(IX)           3/2018   str. 243–350


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Igor Vuković, Blasfemija i krivično pravo – sloboda izražavanja naspram vređanja religioznih osećanja

247

 

Ivana Stevanović, Nikola Vujičić, Rad u javnom interesu i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom u Republici Srbiji i povrat

267

PREGLEDNI ČLANCI

  Elvio Ceci, Analysis of Organized Crime: CAMORRA 285
Karolina Całkowska, American Penitentiary Systems at the Beginning of the 19th Century Through the Eyes of European Intellectuals

303

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Maja Novković, u saradnji sa Predragom Kuzmanovićem, Program rada sa osuđenim licima baziran na njihovoj interakciji sa psima

321
     
IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA
Михаило П. Чубински, Проблем изједначења југословенског права и основне одредбе Пројекта српског Казненог законика 337
  Zaključci LVIII redovnog godišnjeg Savetovanja SUKPTP 350