Obaveštavaju se BRUCOŠI da im lozinka za estudent ne dolazi automatski na mail, nego da treba da urade Pristup i aktivaciju naloga za estudent.

Studenti koji nisu dali svoju mail adresu, za upis maila treba da se obrate Dragani Rajović na telefon 3027669 ili na mail: dragana.rajovic@ius.bg.ac.rs . Obavezno napisati  broj indeksa.

Uputstvo za popunjavanje ŠV obrasca  

 

Obaveštavaju se studenti da kod profesora dr Dejana Đurđevića za odlaganje ispita iz predmeta NASLEDNO PRAVO i GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO, nisu potrebni potpisi ni predmetnog nastavnika ni prodekana za nastavu.

Raspored ispita za septembarski ispitni rok  OS    OAS  (6.07.2017)

 

Obaveštavaju se studenti da u SEPTEMBARSKOM  ispitnom roku 2017. godine nije moguće odlaganje ispita kod:
1. prof. dr Slobodana Marković
2. prof. dr Dragora Hibera

Konkurs za domove za starije godine  (15.06.2017)

Konkurs za domove za brucoše   -   Obaveštenje za brucoše (15.06.2017)

Konkurs studentskog centra Beograd za prijem studenata u domove  (15.06.2017)   

 

Obaveštavaju se studenti da u SEPTEMBARSKOM   ispitnom roku 2017. godine neće ispitivati:
1.  prof. dr Miodrag Jovanović
2.  doc . dr Miloš Jovanović
3.  doc. dr Bojan Spaić
Docent dr Milena Đorđević neće ispitivati MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO.

 

Obaveštavaju se studenti koji su se za razna studentska pitanja obraćali mejlom dekanu i prodekanu za nastavu da ih u buduće mogu postavljati na mejl adresu arsenovic@ius.bg.ac.rs

Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta sada i na Facebook-u

 

Obaveštavaju se studenti koji zbog velikog broja izostanaka ne mogu da dobiju potpis o urednom pohađanju vežbi ili nemaju dovoljan broj časova sa predavanja, da su u obavezi da napišu molbu naslovljenu na prodekana za nastavu, koja mora da sadrži razloge izostanaka sa istih i obavezno opravdanje za period kada su bili sprečeni da prisustvuju predavanjima ili vežbama.

Isto tako podsećamo studente da potpisi moraju biti sa vežbi koje  su im kompjuterski dodeljene.

Ponuda za studente za otvaranje tekućeg računa - Komercijalna banka (17.05.2017)

Ponuda za studente za kredit za finansiranje školarine i kartice - OTP banka (17.05.2017)

 

V A Ž N O  O B A V E Š T E Nj E

1. Studenti koji su upisali prvu godinu osnovnih akademskih studija 2013/14. godine, a koji su u školskoj 2016/17. godini odslušali i ispunili sve predispitne obaveze predmeta predviđene nastavnim planom osnovnih akademskih studija u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, zadržavaju status finansiranja iz budžeta i u školskoj 2017/18. godini.

2. Studentima koji su upisali prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine, na lični zahtev biće produžen rok za završetak studija za dva semestra (zaključno sa oktobarskim rokom 2018. godine). Molbe se podnose prilikom upisa školske 2017/18. godine

3. Samofinansirajući studenti koji su odslušali i ispunili sve predispitne obaveze predmeta predviđene nastavnim planom osnovnih akademskih studija a upisali su prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine i kasnije, obavezni su da u školskoj 2017/18. godini upišu najmanje 37 ESPB bodova, osim ako im je do diplomiranja ostalo manje od 37 ESPB bodova.

