Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

u saradnji sa misijom OEBS u Beogradu

i u sklopu izrade evropskog projekta `New Quality in Education for Gender Equality - Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program Law and Gender ` (LAWGEM), za kreiranje master programa Pravo i rod, čija je implementacija poverena konzorcijumu koji čine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i univerziteti Lumsa, Cadiz, Saarland, i Orebro (lawgem.ius.bg.ac.rs)

Raspisuje konkurs za najbolji studentski rad, posvećen Marini Blagojević*, na opštu temu:

Uticaj epidemije izazvane COVID 19 na rodnu jednakost

Pandemija je izazvala velike probleme širom sveta, a važno je razumeti i istražiti nejednake posledice panedemije na muškarce i žene, kao i način na koji one treba da budu deo budućih strateških mera kako bi se ove nejednakosti ublažile i suzbile.

U okviru ove opšte teme, studenti treba da izaberu užu temu za rad, kao što su:

· rodno zasnovano nasilje i COVID 19;

·  rodni uticaj na zdravlje izazvan pandemijom;

· ekonomski problemi i rod;

· rodna perspektiva uticaja COVID 19 na radna prava (zarade, gubitak posla, bezbednost i zdravlje na radu, pravo na plaćeno odsustvo, radnici u neformalnoj ekonomiji, i dr.);

 

· radnici na prvoj liniji i povećan rizik po njih i njihove porodice (zdravstveni radnici, radnici u prehrambenoj industriji,...);

·neplaćeni rad i rad od kuće;

· osetljive grupe žena i pandemija (izbeglice i migranti, osobe sa invaliditetom, Romkinje, žene koje žive u seoskim područjima, starije žene).

 

Pravo na učešće na konkursu imaju studenti Pravnog fakulteta na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske studije). Studenti treba da koristite različite metode istraživanja u svom radu (uporedno-pravni metod, intervju, obrada statističkih podataka i sl).

Rok za podnošenje rada je 20. septembar 2020, a rad treba poslati na e-mail: ikrstic@ius.bg.ac.rs, sa naznakom za najbolji studentski rad. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, broj indeksa, godinu studija, e-mail adresu, broj telefona i priložiti rad, koji je urađen prema tehničkim uputstvima priloženim uz konkurs.

Rad treba da ima naslov, ključne reči i asptrakt na srpskom i engleskom jeziku, kao i spisak korišćene literature na kraju rada. U razmatranje će biti uzeti samo radovi koji na pravilan način citiraju korišćenu literaturu prema tehničkim uputstvima.

Tri najbolja rada biće nagrađena vrednim nagradama i objavljena u posebnom zborniku, odnosno  na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru sajta LAWGEM projekta.

Tehnička uputstva

Pdf


* Dr Marina Blagojević Hjuson (1958-2020) bila je srpska sociološkinja, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i feministkinja. Radila je kao naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Kao međunarodna ekspertkinja za rodnu ravnopravnost vodila je istraživačke projekte i rodne analize za potrebe  Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Ujedinjenih nacija i druge međunarodne organizacije. Objavila je preko 120 naučnih publikacija iz oblasti rodnih studija, uključujući i veći broj knjiga. Marina je bila saradnica Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prerano nas je napustila 6. juna 2020. godine.

 


    

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.