(VII)           2/2016   str. 117–238


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Časlav Ocić, Kriza smisla: Kraj rada ili novo ropstvo?

119

  Zoran S. Mirković, Istorija novčane kazne u Srbiji (1804–1860. godine)

128

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

  Miroslav Đorđević, Pranje novca u srpskom krivičnom pravu 138
  Jovana Banović, Teorijski i praktični aspekti krivičnopravnog regulisanja opojnih droga 156
  Nikоlа Vukоvić, Zašto su određene odredbe o vanrednim pravnim lekovima u Zakonu o prekršajima neupotrebljive – primer povrede prava na odbranu 178
  Vukan Slavković, Pozitivnopravni i uporednopravni aspekti neuračunljivosti 191
  Aleksandar Matković, Krivična dela povezana sa okultizmom – pojam, pasivni subjekti i objekti radnje izvršenja 207

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  М. Миљковић, О убиству, с погледом на реформу нашег кривичног законика 223

PRIKAZI

  Prof. dr Ljubiša Lazarević (1931–2015) 233
  Prof. dr Momčilo Grubač (1940–2015) 237