УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

03 број : 60/41

17. октобар 2012. године

Б е о г р а д

 

 

 

            На основу члана 21. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, доносим

 

 

   О Д Л У К А

 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ ВИШЕ ШКОЛСКЕ СПРЕМЕ И СТРУЧНОГ НАЗИВА ПРАВНИК

Члан 1.

Члан 5. мења се и гласи

Испите са III и IV године студија студент може да полаже тек кад  положи  испите са прве и друге године студија и ако је уписао трећу годину студија.

За стицање дипломе више школске спреме студент је у обавези да положи, све испите са прве и друге године студија, испите из предмета Управно право, Радно право и два испита из  групе општеобразовних обавезних предмета  са треће или четврте године, по свом избору.

У групу општеобразовних обавезних предмета убраја се и предмет АУТОРСКО ПРАВО И ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, односно предмет ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.

  

Члан. 2

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

 

                                                                              ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

                                                                             Професор др Сима Аврамовић