УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

03 број :  ____________       

_________ 20 ________ године

Б е о г р а д

 

На основу члана 21. Статута Правног Факултета Универзитета у Београду, доносим

 

 

ПРАВИЛНИК

 

о измени и допунама Правилника о испитима

на основним и мастер студијама

 

 

Члан 1.

 

          Члан 23. мења се и гласи:

 

          Студент који је у текућој школској години испунио све обавезе закључно са јунским испитним роком има право да пријави полагање једног испита у наредним редовним роковима из програма који му доноси више од 60 ЕСПБ.

          По овом основу студент може пријавити и полагати највише  1 (један) испит.

 

Члан 2.

 

          У члану 23. после става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5 и 6. који гласе:

 

          Студент који у прве две године студија постигне просечну оцену најмање 8,5 (осам и по) а да је при том све испите из претходних година студија положио закључно са октобарским роком, има право да заврши студије у краћем року од предвиђеног.

          У складу са чл. 85. ст. 2. Статута, студент који je испунио предвиђене услове може приликом уписа школске године уписати до 90 ЕСПБ бодова, с тим да се 30 (тридесет) бодова односи на предмете који се слушају у зимском семестру.

          Студент из става 1. овог члана има право да полаже испите у редовним роковима.

          Студенту престаје право из става 1. овог члана ако не положи све испите из наставних предмета треће године студија закључно са октобарским роком.

 

  

          ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

 

                                                                                                                                          Професор др Мирко Васиљевић