(III)           1/2012   str. 1–129


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Christian Grafl, Carlotta Pirnat, Monika Stempkowski, Violent crime in Austria . . . . . . . . . . . 3

Jovan Ćirić, Egzemplarno kažnjavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Nataša Delić, Sudska psihologija kao nastavna i naučna disciplina . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 39

Branislav Ristivojević, Engleski kao nadmoćni jezik u međunarodnom krivičnom pravu  . . . . . 53

Igor Vuković, Krivičnopravni pojam i funkcije radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Zoran Stojanović, Vezanost suda kaznenim rasponima novčane kazne – prilog
tumačenju odredaba o minimumu i maksimumu novčane kazne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Marko S. Đuričić, Produženi zločin – prilog za reformu kaznenog zakonodavstva .  . . . . . . . . .105

PRIKAZI

Kristian Kühl, Freiheitliche Rechtsphilosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .118

Sally Simpson, David Weisburn, The Criminology of White-Collar Crime . . . . . . . . . . . . . . . . 123

IN MEMORIAM

Živojin Aleksić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127