(VII)           1/2016   str. 1–115


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Igor Vuković: Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela – evropski okvir i srpsko zakonodavstvo

3

  Igor Vuletić: Spolni odnošaj bez pristanka u hrvatskom kaznenom pravu

33

  Katja Eman: Water Crimes – A Contemporary (Security) Issue

44

  Milana Ljubičić: Karakteristike lica smještenih u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu

58

  Simona Diblikova: Juvenile Recidivists in the Czech Republic

82

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

  Petar Cvetković: Uloga kućnog pritvora i kućnog zatvora u prevenciji prizonizma

91

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  М. Миловановић: Кривично право – Историска критичка студија 102

PRIKAZI

  A. Ashworth, J. Horder: Principles of Criminal Law (I. Đokić) 110