NASTAVNI PLAN OSNOVNIH

AKADEMSKIH STUDIJA

 

 Prva godina

Prvi semestar                                                                                       Broj bodova

1. Uvod u pravo 

12

2. Rimsko pravo

7

3. Uporedna pravna tradicija

6

4. Strani jezik (engleski ili francuski ili nemački ili ruski)

5

 

Drugi semestar

5. Ustavno pravo

13

6. Nacionalna istorija države i prava

6

7. Osnovi sociologije i sociologija prava

6

8. Pravna informatika  (veština)

5

 

Druga godina

Treći semestar

9. Građansko pravo – opšti deo i Stvarno pravo

14

10. Porodično pravo

8

11. Osnovi ekonomije 

8

 

Četvrti semestar  

12. Krivično pravo

14

13. Nasledno pravo

8

14. Jedan predmet sa smera
           - Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija
            
(Pravosudno-upravni smer)
           - Ekonomsko pravo (Poslovnopravni smer)
           - Politički sistem (Teorijskopravni smer)

3

15. Pismeni rad iz Građanskog prava - opšti deo i Stvarno pravo,
Naslednog prava ili
iz Krivičnog prava – do 15 strana

5

 

 

Treća godina

Peti semestar

16. Upravno  pravo

11

17. Krivično procesno pravo 

9

18. Kompanijsko pravo

7

19. Jedan predmet sa smera 
           - Kriminalistika (Pravosudno-upravni smer)
           - Berzansko pravo (Poslovnopravni smer)
           - Crkveno pravo  (Teorijskopravni smer)

3

 

Šesti semestar

20. Obligaciono pravo

13

21. Međunarodno javno pravo

9

22. Pravo evropskih  integracija

6

23. Jedan opcioni predmet
            - Retorika ili
            - Sudska psihologija ili
            - Autonomno pravo ili
            - Parlamentarno pravo ili
            - Studije roda (Gender studies) ili
            - Pravo medija ili
            - Posebno upravno pravo ili
            - Diplomatsko i konzularno pravo

2

 

 

Četvrta godina

Sedmi semestar

24. Trgovinsko pravo

9

25. Radno i socijalno pravo 

10

26. Poresko pravo

8

27. Jedan predmet sa smera
            - Pravna medicina (Pravosudno-upravni smer)
            - Saobraćajno pravo (Poslovnopravni smer)   
            - Političke i pravne teorije (Teorijskopravni smer)

3

 

Osmi semestar

28. Građansko procesno pravo

12

29. Pravo intelektualne svojine

7

30. Jedan predmet sa smera 
             - Organizovani kriminalitet  (Pravosudno-upravni smer)
             - Pravo privrednih prestupa i prekršaja (Poslovnopravni                smer)
             - Filozofija prava  (Teorijskopravni smer)

3

31. Jedan opcioni predmet
             - Ekološko pravo ili
             - Pravosudno organizaciono pravo ili
             - Simulacija suđenja (Moot court) ili
             - Međunarodni odnosi ili
             - Međunarodno humanitarno pravo ili
             - Međunarodno radno pravo ili
             - Pravo lokalne samouprave ili

             - Pisanje pravnih akata 

2

32. Pismeni rad ili istraživačka praksa iz Građanskog procesnog prava ili Krivičnog procesnog prava  - do 15 strana

6 

 

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Peta godina - master

 

Deveti semestar 

Poslovno-pravni modul

Upravno-sudski modul

Međunarodno privatno pravo 

9

Međunarodno privatno pravo

9

Međunarodno trgovinsko pravo 

6

Međunarodno krivično pravo 

6

Arbitražno pravo 

3

Upravno procesno pravo

3

Predmet sa liste Opcionih predmeta:
Pravna klinika ili
Pravo telekomunikacija ili

Pisanje pravnih akata u privredi ili
Pravo konkurencije ili
Bankarsko pravo ili
Međunarodne organizacije
 

2

Predmet sa liste Opcionih predmeta:
Maloletničko krivično pravo
ili
Pravna klinika
ili
Veliki savremeni pravni sistemi
ili
Pisanje pravnih akata u sudstvu
i upravi ili
Notarsko pravo ili
Medicinsko pravo

2

Praksa u privredi I

7

Praksa u pravosuđu i upravi I

7

Ukupno kredita:

27

Ukupno kredita:

27

 

Deseti semestar

Strana pravna terminologija

5

Strana pravna terminologija

5

Ekonomska politika

4

Ljudska prava

4

Pravo osiguranja

4

 Javne finansije i budžetsko pravo

4

Predmet sa liste Opcionih predmeta:
Pravo energetike
ili
Ekonomska analiza prava
ili
Poslovnopravna etika
ili
Računovodstvo za pravnike ili
Pravo interneta ili
Stečajno pravo ili
Filozofija prava ili
Metodologija prava