4. Studenti upisani u prvu godinu osnovnih akademskih studija 2008. godine, koji u produženom roku (u školskoj 2016/17. godini), ne završe studije izgubiće status studenta.
U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu, lica iz stava 1. koja su u dosadašnjem toku studija ostvarili minimum 60 ESPB bodova, mogu se na lični zahtev, samo još jednom upisati na studijski program u statusu studenta koji se samofinansira i ovaj status se zadržava do kraja studija. Dužina trajanja studija određuje se u dvostrukom broju školskih godina preostalih za realizaciju ovako upisanog studijskog programa. O podnetim zahtevima odlučivaće dekan Fakulteta nakon završetka oktobarskog ispitnog roka 2016. godine.
Lice iz stava 1. ovog člana koje je u toku studija ostvarilo manje od 60 ESPB bodova može da konkuriše za upis na fakultet s tim što je u obavezi da polaže prijemni ispit.

Beograd 1. jun 2017. godine                                     IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA
 

Izvod iz Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu
preuzmi ceo Pravilnik >>

Aktiviranje EDUROAM usluge   (30.03.2017)

Naknade za usluge koje pruža Fakultet (16.03.2017.)

Fotografije sa dodele diploma i pohvalnica možete pogledati i download-ovati  na ovom linku (otvorite u novom prozoru)

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.

Odluka-visina naknada za prijavu ispita 16-17

Spisak mentorskih grupa sa imenima mentora (22.11.2016)

AKO IMATE PROBLEM SA EVIDENCIJOM PRISUSTVA NA PREDAVANJIMA, POŠALJITE MAIL SA VAŠIM BROJEM INDEKSA NA mladen@ius.bg.ac.rs

PROBLEM ĆE BITI OTKLONJEN U NAJKRAĆEM ROKU.
HVALA NA STRP
LJENJU.

 ISTO SE ODNOSI I NA ONE KOJI IMAJU OTKUCAVANJA SA STARIM KARTICAMA.

 
 
Odluka NNV  od 24.10.2016. godine  o produžetku započetih studija i korišćenje apsolventskih rokova (26.10.2016)
 
Zaključci sa sastanka Uprave fakulteta, studenta prodekana i predstavnika Studentskog parlamenta održanog 18.10.2016 (19.10.2016)
 
Odluka o visini školarine za školsku 2016/2017 godinu (8.07.2016)
 
Struktura naknade za redovne usluge obuhvaćene školarinom na osnovnim studijama
 
 
 
 
ODLUKA O SPROVOĐENJU PONOVNOG UPISA STUDENATA  KOJI SU UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2007/2008. i 2008/2009. GODINE, A NISU ZAVRŠILI STUDIJE DO KRAJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE (12.07.2016)
 

Odluka o izboru studenata za izborni predmet (14.10.2016)

 
Obaveštenje za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta Pravna praksa (25.10.2016)
 
 

1.  Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu Pravnog fakulteta za školsku 2016/2017. godinu, a koji u srednjoj školi nisu učili Latinski jezik u obavezi su da pre polaganja ispita iz predmeta Rimsko privatno pravo polože ispit iz predmeta Latinski jezik.

2. Prilikom određivanja rasporeda polaganja ispita raspored za ispit iz predmeta Rimsko privatno pravo biće označen kao uslovan. Aktiviranje rasporeda iz predmeta Rimsko privatno pravo vrši se na šalteru studentske službe istog ili narednog dana posle  položenog ispita iz Latinskog jezika.

 
 
Pristup i aktivacija naloga za estudent
 
Obaveštavaju se BRUCOŠI da im lozinka za estudent ne dolazi automatski na mail, nego da treba da urade Pristup i aktivaciju naloga za estudent.

Studenti koji nisu dali svoju mail adresu, za upis maila treba da se obrate Dragani Rajović na telefon 3027669 ili na mail: dragana.rajovic@ius.bg.ac.rs . Obavezno napisati  broj indeksa.

Uputstvo za popunjavanje ŠV obrasca  

 
 

Važno obaveštenje o odlaganju ispita (26.05.2016)

ODLAGANJE ISPITA STUDENT MOŽE DA IZVRŠI SAMO UKOLIKO MU JE NOVAC ZA ODLAGANJE ISPITA EVIDENTIRAN U ELEKTRONSKOJ  KASI. 

