повратак на главну страну

 

 

ДУШАН РАКИТИЋ – БИОГРАФИЈА И СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 

Образовање

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. год. На Философском факултету истог Универзитета, смер за класичне науке, завршио 3 године студија.

У академској 2003/2004. години стекао диплому Master of Laws (LL.M) на Правној школи Универзитета Харвард, са завршним радом под насловом The Nature of Shareholders' Rights and the Concept of Ownership [Природа права акционара и појам својине], под менторством професора Џона Коутса IV [John Coates IV], коју је Правни факултет Универзитета у Београду нострификовао у звању магистра правних наука.

Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, у оквиру правно-историјског модула и државно-историјског подмодула, окончао је с највишом оценом у септембру 2009. године, одбранивши рад са темом Правно уређење и пословање Београдске берзе до Другог светског рата - са упоредно-правним освртом, под менторством проф. др Зорана Мирковића, након чега се уписао на докторске студије на истом факултету.

 

Професионално искуство

Од маја 2010. године је асистент за предмет Српска правна историја (ранији назив Национална историја државе и права), на Катедри за правну историју. Претходно је од децембра 2002. год. био асистент-приправник за исти предмет, с тим што је из наставе одсуствао у току школске 2003/2004. године због студија на Универзитету Харвард. До сада је држао вежбе из предмета Српска правна историја, Упоредна правна традиција и Римско право. У анкети непрофитне организације iSerbia.rs, спроведеној путем Интернет-странице те организације у 2012. године, уврштен је међу 20 сарадника у настави на свим државним универзитетима у Србији „који су најпозитивније утицали на студенте“ (http://www.iserbia.rs/rangiranje_2012/top20_asistenti.pdf).

У периоду 2001. до 2003. године био је ангажован као шеф кабинета министра вера, као и правни саветник за законске реформе у областима верске слободе и имовинско-правних односа поводом непокретности у Влади Србије. Учествовао је у изради двостепеног модела регистрације верских заједница, који је, након што је представљен 2001-2002. године, усвојен од стране неколико држава Централне Европе. Један је од аутора нормативног оквира за враћање верске наставе у државне школе 2001. и 2002. године. Учествовао је у изради Закона о планирању и изградњи из 2003. године, у делу који се односио на реституцију грађевинског земљишта. Од 2001. до 2011. се залагао за првенство натуралне реституције у односу на друге моделе денационализације, чиме је допринео усвајању тог модела у Закону о реституцији из 2011. године.

Учествовао је на пројекту „Правни капацитет Србије за европске интеграције“, финансираном од стране Министарства науке Владе Р. Србије, од 2006. до 2010. године.

Од 2006. до 2008. године је био члан стручног тима Београдске берзе за увођење FIX протокола електронског трговања.

 

Професионални испити

У фебруару 2006. године положио је правосудни испит за државу Њујорк (САД), а у октобру 2007. године положио је правосудни испит у Р. Србији.

 

Непрофитна активност

Од јесени 2007. члан је Управног одбора Фондације за образовање ЊКВ Престолонаследника Александра I Карађорђевића.

Од 2007. године до јесени 2013. године је био члан вођства Харвард клуба Србије.

Коаутор је Пројекта закона о признавању и стицању својине на грађевинском земљишту Да се зна шта је чије, објављеног у децембру 2006. године (www.daseznastajecije.org).

Од фебруара до маја 1997. год. обављао дужност председника Савеза студената Правног факултета Универзитета у Београду.

 

Учешће на међународним стручним скуповима

Учествовао је с рефератом на

-          Десетом међународном годишњем о праву и религији под насловом "Верски плурализам, разлике и друштвена стабилност", на Универзитету Бригам Јанг, у Провоу, Јута, Џорџ Вашингтон Универзитету и Католичком универзитету у Вашингтону, Дистрикт Колумбија, САД, у октобру 2002. године, потом на

-          скупу о односу државе и цркава и верских заједница и улози вере у друштву организованом од стране Фондације Конрад Аденауер у Каденабији (Комо), Италија, 2002. године;

-          Осмој конференцији Српске православне епархије средњоевропске, Немачке бискупске конференције Католичке цркве (ДБК) и Евангеличке цркве Немачке (ЕКД), под насловом "Однос Цркве и државе", одржаној у Берлину у априлу 2007. године,

-          Међународном научном скупу под насловом „Правни положај цркава и вјерских заједница у Црној Гори Данас“ у Бару, у мају 2008. године, у организацији Митрополије црногорско-приморске, Католичке цркве, Исламске заједнице у Црној Гори, Православне епархије будимљанско-никшићке, Фондације Конрад Аденауер и Међународног фонда јединства православних народа,

-          Међународном правно-научном скупу „Истраживања правне историје у југоисточној Европи“, одржаном у Бечу у октобру 2008. године, у организацији Бечког универзитета и Правног факултета Универзитета у Сплиту,

-          Првој – оснивачкој радионици Института за глобално право и политику [IGLP / Institute for Global Law and Policy] Правне школе Универзитета Харвард, одржаној на тој школи у јуну 2010. године, где је представио пројекат докторске тезе у оквиру докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду,

-          Регионалном научном скупу под насловом „Верска права и слободе у Европи“, одржаном у Београду у априлу 2012. године у организацији Фондације Конрад Аденауер и Хришћанског културног центра;

-          У фебруару 2012. године учествовао је у колоквијуму „Појединци, одговорност и слобода: Вилхелм фон Хумболт и Алексис дe Toквил“, под покривитељством Фонда слободе (Liberty Fund), одржаном  у месту Алзенау код Франкфурта, Немачка.

