Izdavači

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 
u saradnji sa Kriminološkom sekcijom Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu

Izdavački savet / Scientific council
Strani članovi / Foreign members

Prof. dr Hans-Jörg Albrecht, direktor Max-Planck Instituta za strano i međunarodno krivično pravo, prof. dr Jacqueline Azzopardi, Univerzitet u Valeti (Malta), prof. dr Michael Bock, Univerzitet Johanes Gutenberg u Majncu (Nemačka), prof. dr Serge Brochu, Univerzitet u Montrealu (Kanada), prof. dr Christian Grafl, Univerzitet u Beču (Austrija), prof. dr Stefano Ferracuti, Univerzitet La Sapienza u Rimu (Italija), prof. dr Dragan Milovanovic, Severnoistočni Univerzitet Ilinois u Čikagu (SAD), akademik prof. dr Eduard Filipovič Pobegajlo, Moskva (Rusija), prof. dr Jean Pradel, Univerzitet Poitiers (Francuska), prof. dr Miroslav Scheinost, direktor Instituta za kriminologiju i socijalnu prevenciju u Pragu (Češka), prof. dr Ulrich Sieber, direktor Max-Planck Instituta za strano i međunarodno krivično pravo

Domaći članovi / Members form Serbia

akademik prof. dr Danilo Basta, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Miroslav Đoević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, prof. dr Dragan Simeunov, Fakultet političkih nauka u Beogradu, prof. dr Snana Soković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Radenko Vuković, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Redakcija / Editorial board

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief
prof. dr Zoran Stojanović, Pravni fakultet u Beogradu

Urednik / Associate editor
prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet u Beogradu

Zamenik urednika / Vice editor
prof. dr Igor Vuković, Pravni fakultet u Beogradu

Članovi Redakcije / Editorial board members
dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za Uporedno pravo, Beograd, dr Slobodan Vuković, Institut društvenih nauka, Beograd prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Đorđe Đorđević, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd prof. dr Goran Ilić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Nataša Delić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Zoran Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal .

Saradnici / Assistants
Doc. dr Vanja Bajović, Pravni fakultet u Beogradu, lektor; doc. dr Ivan Đokić, Pravni fakultet u Beogradu, sekretar redakcije; Jovana Banović i Ivana Radisavljević, tehnička priprema priloga.

Sve članke predate na objavljivanje u Časopisu recenziraju najmanje dva anonimna recenzenta
All the articles submitted to the CRIMEN are peer reviewed by two anonymous peer reviewers

Časopis izlazi tri puta godišnje sledećom dinamikom: april, septembar i decembar / CRIMEN is published three times a year: April, September and December.

Časopis CRIMEN je indeksiran i uključen u sledeće međunarodne baze / CRIMEN Journal is indexed by and included in international bases: HienOnline, EBSCO, CEEOL, Electronic Journals Library (EZB).

ADRESA REDAKCIJE / EDITORIAL ADDRESS:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Bul. K. Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija
Web adresa: http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal  • e-mail: crimen@ius.bg.ac.rs

Poručivanje/Ordering:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Centar za izdavaštvo, Bulevar kralja Aleksandra 67,
telefon i fax 3027-725, 3027-776, e-mail: centar@ius.bg.ac.rs, broj žiro računa
840–1439666–55.

Uputstva autorima / Author guidelines

Sadržaj | Contents

Broj 1/2010 Ceo tekst | Issue 1/2010 Full text

Broj 2/2010 Ceo tekst | Issue 2/2010 Full text

Broj 1/2011 Ceo tekst | Issue 1/2011 Full text

Broj 2/2011 Ceo tekst | Issue 2/2011 Full text

Broj 1/2012 Ceo tekst | Issue 1/2012 Full text

Broj 2/2012 Ceo tekst | Issue 2/2012 Full text

Broj 1/2013 Ceo tekst | Issue 1/2013 Full text

Broj 2/2013 Ceo tekst | Issue 2/2013 Full text

Broj 1/2014 Ceo tekst | Issue 1/2014 Full text

Broj 2/2014 Ceo tekst | Issue 2/2014 Full text

Broj 1/2015 Ceo tekst | Issue 1/2015 Full text

Broj 2/2015 Ceo tekst| Issue 2/2015 Full text

Broj 1/2016 Ceo tekst | Issue 1/2016 Full text

Broj 2/2016 Ceo tekst | Issue 2/2016 Full text

Broj 1/2017 Ceo tekst | Issue 1/2017 Full text

Broj 2/2017 Ceo tekst | Issue 2/2017 Full text

Broj 3/2017 Ceo tekst | Issue 3/2017 Full text

Broj 1/2018 Ceo tekst | Issue 1/2018 Full text

Broj 2/2018 Ceo tekst | Issue 2/2018 Full text

Broj 3/2018 Ceo tekst | Issue 3/2018 Full text

Broj 1/2019 Ceo tekst | Issue 1/2019 Full text

Broj 2/2019 Ceo tekst | Issue 2/2019 Full text

Broj 3/2019 Ceo tekst | Issue 3/2019 Full text

 

Rezimei | Summaries

Broj 1/2010 | Issue 1/2010

Broj 2/2010 | Issue 2/2010

Broj 1/2011 | Issue 1/2011

Broj 2/2011 | Issue 2/2011

Broj 1/2012 | Issue 1/2012

Broj 2/2012 | Issue 2/2012

Broj 1/2013 | Issue 1/2013

Broj 2/2013 | Issue 2/2013

Broj 1/2014 | Issue 1/2014

Broj 2/2014 | Issue 2/2014

Broj 1/2015 | Issue 1/2015

Broj 2/2015 | Issue 2/2015

Broj 1/2016 | Issue 1/2016

Broj 2/2016 | Issue 2/2016

Broj 1/2017 | Issue 1/2017

Broj 2/2017 | Issue 2/2017

Broj 3/2017 | Issue 3/2017

Broj 1/2018 | Issue 1/2018

Broj 2/2018 | Issue 2/2018

Broj 3/2018 | Issue 3/2018

Broj 1/2019 | Issue 1/2019

Broj 2/2019 | Issue 2/2019

Broj 3/2019 | Issue 3/2019