КОНКУРС ЗА УПИС НА

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

 

            Правни факултет Универзитета у Београду уписује на прву годину докторских академских студија за школску 2016/2017. годину 10 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 40 самофинансирајућих студената.

 

 

I Докторске академске студије може уписати лице које је остварило 300 ЕСПБ и завршило:

 

1)      мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (образац пријаве);

 

2)      мастер академске студије на неком другом правном факултету, ако су наставни планови, програми и уџбеничка литература комплементарни са наставним планом, програмом и уџбеничком литературом Факултета (образац пријаве);

 

3)      друге мастер академске студије из друштвено-хуманистичких и сродних наука, под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Наставно-научно веће, на предлог одговарајућих катедара (образац пријаве).

 

Кандидати морају да имају општу просечну оцену најмање 8 (осам) на основним академским и на мастер академским студијама или општу просечну оцену мању од 8 (осам) и објављене научне радове ако, на предлог одговарајуће катедре, Наставно-научно веће одобри упис.

 

Од сваког кандидата се захтева познавање најмање два страна језика релевантна за ужу научну област којој припада оквирно питање из којег намерава да ради докторску дисертацију, у мери да се може користити страном литературом.

 

Пријаве на конкурс примаће се од 3. до 13. октобра 2016. године.

Провера знања страних језика спроводи се до 21. октобра 2016. године.

 

Висина школарине за студенте прве године докторских академских студија износи 180.000,00 динара.

Школарина за стране држављане износи 3.000,00 евра у динарској противвредности.

 

У складу са чл. 11 и 19 Правилника о докторским студијама, кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс наведу и оквирно питање из којег намеравају да раде докторску дисертацију, да предложе привременог ментора, као и два изборна предмета из изабране уже научне области, који су у вези са наведеним оквирним питањем.

Кандидати ће обрасце и прецизније информације добити у Одсеку за мастер и докторске студије приликом подношења докумената.

            За све информације заинтересовани кандидати могу се јавити на телефон: 3027-677 или погледати сајт Факултета www.ius.bg.ac.rs/pds/doktorske.htm

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

 

За одређивање места на ранг листи користиће се општа просечна оцена на основним и мастер студијама, дужина студирања на основним студијама и дужина студирања на мастер студијама. Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

 

1) општа просечна оцена на основним и мастер студијама

 

Просечна оцена

Број бодова

9,91 – 10,00

200

9,81 – 9,90

192

9,71 – 9,80

184

9,61 – 9,70

176

9,51 – 9,60

168

9,41 – 9,50

160

9,31 – 9,40

152

9,21 – 9,30

144

9,11 – 9,20

136

9,01 – 9,10

128

8,91 – 9,00

120

8,81 – 8,90

108

8,71 – 8,80

96

8,61 – 8,70

84

8,51 – 8,60

72

8,41 – 8,50

60

8,31 – 8,40

48

8,21 – 8,30

36

8,11 – 8,20

24

8,00 – 8,10

12

испод 8,00

0

 

            Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

 

                                                                        ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод

Општа просечна оцена (ОПО) =

                                                                                     ОСбод + МСбод

2) дужина студирања на основним студијама

 

Дужина студирања

Број бодова

до 4 године

40

до 4,5 године

20

до 5 година

8

дуже од 5 година

0

 

3) дужина студирања на мастер студијама

 

Дужина студирања

Број бодова

једна година

10

до 1,5 године

5

до 2 године

2

дуже од 2 године

0

 

           

Право на упис у својству студента који се финансира из буџета Републике Србије има држављанин Републике Србије, као и лице коме је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-1029/2016-06 од 30.5.2016. године, уколико је рангиран у оквиру одобрене квоте.

 

 

II   Докторске академске студије може уписати и лице које је завршило последипломске магистарске студије правних, правно-економских, правно-социолошких и правно-политичких наука, уколико је основне студије завршило са просечном оценом најмање 8 (осам).

 

            Кандидати који су завршили магистарске студије могу да се пријаве за упис у трећу годину докторских студија одговарајуће уже научне области, уз могућност да део последипломских магистарских студија буде признат за део студијског програма докторских студија (образац пријаве).

 

            Кандидати којима је одобрена тема докторске дисертације, а који до 30. септембра 2016. године докторску дисертацију не одбране, могу се уписати у трећу годину докторских студија из уже научне области којој припада одобрена тема докторске дисертације, при чему ће се сматрати да су испунили обавезе предвиђене студијским програмом докторских студија за прву и другу годину студија (образац захтева за обнову теме).