2014/2015.

-

>>

 

Σ ȣ

 

 1. 1792 Ȏ () 	     34.26	 35.00	 69.26	 . 
 2. 1796 Ȏ (ȣ) 		 26.96	 41.00	 67.96	 . 
 3. 1779 Ȏ () 		 32.94	 29.00	 61.94	 . 
 4. 1795 Ȏ () 		 	 34.38	 27.00	 61.38	 . 
 5. 1793 (Σ) 	 	 28.12	 31.00	 59.12	 . 
 6. 1784 Ȏ () 			 38.22	 19.00	 57.22	 . 
 7. 1777 Ȏ () 		 31.50	 25.00	 56.50	 . 
 8. 1776 Ȏ (Σ) 		 34.18	 18.00	 52.18	 . 
 9. 1797 Ȏ () 		 30.96	 20.00	 50.96	 . 
10. 1781 Ȏ () Ȍ		 	 31.20	 16.00	 47.20	 . 
11. 1788 (Σ) Ŋ		 32.48	 14.00	 46.48	 . 
12. 1798 Ȏ () 			 23.38	 21.00	 44.38	 . 
13. 1789 Ȏ (ţ) 			 25.94	 16.00	 41.94	 . 
14. 1794 Ȏ () 		 	 25.04	 15.00	 40.04	 . 
15. 1787 Ȏ () 			 27.78	 12.00	 39.78	 . 
16. 1783 Ȏ () 			 24.00	 11.00	 35.00	 . 
17. 1790 Ȏ () 		 20.82 	 14.00	 34.82	 . 
18. 1786 Ȏ () 		 22.76	 11.00	 33.7	 . 
19. 1791 Ȏ () 		 28.38	 5.00	 33.38	 . 
 Ō  >> 

Σ ȣ Σ 2014/2015.

  :


>>

Ō >>

 

>>

 

  2014/2015. 12. 7. 2014. .

    10.000,00 : 840 1439666-55 ( 200 ).

I 8 17 .

7. 14. 9 15      螫.   

, .

I   30 - 27 672.
 

2014/2015. 7. 9. 2014. .

10.000,00 : 840 1439666-55 ( 200 ). i 8 17 .

: 10,11,17,18,24,25,31. 1. 2014. 9 .

,

i 30 - 27 672.
 

26. 2014. 11-13

Otvorena vrata 2013.

, " " - . 26. 2014. 11-13 , , , , , .

!

" 2014/2015." (25.10.2013.)

Priručnik 14/15 

8 - 18  centar@ius.bg.ac.rs. .


" " -

Kako da postanem pravnik - korica 

. . ? ? . , , , , ...

. . , . , , .

centar@us.bg.ac.rs

.

 

Булевар краља Александра 67, Београд тел. (011) 3027-600, факс. (011) 3221-299 : (011) 3027-725, 3027-776
pravni@ius.bg.ac.rs, centar@ius.bg.ac.rs