(II)          1/2011        str. 1–168


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Zoran Stojanović, Preventivna funkcija krivičnog prava                                                                     3
Maurizio Pompili, Stefano Ferracuti, Suicide and some of its legal problems with particular reference to the shizophrenia patient                                                                                                                 26
Branislav Ristivojević, O zaštitnom objektu zločina protiv čovečnosti: novo ruho međunarodnog prava o ljudskim pravima                                                                                                                     52
Marija Karanikić Mirić, Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika     67
Dragiša Drakić, Tatjana Lukić, Krivično pravo i sposobnost čovekovog samoodređenja                           88

OSVRTI

Predrag Ćetković, Značenje sintagme privatna imovina u Krivičnom zakoniku RS                                  99
Jelena Lopičić-Jančić, Konvencija o poboljšanju sudbine vojnih ranjenika u vojskama u ratu od 22. avgusta 1864. godine                                                                                                                         107
Miloš Milovanović, Ratni izveštači kao svedoci u međunarodnom krivičnom pravu – „slučaj Randal“         116

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Zoran Stojanović, Grgur Milovanović – profesor krivičnog prava i krivičnog postupka                          133
Grgur Milovanović, Krivično pravo, predavanja za godinu 1890–91                                                  138

PRIKAZI

Winfried Hassemer, Warum Strafe sein muss. Ein Plädoyer                                                             154
Phyllis B. Gerstenfeld, Hate Crimes                                                                                            161

IN MEMORIAM

Obrad Perić                                                                                                                          166