О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за студенте IV године основних студија у вези предмета

ПРАВНА ПРАКСА

 

Новим наставним планом Правног факултета Универзитета у Београду на IV години основних студија, у VIII семестру, предвиђена је као наставна обавеза  правна пракса и то као Пракса у правосуђу и управи или Пракса у привреди, која носи 3 ЕСПБ бода.

Пракса је обавезна за све студенте који су IV годину студија уписали почев од школске 2012/13 године, а који су студије уписали 2006. године или касније.

 

 

Опис и садржај курса:

 

Рад студената се одвија у две фазе.

 

Прва фаза:

Студент обавља праксу у суду, тужилаштву, адвокатској канцеларији, правобранилаштву, органу управе или локалне самоуправе, агенцији, јавној установи, јавном предузећу, у  банци, осигуравајућем друштву или  другом привредном субјекту, у удружењима, фондовима или другим непрофитним организацијама итд. на радном месту за које је предвиђено звање дипл. правник.

Студент се упознаје са правним пословима који се обављају на конкретном радном месту, посматра правника у обављању тих послова, обавља једноставније правне послове предвиђене за то радно место по налогу и под надзором запосленог, поставља питања, захтева објашњења и учествује у изради појединих правних аката.

Пракса се обавља у трајању од најмање четири недеље пола радног времена - четири часа дневно /укупно најмање 80 часова/. У зависности од тога где се обавља пракса, могуће је организовати праксу и другачије са истим фондом часова /нпр. пуно радно време сваки други дан/.

 

Друга фаза:

Студент на часу укратко описује послове на радном месту на коме је обављао праксу. Затим представља један правни акт који је самостално израдио или у чијој је изради учествовао. Студент је дужан да објасни које чињенично стање је било основ за примену права, које норме /материјалноправне и процесноправне/ је применио и да одговори на евентуална питања у вези акта.

 

 

Обавезе студената:

 

По завршетку праксе студент предаје:

1.         Извештај о раду

2.         Потврду о обављеној пракси

3.         Правни акт у чијој је изради учествовао

 

Извештај, у коме je укратко описао на којим пословима је радио /две ауторске стране – 3.600 карактера/, пише и потписује студент.  Испод потписа студента следи име и презиме, потпис и контакт телефон запосленог коме је студент помагао, односно с ким је сарађивао.

 

У посебном акту студент предаје потврду о обављеној пракси. Потврда садржи:

-           деловодни број под којим је заведена

-           студентово име и презиме и број индекса

-           временски период у коме је обављана пракса

-           број часова праксе /најмање 80/

-           печат

-           име и презиме, функцију и потпис одговорног лица.

Поред тога студент предаје и један примерак правног акта који ће представити на часу, ако је у току праксе такав акт израдио или у његовој изради учествовао.

Извештај, потврда и правни акт предају се у папирном облику на часу и електронском облику на адресу praksa@ius.bg.ac.rs Приликом предаје студенту ће бити саопштено на ком часу ће представити акт који је израдио. По успешном представљању акта студенту се у првом наредном испитном року у индекс уписује да је обавио правну праксу, чиме је испунио ову наставну обавезу.

Студент који заврши праксу у време када нема наставе, тако да не може доћи на час пре испитног рока, дужан је да најмање 10 дана пре дана одређеног испитним распоредом мејл у коме је навео име и презиме, број индекса и термин одређен испитним распоредом достави искључиво на адресу praksa@ius.bg.ac.rs. У атачменту /kao Word, PDF ili JPEG fajl/ треба да се налазе извештај, потврда и евентуално правни акт.У  том случају студент ће на самом испиту предати ова документа у папирном облику и представити акт који је израдио или у чијој изради је учествовао.

 

 

 

Услови и начин обављања праксе:

 

Студент сам, слободно и самостално бира временски период и радно место на коме ће обављати праксу. Факултет не даје упуте, нити закључује уговоре са евентуалним послодавцима. Потенцијални послодавци информације у вези праксе, као и молбу декана да студент буде примљен на праксу могу пронаћи у акту који се налази овде.

 

Студент може обавити праксу и у организацији Факултета. У том случају дужан је да се пријави на конкурс који Факултет објављује на почетку семестра и да обавља праксу у време и на радном месту који му буду одређени. Распоред студената прави се на основу ранг листе за упис на IV годину студија. Студенти се рангирају на основу броја ЕСПБ бодова, а допунски критеријум је просечна оцена.

 

Студенти могу, осим самостално или у организацији факултета, под истим условима праксу обавити и ако се јаве и буду изабрани на неком другом конкурсу.

Разлика у односу на факултетски конкурс је што о томе ко ће бити примљен и у ком временском периоду се обавља пракса одлучује онај ко је конкурс расписао.

 

 

Сва додатна обавештења студенти могу добити на часовима који се одржавају уторком у 15,20h у сем. 333, почев од 23. фебруара 2016. год.