(VIII)           2/2017   str. 93–205


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Igor Vuković, Doktrine „Stand Your Ground“ i „Castle“ – nužna odbrana stana i drugih prostora iz ugla angloameričkog i evropskog prava . . . . 95 Slobodan Stojanović, Državni sudovi – perspektive

118 

  Vukan Slavković, Krivično delo pranja novca u savremenom uporednom zakonodavstvu

137

  Zvezdana Hristov, Psihološke i kriminološke karakteristike učinilaca krivičnih dela protiv ekonomije

158

  Aleksandar Stevanović, Huliganizam, vandalizam i nasilničko ponašanje

172

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA
  Ivanka Marković, Krivična djela terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srpske 189

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

М. В. Васић, Психопатични случајеви пред нашим судовима

198