(XI)           1/2020   str. 1–103


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Zoran Stojanović, Kazneni rasponi i represivnost krivičnog zakonodavstva – uporednopravna analiza 3
  Magdalena Perkowska, Polish Response to Illegal Border Crossing / Odgovor Poljske na ilegalni pralazak državne granice 34
Slađana Jovanović, Sticaj krivičnih dela i problem alternativnog umišljaja 50

NAGRADNI TEMAT

  Nikita Šestak, Milica Vlajić, Mladi delinkvent: ispitivanje nekih aspekata medijske konstrukcije identiteta 68

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Nemanja Gligorijević, Legalizacija kanabisa i Kanada 79

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Тома Живановић, Појам узрока у кривичном праву 87

PRIKAZI

 
  Zoran S. Pavlović, Viktimizacija kroz žvotne cikluse (Nikola Vujičić) 95
  Ana Batrićević, Druga šansa: rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica (Lazar Đoković) 100