi su pristupačni, pod posebnim uslovima, i svim drugim korisnicima. U čitaonicama Biblioteke se pored davanja publikacija na poslugu  korisnicima pruža stručna pomoć u pretraživanju našeg elektronskog i lisnih kataloga, kao i u pretraživanju elektronskih pravnih baza, iznalaženju i izboru literature, izradi bibliografija, master i magistarskih radova i doktorskih teza. Informaciju o službama, radnom vremenu i kontaktima naći ćete ovde>>

Zaposleni na Fakultetu, kao i svi korisnici akademske mreže, imaju preko interneta mogućnost pristupa najvećim elektronskim servisima sa 35.000 časopisa i 40.000 knjiga - KOBSON (uputstvo).

Rad biblioteke je regulisan Pravilnikom o radu Biblioteke.

Bibliotekom upravlja Bibliotečki odbor.

Bibliotečki Info>>

Izvan Biblioteke, u Seminaru za međunarodno pravo čuva se knjižni fond koji sadrži dokumentaciju vezanu za rad međunarodnih organizacija i OUN.

 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.