>>Nazad


Aleksandar Jakšić

Nastava/Materijali

 

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

U školskoj 2014/2015 g. Prof. Jakšić neće ispitivati MPP i GPP u sledećim ispitnim rokovima:

j
anuar, mart, septembar 2015.g.

 

Pismeni eliminacioni test iz predmeta Međunarodno privatno pravo:

- Obaveze polaganja testa su oslobođeni studenti koji imaju prelaznu ocenu sa vežbi; oni imaju direktnu prohodnost na usmeni deo testa ali su dužni da se pojave na inicijalnoj prozivci u vreme zakazano za početak ispita.

- Primeri eliminacionih testova: primer 1, primer 2.

 

Materijal za spremanje ispita MPP

Za redovne studije:

Obavezna literatura:

Opcija 1:

Varadi – Bordaš – Knežević – Pavić: „Međunarodno privatno pravo“, 14.izdanje Beograd 2012.

Dika, Knežević, Stojanović: „Komentar zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu“, Beograd 1991 (članovi 46 do 73-str. 151 do 242).

Opcija 2:

            Jakšić, Međunarodno privatno pravo, Beograd-Dosije, 2008.

Dodatna literatura:

  • Stanivukovic - Živković: „Međunarodno privatno pravo (opšti deo)", Beograd, 2008.
  • Stanivukovic - Đundić,: „Međunarodno privatno pravo (posebni deo)", Novi Sad, 2008.
  • Jakšić: „Praktikum iz međunarodnog privatnog prava“, Beograd 2004.
  • Knežević - Pavić: „Arbitraža i ADR", Beograd 2010.
  • Jakšić: „Međunarodna trgovinska arbitraža“, Beograd 2004.

     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Od decembarskog ispitnog roka 2014.g. svi studenti su obavezni da pre usmenog dela ispita polažu pismeni kvalifikatorni tesт za GPP.

- primer pismenog ispita iz GPP

- primeri testa iz GPP

A. Jakšić, GPP, 6. izdanje, Beograd, 2012.

 

Prava stranaca

 

Opšti deo

Kitić, Prava stranaca, Beograd, 1991.

 

Posebni deo

Rad sa studentima na posebnom delu je mentorski. Sastoji se u identifikaciji i analizi srpskog pozitivnog prava u oblasti prava stranaca, kao i u izradi seminarskih radova i usmenog izlaganja pojedinih tema (koncesije, strana ulaganja, i sl.).

 

Literatura za spremanje ispita „Izvršni postupak“ na master studijama

Literatura za spremanje usmenog doktorskog ispita iz predmeta „Građansko procesno pravo“