OSNOVNE STUDIJE > Upis i overa semestra

OVERA JESENJEG SEMESTRA (22.01.2018.) 

Obaveštavaju se studenti koji su podneli molbe za upis više od 72 espb boda u školskoj 2017/2018. godini, da će maksimalno moći da upišu 74 espb boda.

Studenti koji nisu izvršili elektronsku prijavu predmeta koje će slušati u školskoj 2017/18. godini, moraju to uraditi do 24. oktobra 2017. godine.

 
Rang lista za upis II godina (9.10.2017)
 
Rang lista za upis III godina (9.10.2017)
 
Rang lista za upis IV godina (9.10.2017)

 

Obaveštenja o upisu studenata iz budžeta (5.10.2017)

Obaveštenja o upisu samofinansirajućih studenata (5.10.2017)

Obaveštenje za studente upisane 2008. godine (5.10.2017)

Obaveštenje za studente upisane 2009. godine (5.10.2017)

Upis zimskog semestra za studente koji su položili sve ispite iz upisane godine studija (22.09.2017)

 
 

V A Ž N O  O B A V E Š T E Nj E

1. Studenti koji su upisali prvu godinu osnovnih akademskih studija 2013/14. godine, a koji su u školskoj 2016/17. godini odslušali i ispunili sve predispitne obaveze predmeta predviđene nastavnim planom osnovnih akademskih studija u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, zadržavaju status finansiranja iz budžeta i u školskoj 2017/18. godini.

2. Studentima koji su upisali prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine, na lični zahtev biće produžen rok za završetak studija za dva semestra (zaključno sa oktobarskim rokom 2018. godine). Molbe se podnose prilikom upisa školske 2017/18. godine

3. Samofinansirajući studenti koji su odslušali i ispunili sve predispitne obaveze predmeta predviđene nastavnim planom osnovnih akademskih studija a upisali su prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine i kasnije, obavezni su da u školskoj 2017/18. godini upišu najmanje 37 ESPB bodova, osim ako im je do diplomiranja ostalo manje od 37 ESPB bodova.

4. Studenti upisani u prvu godinu osnovnih akademskih studija 2008. godine, koji u produženom roku (u školskoj 2016/17. godini), ne završe studije izgubiće status studenta.
U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu, lica iz stava 1. koja su u dosadašnjem toku studija ostvarili minimum 60 ESPB bodova, mogu se na lični zahtev, samo još jednom upisati na studijski program u statusu studenta koji se samofinansira i ovaj status se zadržava do kraja studija. Dužina trajanja studija određuje se u dvostrukom broju školskih godina preostalih za realizaciju ovako upisanog studijskog programa. O podnetim zahtevima odlučivaće dekan Fakulteta nakon završetka oktobarskog ispitnog roka 2016. godine.
Lice iz stava 1. ovog člana koje je u toku studija ostvarilo manje od 60 ESPB bodova može da konkuriše za upis na fakultet s tim što je u obavezi da polaže prijemni ispit.

Beograd 1. jun 2017. godine                                     IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA
 

Struktura naknade za redovne usluge obuhvaćene školarinom na osnovnim studijama
 
Naknade za usluge koje pruža Fakultet (16.03.2017.)
 
 

Odluka o visini naknade koju plaćaju studenti strani državljani  (6.10.2017)

Odluka o sprovodjenju upisa predmeta 2017/2018  (5.10.2017)

Odluka o izboru studenata za izborni predmet (14.10.2016)