I N F O R M A T I O N

 

Regarding the conditions of enrollment at Master in European Integration for candidates who have completed specialist studies “European Union Law – European Law”

 

 

Decision of the Academic Council of the Faculty of Law, adopted on October 29th 2012, provides for the following conditions under which candidates that hold a Bachelor degree in law and have completed postgraduate specialist studies “European Union Law – European Law” may enroll in master academic studies – Master in European Integration:

 

1.    Candidates shall be recognized as having passed the following exams: Introduction to the studies of the European Union and two optional courses (see in detail the curriculum of Master in European Integration, at pogestei.ius.bg.ac.rs).   

 

2.    Candidates are required to pass Practical Skills exam, one optional course from the list of optional courses, with no obligation to attend the lectures, as well as to prepare and defend a seminar paper and a master thesis.

 

3.    Tuition fee is 90.000 dinars.

 

4.    Candidates shall submit the following documents necessary for fulfilling the formal enrollment procedure:

 

a.     Diploma of the Faculty of Law,

b.    Certificate of completed postgraduate specialist studies “European Union Law – European Law”,

c.     Index (student's booklet) with all necessary information filled in (can be bought in the bookstore of the Faculty of Law);

d.    Two enrollment forms - ŠV-20 form (can be bought in the bookstore of the Faculty of Law);

e.     Students’ card/document for master studies with all necessary info filled in (can be bought in the bookstore of the Faculty of Law); 

f.     Two photos (in passport photo format);

g.    Proof of payment of the tuition fee to the Faculty of Law bank account number 840-1439666-55 (bank payment certificate – ‘uplatnica’) - Warning: When making payment, it is necessary to write number 540 in the column called “POZIV NA BROJ”;

h.    Proof of payment of the enrollment fee in the amount of 3.500 dinars;

i.      Application form (application form can be downloaded here);

j.      Birth certificate;

k.     Certificate on citizenship;

l.      Biography.

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о условима уписа на Мастер европских интеграција за кандидате који су завршили специјалистичке студије „Право Европске уније – европско право“

 

Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 29. октобра 2012. године предвиђени су следећи услови под којима се кандидати који су завршили правни факултет и последипломске специјалистичке студије „Право Европске уније – европско право“ могу уписати на мастер академске студије – Мастер европских интеграција:

1.    Кандидатима се признају као положени испити: Увод у студије Европске уније и два опциона предмета (о програму мастер академских студија Мастер европских интеграција  видети на сајту pogestei.ius.bg.ac.rs).

 

2.    Кандидати су у обавези да положе предмет Практичне вештине, један опциони предмет са листе опционих предмета, без обавезе присуствовања настави, као и да ураде и одбране семинарски рад и мастер рад.

 

3.    Школарина износи 90.000 динара.

 

4.    Кандидати треба да доставе следећа документа приликом уписа:

 

a.    Диплома о завршеном Правном факултету,

b.    Уверење о завршеним последипломским специјалистичким студијама „Право Европске уније – европско право“,

c.    Студентска књижица – индекс,

d.    Два ШВ-20 обрасца,

e.    Студентски картон за мастер студије (може се купити у скриптарници на Факултету),

f.     Две фотографије (формат за пасош)

g.    Потврда о уплаћеној школарини на жиро рачун Правног факултета 840-1439666-55 (уплатница) – упозорење: приликом уплаћивања на уплатници написати 540 у пољу „позив на број“,

h.    Потврда о уплати 3.500 динара за пријаву на конкурс,

i.     Пријава на конкурс (пријаву на конкурс скинути овде),

j.     Извод из матичне кљиге рођених,

k.    Уверење о држављанству,

l.     Биографија.