Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 
u saradnji sa Kriminološkom sekcijom Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu

Izdavački savet / Scientific council
Strani članovi / Foreign members

Prof. dr Hans-Jörg Albrecht, direktor Max-Planck Instituta za strano i međunarodno krivično pravo, prof. dr Jacqueline Azzopardi, Univerzitet u Valeti (Malta), prof. dr Michael Bock, Univerzitet Johanes Gutenberg u Majncu (Nemačka), prof. dr Serge Brochu, Univerzitet u Montrealu (Kanada), prof. dr Christian Grafl, Univerzitet u Beču (Austrija), prof. dr Stefano Ferracuti, Univerzitet La Sapienza u Rimu (Italija), prof. dr Dragan Milovanovic, Severnoistočni Univerzitet Ilinois u Čikagu (SAD), akademik prof. dr Eduard Filipovič Pobegajlo, Moskva (Rusija), prof. dr Jean Pradel, Univerzitet Poitiers (Francuska), prof. dr Miroslav Scheinost, direktor Instituta za kriminologiju i socijalnu prevenciju u Pragu (Češka), prof. dr Ulrich Sieber, direktor Max-Planck Instituta za strano i međunarodno krivično pravo

Domaći članovi / Members form Serbia

akademik prof. dr Danilo Basta, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Miroslav Đorđević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, prof. dr Dragan Simeunović, Fakultet političkih nauka u Beogradu, prof. dr Snežana Soković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Radenko Vuković, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Redakcija / Editorial board

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief
prof. dr Zoran Stojanović, Pravni fakultet u Beogradu

Urednik / Associate editor
prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet u Beogradu

Zamenik urednika / Vice editor
prof. dr Igor Vuković, Pravni fakultet u Beogradu

Članovi Redakcije / Editorial board members
dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije, Beograd, dr Slobodan Vuković, Institut društvenih nauka, Beograd prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Đorđe Đorđević, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd prof. dr Goran Ilić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Nataša Delić, Pravni fakultet u Beogradu, prof. dr Zoran Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal .

Saradnici / Assistants
Doc. dr Vanja Bajović, Pravni fakultet u Beogradu, lektor; doc. dr Ivan Đokić, Pravni fakultet u Beogradu, sekretar redakcije; Jovana Banović i Ivana Radisavljević, tehnička priprema priloga.

Uz tekst autori dostavljaju izjavu da rad nije objavljen niti predat nekom drugom časopisu u tom cilju.
Formular autorske izjave

Sve članke predate na objavljivanje u Časopisu recenziraju najmanje dva anonimna recenzenta
All the articles submitted to the CRIMEN are peer reviewed by two anonymous peer reviewers

Časopis izlazi tri puta godišnje sledećom dinamikom: april, septembar i decembar / CRIMEN is published three times a year: April, September and December.

Časopis CRIMEN je indeksiran i uključen u sledeće međunarodne baze / CRIMEN Journal is indexed by and included in international bases: HienOnline, EBSCO, CEEOL, Electronic Journals Library (EZB).

ADRESA REDAKCIJE / EDITORIAL ADDRESS:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Bul. K. Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija
Web adresa: http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal  • e-mail: crimen@ius.bg.ac.rs

Poručivanje/Ordering:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Centar za izdavaštvo, Bulevar kralja Aleksandra 67,
telefon i fax 3027-725, 3027-776, e-mail: centar@ius.bg.ac.rs, broj žiro računa
840–1439666–55.

Uputstva autorima / Author guidelines


Aktuelni broj | Current Issue

VOL XI  Broj 3 | Issue 3 (2020)

ISSN (Štampano izd.) 2217-219X 
ISSN (Online) 2683-5800

 

ČLANCI

Đorđe Ignjatović, Organizovani kriminalitet i narkotici. Uvodna razjašnjenja

Sanja Milivojević, Elizabeth Marie Radulski, The “Future Internet” and Crime: Towards a Criminology of the Internet of Things

PREGLEDNI ČLANCI

Suad Orlić, Sadmir Karović, Kaznenopravna zaštita maloljetnih lica od alkoholizma u Bosni i Hercegovini

Sergej Uljanov, Suzbijanje prekomernog ribolova

Veljko Delibašić, Tijana Kostić, Pojedina sporna pitanja u vezi sa uslovnom osudom

Kosara Stevanović, Social Ties Between Criminal Networks in Cocaine Trafficking in Europe

Minja Blažić Pavićević, Sporazum o priznanju krivičnog dela – pojam, pravna priroda i korišćenje sporazuma o priznanju krivičnog dela kao dokaza

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Никодим Милаш, Правило: „nullum crimen, nulla poena, sine lege“ у црквеном казненом праву

PRIKAZI

Vincenzo Ruggiero, Dirty Money, On Financial Delinquency (Natalija Lukić)


XI 2020 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
X 2019 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
IX 2018 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
VIII 2017 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
VII 2016 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2 Broj 3 | Issue 3
VI 2015 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
V 2014 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
IV 2013 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
III 2012 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
II 2011 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2
I 2010 Broj 1 | Issue 1 Broj 2 | Issue 2