Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 
u saradnji sa Kriminološkom sekcijom Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu

Izdavački savet / Scientific council
Strani članovi / Foreign members

Prof. dr Hans-Jörg Albrecht, direktor Max-Planck Instituta za strano i međunarodno krivično pravo, prof. dr Jacqueline Azzopardi, Univerzitet u Valeti (Malta), prof. dr Michael Bock, Univerzitet Johanes Gutenberg u Majncu (Nemačka), prof. dr Serge Brochu, Univerzitet u Montrealu (Kanada), prof. dr Christian Grafl, Univerzitet u Beču (Austrija), prof. dr Stefano Ferracuti, Univerzitet La Sapienza u Rimu (Italija), prof. dr Dragan Milovanovic, Severnoistočni Univerzitet Ilinois u Čikagu (SAD), akademik prof. dr Eduard Filipovič Pobegajlo, Moskva (Rusija), prof. dr Jean Pradel, Univerzitet Poitiers (Francuska), prof. dr Miroslav Scheinost, direktor Instituta za kriminologiju i socijalnu prevenciju u Pragu (Češka), prof. dr Ulrich Sieber, direktor Max-Planck Instituta za strano i međunarodno krivično pravo

Domaći članovi / Members form Serbia

akademik prof. dr Danilo Basta, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Miroslav Đorđević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, prof. dr Dragan Simeunović, Fakultet političkih nauka u Beogradu, prof. dr Snežana Soković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Radenko Vuković, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Redakcija / Editorial board

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief
prof. dr Zoran Stojanović, Pravni fakultet u Beogradu

Urednik / Associate editor
prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet u Beogradu

Zamenik urednika / Vice editor
prof. dr Igor Vuković, Pravni fakultet u Beogradu

Članovi Redakcije / Editorial board members
dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije, Beograd, dr Slobodan Vuković, Institut društvenih nauka, Beograd prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Đorđe Đorđević, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd prof. dr Goran Ilić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Nataša Delić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Zoran Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal .

Saradnici / Assistants
Doc. dr Vanja Bajović, Pravni fakultet u Beogradu, lektor; doc. dr Ivan Đokić, Pravni fakultet u Beogradu, sekretar redakcije; Jovana Banović i Ivana Radisavljević, tehnička priprema priloga.

Uz tekst autori dostavljaju izjavu da rad nije objavljen niti predat nekom drugom časopisu u tom cilju.
Formular autorske izjave

Sve članke predate na objavljivanje u Časopisu recenziraju najmanje dva anonimna recenzenta
All the articles submitted to the CRIMEN are peer reviewed by two anonymous peer reviewers

Časopis izlazi tri puta godišnje sledećom dinamikom: april, septembar i decembar / CRIMEN is published three times a year: April, September and December.

Časopis CRIMEN je indeksiran i uključen u sledeće međunarodne baze / CRIMEN Journal is indexed by and included in international bases: HienOnline, EBSCO, CEEOL, Electronic Journals Library (EZB).

ADRESA REDAKCIJE / EDITORIAL ADDRESS:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Bul. K. Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija
Web adresa: http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal  • e-mail: crimen@ius.bg.ac.rs

Poručivanje/Ordering:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Centar za izdavaštvo, Bulevar kralja Aleksandra 67,
telefon i fax 3027-725, 3027-776, e-mail: centar@ius.bg.ac.rs, broj žiro računa
840–1439666–55.

Uputstva autorima / Author guidelines


Aktuelni broj | Current Issue

VOL XI  Broj 2 | Issue 2 (2020)

ISSN (Štampano izd.) 2217-219X 
ISSN (Online) 2683-5800

 

ČLANCI

Slobodan Vuković, Mobilizacija za rat u Drugom Rajhu i „Ideje iz 1914”  

Igor Vuković, Kolizija dužnosti kao osnov opravdanja u okolnostima pandemije

PREGLEDNI ČLANCI

Darko Datzer, Eldan Mujanović, In rem contra culpam? – prošireno oduzimanje imovinske koristi u međunarodnom i bosanskohercegovačkom krivičnom pravu  

Milana Pisarić, Pretresanje advokatske kancelarije u Nemačkoj Natalija Živković, Dokazni značaj fotografija, audio i video snimaka koji nisu proizašli iz dokaznih radnji

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Božidar Marković, Nehat

PRIKAZI

Gorazd Meško, Rok Hacin, The Dual Nature of Legitimacy in the Prison Environment, An Inquiry in Slovenian Prisons (Natalija Lukić)

BIBLIOGRAFSKI PRILOG

Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika  

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA CRIMEN 2010–2019 (Viktorija Budić, Ivana Marić)


XI 2020 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
X 2019 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
IX 2018 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
VIII 2017 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
VII 2016 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
VI 2015 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
V 2014 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
IV 2013 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
III 2012 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
II 2011 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
I 2010 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2