(VI)           2/2015   str. 119–213


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Žan Pradel, Uvodno predavanje za jedan kurs uporednog krivičnog prava 119
  Đorđe Ignjatović, Gorazd Meško, Presuđeni kriminalitet u Srbiji i Sloveniji – komparativna analiza 131
  Mаrko Pаvlović, Sudije porotnici i vladavina prava 160

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

  Nikola Vuković, Kako zakon o putnim ispravama krši ustav i „zaobilazi“ Zakonik o krivičnom postupku – šta menjati? 175
  Milica Vujanić-Đorđević, Ispitivanje optužnice – problemi u praksi 184

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Михаило М. Радовановић, Основи казнителног права г. Ортолана 198

PRIKAZI

  D. Ormerod, K. Laird, Smith and Hogan’s Criminal Law 208