Na osnovu tačke IV Odluke o obrazovanju Sekcije za kriminologiju donete dana 30.11.2006. na Skupštini Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu Predsedništvo Sekcije za kriminologiju usvaja

 

 

POSLOVNIK O RADU SEKCIJE

 

Član 1.

            Sekcija za kriminologiju - SCS (u daljem tekstu: Sekcija) deo je Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu (u daljem tekstu: Udruženje)  i članovi Sekcije ujedno su i članovi Udruženja. Sekcija se može učlaniti u Svetsko udruženje za kriminologiju i u regionalne asocijacije kriminologa.

Član 2.

            Ciljevi Sekcije su:

1)      razvoj kriminologije i srodnih naučnih disciplina;

2)      poboljšanje kvaliteta kriminoloških istraživanja;

3)      podizanje naučnog i istraživačkog podmlatka u oblasti kriminologije.

Član 3.

            Sedište Sekcije je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Srbija.

            Sekcija ima svoju internet prezentaciju koja, između ostalog, sadrži:

1)      Poslovnik o radu Sekcije;

2)      Etički kodeks kriminologa Srbije;

3)      obrazac pristupnice za učlanjenje u Sekciju;

4)      informacije o akivnostima Sekcije.

 

Član 4.

            Državljanin Srbije koji na osnovu akademskog obrazovanja, istraživačkog iskustva ili posebnog interesovanja za probleme kojima se kriminologija bavi želi da uzme učešće u radu Sekcije može steći svojstvo člana Sekcije.

            Svojstvo člana Sekcije stiče se potpisivanjem pristupnice Sekciji.

            Svojstvo člana daje pravo na učešće u radu Sekcije, njenih organa i radnih tela.

            Članstvo u Sekciji je dobrovoljno i besplatno.

Član 5.

            Strani državljanin koji je dao doprinos razvoju kriminologije može, na obrazloženi predlog Predsedništva Sekcije, steći svojstvo počasnog člana Sekcije.

            Počasni član Sekcije ne može učestvovati u radu i upravljanju Sekcijom.

Član 6.

            Članstvo u Sekciji prestaje:

1)      pismenom izjavom člana ili počasnog člana o istupanju iz Sekcije;

2)      odlukom Predsedništva Sekcije kojom je utvrđeno teže ogrešenje o odredbe Etičkog kodeksa kriminologa Srbije;

3)      smrću člana ili počasnog člana Sekcije.

Član 7.

            Predsedništvo Sekcije saziva godišnju sednicu Sekcije na koju poziva članove Sekcije. Na sednici se sumiraju rezultati jednogodišnjeg rada, analiziraju se budući zadaci i donose odluke od značaja za rad Sekcije.

            Izveštaj sa godišnje sednice dostavlja se Predsedništvu Udruženja.

Član 8.

            U periodu između dve godišnje sednice Sekcijom rukovodi Predsedništvo Sekcije koje čine predsednik, zamenik predsednika i sekretar.

            Članove Predsedništva Sekcije bira Skupština Udruženja na period od tri godine. Po isteku mandata članovi Predsedništva Sekcije mogu biti ponovo birani na iste funkcije.

Član 9.

            Aktivnosti Sekcije obuhvataju:

1)      organizovanje naučnih skupova, okruglih stolova i tribina o aktuelnim kriminološkim pitanjima i o predlozima zakona iz krivične oblasti;

2)      promocija knjiga i drugih publikacija iz oblasti kriminologije;

3)      organizovanje javnih predavanja domaćih i inostranih kriminologa;

4)      zalaganje da kriminologija dobije zasluženi status na visokoškolskim ustanovama;

5)      preduzimanje drugih aktivnosti usmerenih na ostvarenje ciljeva iz člana 2. Poslovnika o radu Sekcije.

Član 10.

            Sekcija jednom u dve godine raspisuje nagradni temat iz oblasti kriminologije.

            Pravo učešća na nagradnom tematu imaju studenti mlađi do 25 godina koji pohađaju odgovarajući smer visokoškolske ustanove na kojoj se kao nastavni predmet izučava kriminologija.

            Prispele radove ocenjuje tročlana komisija koju imenuje Predsedništvo Sekcije.

            Kandidati koji zauzmu prva tri mesta na konkursu dobijaju odgovarajuće diplome, a prvonagrađeni i novčanu nagradu koju obezbeđuje predsednik Sekcije.

            Nagrade se svečano uručuju na godišnjoj sednici Sekcije.

 

 

U Beogradu,

decembra 2006.

Članovi Predsedništva SCS

 

prof. dr Đorđe Ignjatović, predsednik

 

dr Jovan Ćirić, zamenik

 

Aleksandra Ilić, sekretar