2

Predmet sa liste Opcionih predmeta:
 
Politika suzbijanja kriminaliteta
ili
Pravna etika
ili
Metodologija prava
ili
Izborno pravo
ili
Javna uprava ili

Filozofija prava

2

Praksa u privredi II

3

Praksa u pravosuđu i upravi II

3

Ukupno kredita

18

Ukupno kredita

18

Završni (master) rad

15

Završni (master) rad

15

 

Ukupno kredita na master programu: 27 + 18 + 15 = 60
             -  Praksa u trajanju od 30 dana (u pravosuđu, upravi i privredi, u skladu sa programom za polaganje pravosudnog ispita)                       
            - Pismeni rad ili istraživačka praksa iz predmeta koji se polažu na pravosudnom ispitu ili iz predmeta sa slobodnog master studijskog programa (od 30 do 50 strana)

 

POSEBNA PRAVILA ZA OPCIONE PREDMETE, PETU GODINU
STUDIJA, SPECIJALISTIČKE I DOKTORSKE STUDIJE

Sistem otvorenih opcionih predmeta

Nastavno-naučno veće utvrđuje na početku svake školske godine opcione predmete iz kojih se izvodi nastava. Pored navedenih to mogu biti i drugi predmeti, za koje bude predložen potpuni silabus. Obavezno se utvrđuje minimum i maksimum broja studenata koji se upisuju  na opcioni predmet.
 

Pravosudni ispit

 

Polaganju pravosudnog ispita mogu voditi svi smerovi po završenom master programu koji u svom kurikulumu imaju predmete iz kojih se polaže pravosudni ispit (s obzirom na verovatno skraćenje obavezne prakse za polaganje ovog ispita za jednu godinu, u skladu sa novim zakonom).

 

Sistem slobodnih mastera i postojeće specijalističke poslediplomske studije

1. Na petoj godini studija mogu se odlukom Nastavno-naučnog veća uvoditi i posebni  master studijski programi (tzv. slobodni masteri), koji ne mogu voditi polaganju pravosudnog ispita.

 

2. Postojeće specijalizacije na poslediplomskim studijama klasifikuju se kao akademske specijalizacije (zahtevaju pismeni rad određenog obima) i strukovne specijalizacijeMBA (ove poslednje mogu preći u akademske sa izradom posebnog pismenog rada određenog obima).

 

Specijalističke trogodišnje studije

Eventualno uvođenje trogodišnjih specijalističkih studija određenog profila i njihova prohodnost ka akademskim studijama predstavlja mogućnost koja će naknadno biti precizirana.

 

Doktorske studije

Sistem doktorskih studija ostaje otvoren i biće utvrđen naknadno.

 

Prelazni režim

Prelaz upisanih studenata (redovnih i poslediplomskih studija) na ovaj nastavni plan utvrdiće se naknadno izmenama statuta.

 

FOND ČASOVA

 

1. Predmeti koji nose od 13-14 bodova                             - 9 časova nedeljno
2. Predmeti sa 12 bodova                                   
            - 8 časova nedeljno
3. Predmeti koji nose od 9-11 bodova                               - 7 časova nedeljno
4. Predmeti koji nose od 7-8 bodova                     
           - 6 časova nedeljno
5. Predmeti koji nose od 5-6 bodova                     
           - 5 časova nedeljno
6. Predmeti izborne (nastavne) grupe
    i predmeti sa 4 boda                                                   - 4 časa nedeljno   
7. Opcioni predmeti                                              
          - 3 časa nedeljno
 

STANDARDI ZA ISPITNI MATERIJAL

 

1. Predmeti sa 8-9 časova nedeljno                                 - do 600 strana
2. Predmeti sa  7 časova nedeljno                                   - do 450 strana
3. Predmeti sa 6 časova nedeljno                                    - do 400 strana
4. Predmeti sa 5 časova                                                 - do 300 strana
5. Predmeti sa 4 časa nedeljno                                       - do 200 strana
6. Predmeti sa 3 časa nedeljno                                       - do 150 strana

 

Veličina fonta za osnovni tekst:                                                               11

Veličina fonta za fusnote:                                                                         9

Times New Roman Serbian (Cyrilic) – oko 2.400 karaktera po strani (uključujući razmak između slova i fusnote)

Format B-5

Udžbenik može da sadrži neispitnu građu do 25%.

 

PRAVILA ZA VREDNOVANjE PREDISPITNIH AKTIVNOSTI

  1. Nastava-predavanja                                                                               10
  2. Studijska grupa                                                                                     35
  3. Vežbe                                                                                                  25
  4. Kolokvijumi  (ukupno)                                                                            10
  5. Seminar (ukupno)                                                                                  10
  6. Ostale aktivnosti po oceni ispitivača (ukupno)                                           10

     

Maksimum  bodova za predispitne aktivnosti je 70 od ukupno 100 za svaki ispit.