УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

расписује

 

КОНКУРС

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

(студијски програми за стицање 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ)

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

- трећи уписни рок -

 

 

            Правни факултет Универзитета у Београду уписује на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2017/2018. години тридесет осам (38) самофинансирајућих студената на једногодишњи студијски програм (60 ЕСПБ) и десет (10) самофинансирајућих студената на двогодишњи студијски програм (120 ЕСПБ).

I

 

           Мастер европских интеграција (Master in European Integration) је студијски програм мастер академских студија на који могу да се упишу кандидати са остварених 240 ЕСПБ – МЕИ (60 ЕСПБ), а од школске 2014/2015. године акредитован је посебан двогодишњи студијски програм на који могу да се упишу кандидати који су претходно остварили 180 ЕСПБ – МЕИ (120 ЕСПБ).

            Настава се изводи на енглеском језику.

 

Право уписа на МЕИ (60 ЕСПБ) имају:

1.   кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије на Правном факултету Универзитета у Београду и осталим правним факултетима чији је оснивач Република Србија; (пријаву на конкурс преузети овде )

 

2.   кандидати који су ове студије завршили на неком другом правном или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука (погледати Одлуку о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду) уколико се наставни планови и програми тих факултета подударају са наставним планом и програмом Факултета, уз поштовање услова и процедура за упис на мастер академске студије;

(прелиминарну пријаву на конкурс преузети овде )

 

3.   кандидати који су основне студије завршили на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија, као што су: Eкономски факултет, Филолошки факултет, Филозофски факултет, Факултет политичких наука, и др. – погледати члан 5 Правилника мастер академских студија – Мастер европских интеграција – 60 ЕСПБ .

(прелиминарну пријаву на конкурс преузети овде )

 

Право уписа на МЕИ (120 ЕСПБ) имају кандидати који су остварили 180 ЕСПБ завршетком основних академских студија у трајању од три године на правном (пријаву на конкурс преузети овде) или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука  (прелиминарну пријаву на конкурс преузети овде) погледати члан 5 Правилника мастер академских студија – Мастер европских интеграција – 120 ЕСПБ.

Напомене:

Кандидати који су поднели прелиминарну пријаву на конкурс и положили допунске испите током претходних година стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2017/2018. години.

Кандидати који поднесу прелиминарну пријаву на конкурс и положе све допунске испите током 2017/2018. године, стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2018/2019. години.

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и Решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току.

 

Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о положеним испитима.

II

 

Пријаве на конкурс примаће се од 27. октобра до 1. новембра 2017. године.

Критеријуми за одређивање места на ранг листи биће објављени 26. септембра 2017. године.

            Школарина износи 150.000,00 динара, а плаћа се у три рате. Школарина за стране студенте износи 2.100,00 евра у динарској противвредности.

Приликом пријављивања је потребно доставити и доказ о знању енглеског језика. Такође, могућа је усмена провера знања енглеског језика.

            Све информације о овим  студијама налазе се на званичном сајту Факултета www.ius.bg.ac.rs, као и на pogestei.ius.bg.ac.rs, или се могу добити на телефон 30 27 677, и на контакт e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs и tempus@ius.bg.ac.rs . 

Београд,

26. октобар 2017. године