(VII)           3/2016  


  

S A D R Ž A J

 
 

ŽIVOT I RAD DOAJENA KRIVIČNOPRAVNE NAUKE SRBIJE PROF. DR MIROSLAVA Đ. ĐORĐEVIĆA

 

Č L A N C I

 
 

Zoran STOJANOVIĆ: Univerzalni princip prostornog važenja krivičnog zakonodavstva 

21

  Đorđe IGNJATOVIĆ: Izučavanje organizovanog kriminaliteta 39
  Milan ŠKULIĆ: Objektivna odgovornost u krivičnom pravu Sjedinjenih Američkih Država  63
  Stanko BEJATOVIĆ: Reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije i međunarodni pravni standardi  79
  Vojislav ĐURĐIĆ: Analogija kao metod tumačenja krivičnog procesnog prava  109
  Snežana SOKOVIĆ: Savremeni modeli rehabilitacije i domaća praksa – osvrt na primenu koncepta procene rizika 139
  Miodrag N. SIMOVIĆ: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi ustavnog suda Bosne i Hercegovine: najnovija praksa u krivičnim predmetima (II)  153
  Jovan ĆIRIĆ: Brojke i pravo  183
Dragana KOLARIĆ: Reforma sistema kazni u funkciji suzbijanja kriminaliteta  203
  Ivana SIMOVIĆ-HIBER: Ogled o krivičnom pravu i vladavini prava  na primeru načela  zakonitosti – retrospektiva i perspektive  237
  Drago RADULOVIĆ: Pogled na novi zakon o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore 259
  Hajrija SIJERČIĆ-ČOLIĆ: Odustajanje od načela societas delinquere non potest – osvrt na Bosnu i Hercegovinu  273
  Miloš BABIĆ: Materijalno krivično zakonodavstvo u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini  291
  Igor VUKOVIĆ: Značaj određenosti dela izvršioca za postojanje podstrekivanja i javno povezivanje na vršenje krivičnog dela  311
  Snežana BRKIĆ: Skraćeni i opšti krivični postupak i njihove transformacije  327
  Tadija BUBALOVIĆ: Pojam, pravna priroda i primjena ustanove gravamena u kaznenom postupku  359
  Dragan JOVAŠEVIĆ: Dete – žrtva seksualnog nasilja u Švedskom i Nemačkom pravu  387
  Slađana JOVANOVIĆ, Zoran PAŠALIĆ: Maloletni učinioci prekršaja sa elementima nasilja  397