Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

JAVNE NABAVKE

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za čip kartice – KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za čip kartice

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za nabavku materijala za tehničko održavanje zgrade – KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovor za nabavku materijala za tehničko održavanje zgrade

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - nabavka računarske opreme - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (03.07.2014.)

Ispravka konkursne dokumentacije (07.07.2014.)

Pitanja i odgovori 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za računarsku opremu

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - nabavka računarske opreme - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (20.06.2014.)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (26.06.2014.)

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za računarsku opremu -  partija2 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke usluga – štampanje obrazaca - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (22.05.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za štampanje obrazaca 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti  - izvršenje usluge uspostavljanja informacionog sistema Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - konkursna dokumentacija (14.03.2014.)

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za informacioni sistem

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke dobra – reprezentacije konkursna dokumentacija (11.03.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru reprezentacija

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku električne energije (7.3.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku električne energije 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke usluga – koričenje knjiga, službenih glasnika i listova – konkursna dokumentacija (6.3.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke usluga – obezbeđenje zgrade Pravnog fakulteta u Beogradu - konkursna dokumentacija (6.3.2014.)

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Menja se strana 5 konkursne dokumentacije. Izmenjena konkursna dokumentacija - integralna verzija

U skladu sa članom 63 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, produžava se rok za podnošenje ponuda.
Novi rok za podnošenje ponuda je 19.03.2014. godine do 11 časova.
Otvaranje ponuda je 19.03.2014. godine u 12 časova u sali za sednice Fakulteta

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za obezbeđenje zgrade

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke dobra – kancelarijski materijal - konkursna dokumentacija (4.3.2014.)

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za kancelarijski materijal

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke dobra – birotehnički materijal - konkursna dokumentacija (4.3.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za birotehnički materijal

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u  postupku javne nabavke male vrednost radi nabavke dobra – potrošni materijal za toalete – konkursna dokumentacija (4.3.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za potrošni materijal za toalete

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke usluge štampanja publikacija - konkursna dokumentacija (4.3.2014.)

1. Pitanja i odgovori

2. Pitanja i odgovori

Obaveštenje o obustavljanju postupka za štampanje publikacija

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavkdobara - sredstva za održavanje  higijene - konkursna dokumentacija (4.3.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za sredstva za higijenu

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara, radi zaključivanja okvirnog sporazuma sa više ponuđača – nabavka bibliotečko - informacione građe knjiga i časopisa domaćih i stranih izdavača - konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA u otvorenom postupku javne nabavke dobara – knjiga i časopisa za Biblioteku Pravnog fakulteta u Beogradu

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke usluga, radi zaključivanja okvirnog sporazuma sa više ponuđača – nabavka ugostiteljskih usluga. Konkursna dokumentacija  (3.3.2014.)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA - nabavka ugostiteljskih usluga

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku  usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu - konkursna dokumentacija (3.3.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za putovanja i smeštaj

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku dobara – električne energije za potrebe potrošača priključenog na distributivni sistem na adresi:  Pravni fakultet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 67. Konkursna dokumentacija (29.01.2014.)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE DOBARA ELEKTRIČNE ENERGIJE (6.3.2014.)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara, radi zaključivanja okvirnog sporazuma sa više ponuđača  - nabavka bibliotečko - informacione građe knjiga  i časopisa domaćih i stranih izdavača. Konkursna dokumentacija (17.01.2014.)

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje i odgovor

Strana 37 (ispravljena)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke usluga, radi zaključivanja okvirnog sporazuma sa više ponuđača – nabavka ugostiteljskih usluga. Konkursna dokumentacija  (13.01.2014.)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
str 2, str 4, str 9, str 17 i 18, str 22,
str 29 i 30 Izmenjena konkursna dokumentacija-integralna verzija

U skladu sa članom 63 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, produžava se rok za podnošenje ponuda.
Novi rok za podnošenje ponuda je 18.02.2014. godine do 13 časova.
Otvaranje ponuda je 18.02.2014. godine u 14 časova u sali za sednice Fakulteta

Pitanja i odgovori

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluge - keteringa. Konkursna dokumentacija  (13.01.2014.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.