(X)           2/2019   str. 107–212


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Slađana Dragišić-Labaš, Partnersko nasilje, tradicionalni stavovi i upotreba alkohola u Srbiji

109

 

Igor Vuković, O izvesnim nedoumicama u pogledu krivičnopravne zaštite od pranja novca

122

 

Olivera Ševo, Prinudni nestanak lica kao oblik zločina protiv čovečnosti u Rimskom statutu

144
 

Vladica Ilić, (Ne)pomirljivost kazne doživotnog zatvora i ljudskih prava

156

RADOVI SA NAGRADNOG TEMATA

Aleksandar Kvastek, Mediji, kriminalitet i mladi

174
     
IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA
Јован Ђ. Авакумовић, Важност казненог закона 189

PRIKAZI

 
 

Dirk van Zyl Smit, Catherine Appleton, Life Imprisonment, a Global Human Rights Analysis (Jovana Banović)

202
 

Zaključci sa Regionalne konferencije održane u organizaciji Misije OEBS

207
   
IN MEMORIAM  
 

Zoran Kesić

208
 

Margaret Evelyn Beare

210