UPLATA ZA ODLAGANJE ISPITA VRŠI SE NA ŽIRO RAČUN PRAVNOG FAKULTETA BROJ : 840 -1439666 -55

 U POLJE BROJ MODELA UPISUJE SE BROJ 97

 U POLJE POZIV NA BROJ UPISUJE SE KONTROLNI BROJ. KONTROLNI BROJ ZA SVAKOG STUDENTA ŠTAMPAN JE NA NJEGOVOM ELEKTRONSKOM NALOGU.

ODLAGANJE ISPITA JE MOGUĆE NAJKASNIJE DVA DANA PRE ZAKAZANOG TERMINA, a ispiti zakazani za ponedeljak mogu se odložiti najkasnije do PETKA do 10.00 časova.

ODLAGANJE  ISPITA  PREKO ODOBRENOG BROJA KAO I ZA POSLEDNJI TERMIN ISPITNOG ROKA VRŠI SE ISKLJUČIVO UZ POTPIS PREDMETNOG NASTAVNIKA

ODLAGANJE ISPITA VRŠI SE PREKO ŠALTERA STUDENTSKE SLUŽBE DO 13.00 ČASOVA.        

 
 

Plan dežurstava odbora Studentskog parlamenta i studenta prodekana (30.10.2015)

Ispitni rokovi i otključavanje godine   (30.09.2015)

 

Pristup i aktivacija naloga za studentske internet servise estudent.ius.bg.ac.rs  (30.09.2015)

Važno obaveštenje o promeni režima elektronskog prijavljivanja ispita  (13.11.2014)

 

Pravilnik o organizovanju i održavanju studentskih tribina i skupova (5.01.2015.)

Pravilnik o nastavi 
 
Pravilnik o organizaciji ispita 
 
Pravilnik o ispitima na osnovnim akademskim studijama  
 
Dopuna Pravilnika o polaganju ispita na osnovnim i master studijama (2.07.2010.)
 
Pravilnik o postupku provere originalnosti studentskih radova i njihovom deponovanju u digitalnom obliku
 

Obaveštenje o pravu na izbor ispitivača (24.11.2014.)

OBAVEŠTENJE O PROMENI ISPITIVAČA

Na osnovu člana 4. stav 6. Pravilnika o organizaciji ispita student koji je kompjuterskim rasporedom raspoređen da pohađa vežbe ili stručnu grupu iz određenog predmeta kod nastavnika – ispitivača, ima pravo da u prvom ispitnom roku (po završetku semestra)  polaže ispit iz tog predmeta kod nastavnika kod koga je vežbao. Ovo pravo, uz plaćanje određene naknade, student može da ostvari samo ukoliko ima potpis nastavnika da je ispunio predispitne obaveze.

Spisak studenata koji su imaju pravo na promenu ispitivača nastavnici dostavljaju Odseku za nastavu i studentska pitanja.

 

Priznavanje ispita pri prelazu studiranja sa statuta 1993 na statut 2011 (12.07.2016)

Odluka o priznavanju ispita iz PISMENOG RADA  na II godini kao jednog od ispita...(17.10.2012.)

Nastavni plan osnovnih akademskih studija (16.11.2011.)

Obaveštenje o polaganju ispita pre redovnog roka (05.09.2011.)

 

 

Odluka o izmeni pravilnika o načinu sticanja diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (17.10.2012.)

Izmena odluke o visini naknade za sticanje diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (29.06.2010.)

Odluka o izmeni pravilnika za sticanje više školske spreme (20.05.2009.)

Pravilnik o načinu sticanja diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (1.11.2004.)

 

NOVO!!! U meniju /INFO sajta, od danas, link na kameru koja prati stanje uživo u šalter sali  (do 20 simultanih konekcija po 20 sekundi) (20.05.2015.)