 

 

Објављени радови

- поглавље о праву Црне Горе у зборнику Judicial Application of International Law in Southeast Europe [Примена међународног права од стране судова у Југоисточној Европи] (eds. S. Rodin, T. Perišin), Springer (у штампи);

- “Envisaging a Legal Framework for Ensuring Sustainable Preservation of Holy Places With Regard to the Case of Kosovo and Metohia” [Конципирање правног оквира за обезбеђење одрживог очувања Светих места на примеру Косова и Метохије], Between Cultural Diversity and Common Heritage: Legal and religious perspectives on the sacred places of the Mediterranean [Између културне различитости и заједничког наслеђа: правне и верске перспективе на Света места у Медитерану] ds. S. Ferrari, A. Benzo), Ashgate Publishing Ltd. 2014;

- „Студија једног теолошког дијалога у контексту наслеђа политичке историје, постојања трећег саговорника и агресивне државне власти“, приказ монографије: Марко Николић, Екуменски односи Српске православне цркве и Римокатоличке цркве 1962-2000. године, ЈП Службени гласник, Београд 2012, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 143, 2/2013.

- „Верска права и слободе у Европи“, Религија у јавном, политичком и друштвеном контексту [зборник радова са три конференције одржане током 2012. године], Фондација Конрад Аденауер, 2013, Београд, Србија;

- “Understanding Secularity in a Post-Communist State: Case of Serbia” [Разумевање секуларитета у пост-комунистичкој држави: случај Србије], Ősterreichisches Archiv für Recht und Religion¸ 2/2012, 284-314 (коауторски са проф. др Симом Аврамовићем);

- „Оквир за процену места конкордата закључених између Свете столице и Књажевине Црне Горе, односно Краљевине Србије, у укупном развоју конкордата“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду (електронско издање), Београд 2012;

- „Анализа основних елемената општег законског решења реституције у Србији из перспективе праксе Европског суда за људска права“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду 2/2011, 212-234;

- „Елементи за процену примене европских стандарда заштите људских права на избор између враћања или накнаде имовине одузете од стране комунистичког режима у Србији“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду (електронско издање), Београд 2010.

- Тhe Predicament of Serbian Orthodox Holy Places in Kosovo and Metohia – Elements for a Historical, Legal and Conservational Understanding [Страдање српских православних светих места на Косову и Метохији – елементи за историјску, правну и конзерваторску анализу], коаутор заједно са проф. др Симом Аврамовићем, мр Мирјаном Менковић, др В. Васићем, Александром Фулгоши и Бранком Јокићем, Правни факултет Универзитета у Београду и Невладина организација Mnemosyine, Београд, 2010.

- Сусрет слободе вере, мишљења и изражавања са забраном дискриминације - пример Србије 2009. године, Правни капацитет Србије за европске интеграције, 4. књига, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2009, 181-195.

- Колективна права и верска слобода у Србији, рад у оквиру зборника Колективна права и позитивна дискриминација у уставноправном систему Републике Србије, Београд 2009, 95-119 (коауторски са проф. др Симом Аврамовићем);

- О правном статусу црквене имовине, у оквиру Зборника радова са међународног научног скупа Правни положај цркава и вјерских заједница у Црној Гори данас, Бона Фидес, Никшић 2009, 197-200.

- Нацрти својинских закона Владе Србије из јесени 2008. године и реституција грађевинског земљишта, Правни капацитет Србије за европске интеграције, 3. књига, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2008.

- Реституција грађевинског земљишта у Србији: елементи и важност за успех транзиције у Србији, Правни капацитет Србије за европске интеграције, 2. књига, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2007, 149163.

- Имплементација FIX протокола на тржишту капитала у Србији, коаутор у својству члана Радне групе за имплементацију FIX протокола, Београдска берза, Београд 2007.

- Historische und gegenwärtige Aspekte des neuen Gesetzes über die Kirchen und Religionsgemeinschaften in Serbien [Историјски и савремени аспекти новог закона српског закона о црквама и верским заједницама], Ősterreichisches Archiv für Recht und Religion, 2006 Heft 3, 461-484.

- Нови закон Р. Србије о црквама и верским заједницама, Правни капацитет Србије за европске интеграције, 1. књига, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006, 203 – 219.

- Враћање и накнада имовине одузете после Другог светског рата (денационализација) у Србији - стање и могућности, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду (електронско издање), Београд 2005, 427 – 442.

- Achievements and Future Goals of the Government of Serbia in the Field of Religious Freedom" [Резултати и циљеви Владе Србије на пољу верске слободе], 2003 Brigham Young University Law Review (BYULR) 625-636.

- Апел светској савести поводом употребе оружја са осиромашеним уранијумом од стране снага НАТО на територији СРЈ / Appeal to the Conscience of the World Regarding the Use of Depleted Uranium Weapons by NATO Forces on the Territory of FR of Yugoslavia, двојезично издање, Београд 2000 [аутор текста апела, потписаног од стране преко 100 професора и сарадника Правног факултета, познатих уметника и јавних личности];

- Богопознање у спису 'О мистичком богословљу' Ареопагитскога корпуса, Источник бр. 14-16, 1995.

 

Ажурно закључно са децембром 2014. године.

повратак на главну страну