УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

 расписује

 

КОНКУРС

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

- трећи уписни рок -

 

            Правни факултет Универзитета у Београду у трећем уписном року уписује на мастер академске студије права у школској 2017/2018. години 67 самофинансирајућих студената.

 

 

I

 

            Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије и стекли 240 ЕСПБ на:

 

1.  правном факултету чији је оснивач Република Србија (пријаву на конкурс преузети овде);

2.  на другим правним или сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука, уколико се наставни планови и програми тих факултета поклапају са наставним планом и програмом Факултета, уз обавезу полагања одговарајућих допунских испита – погледати Одлуку о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду, као и Обавештење о условима уписа за кандидате који су завршили Правни факултет Универзитета „Унион“ и Правни факултет „Слобомир П“ Универзитета (Бијељина и Добој);

-          за кандидате за које је утврђена обавеза полагања допунских испита прелиминарну пријаву на конкурс преузети овде;

-          за кандидате за које је утврђено да могу да конкуришу за упис без обавезе полагања допунских испита пријаву на конкурс преузети овде;

-          за кандидате који конкуришу за упис на модул за који до сада није урађена анализа подударности наставних планова и програма пријаву на конкурс преузети овде;

-          за кандидате из члана 4 Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер академске студије који су завршили основне студије на факултетима за које до сада није урађена анализа подударности наставних планова и програма пријаву на конкурс преузети овде;

3.  на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија (прелиминарну пријаву на конкурс преузети овде), уз обавезу полагања одговарајућих допунских испита  – погледати члан 2 Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер академске студије.

Напомене:

 

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и Решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току.

Кандидати који су у претходном периоду поднели прелиминарну пријаву на конкурс и положили допунске испите стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2017/2018. години.

Кандидати који поднесу прелиминарну пријаву на конкурс и положе све допунске испите током 2017/2018. године стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години.

Допунски испити припремају се према важећој литератури за основне академске студије.

 

 

II

 

Настава ће се организовати на следећим модулима:

 

1. Грађанско-правни модул

-          Имовинско-правни под-модул I

-          Имовинско-правни под-модул II

-          Наследно-правни под-модул

-          Под- модул Права детета

           

2. Пословно-правни модул

-          Под-модул Право привредних друштава

-          Под-модул Право интелектуалне својине

-          Под-модул Међународно пословно право

           

3. Трговинско-правни модул

           

4. Кривично-правни модул

-          Кривично-правни под-модул

-          Под-модул Малолетничко кривично право

-          Под модул Сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

           

5. Правно-историјски модул

-          Романистички под-модул

-          Компаративно-историјски под-модул

-          Државно-историјски под-модул

           

6. Међународно-правни модул

           

 

7. Јавно-правни модул

-          Под- модул Радно право и социјално право

-          Уставно-правни под-модул

-          Управно-правни под-модул

-          Еколошко-правни под-модул

           

8. Правно-економски модул

           

9. Правно-теоријски модул

-          Теоријско-правни под-модул

-          Социолошко-правни под-модул

-          Филозофско-правни под-модул

 

 

III

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

 

Сходно Одлуци Наставно-научног већа Правног факултета за одређивање места на ранг листи користиће се општа просечна оцена као основни, дужина студирања и корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу, као допунски критеријуми. Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

 

1.      Општа просечна оцена помножиће се са 10.

2.      Дужина студирања бодоваће се на следећи начин:

 

Дужина студирања

Број бодова

4   године

10

4,5 година

6

5    година

4

                         

3.      Корпус предмета од значаја

      за студије на пријављеном модулу     

(Предмети који су у наставном плану пријављеног модула, а кандидат их је положио на основним студијама – обавеза полагања допунских испита према Одлуци Наставно-научног већа од 22. априла 2013. године).

 

                                                                                         Број бодова:     

                                                                                               

            без допунских испита                                              10

            положени допунски испити                                        2

           

За одређивање места на ранг листи користи се збир бодова по сва три критеријума.

 

Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о положеним испитима.

 

 

IV

 

Пријаве на конкурс примаће се од 27. октобра до 1. новембра 2017. године.

 

Висина школарине износи 95.000,00 динара, а за стране студенте 2.100,00 евра у динарској противвредности.

Половина школарине плаћа се при упису, а остатак до почетка другог семестра.

 

За све информације заинтересовани кандидати могу се јавити Одсеку за мастер и докторске академске студије на телефон: 011/3027-677 или на e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

 

            Београд,

            26. октобар 2017. г.  

 

                                                            ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