(IX)           1/2018   str. 1–129


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Jadwiga Królikowska, Theories of Punishment and the Protection of Social Order by the Criminal Law

3

 

Momir Milojević, Bosna i Hercegovina za vreme Prvog svetskog rata

19

 

Milan Škulić, Krivično delo obljube nad nemoćnim licem – normativna konstrukcija, neka sporna pitanja i moguće buduće modifikacije

38

   

 

PREGLEDNI ČLANCI

 

Gordana Krstić, Koncept pritvora u sudskoj praksi

71

Zorana Lazarov, Ispitivanje svedoka kao dokazna radnja i zaštita svedoka u krivičnom postupku

103

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

 

Пројекат и мотиви казненог законика за Краљевину Србију и Пројекат ОКЗ Краљевине Норвешке – Нужна одбрана

121