>>Nazad


Aleksandar Jakšić

Nastava/Materijali

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Pismeni eliminacioni test iz predmeta Međunarodno privatno pravo:

- Obaveze polaganja testa su oslobođeni studenti koji imaju prelaznu ocenu sa vežbi; oni imaju direktnu prohodnost na usmeni deo testa ali su dužni da se pojave na inicijalnoj prozivci u vreme zakazano za početak ispita.

- Primeri eliminacionih testova: primer 1, primer 2.

 

Zbog slabe prolaznosti na testovima, te kako bih omogućio i pomogao studentima starijih generacija da polože ispit iz MPP i GPP time što bi na ispitu pokazali osnovno znanje, odlučio sam da se ispit iz MPP polaže na sledeći način:

Student ima pravo da izabere da polaže samo deo ispita (jedan ili dva-već prema svom izboru) illi ceo ispit. Student je dužan da ispitivaču pre ispita saopšti da li ispit polaže u celosti ili delimično.

Ispitno gradivo se, prema literaturi navedenoj na sajtu, deli na:
1.Opšti deo MPP
2,Međunarodno građansko procesno pravo
3.Sukob zakona

Ispitna pitanja su istaknuta na sajtu.

Studentima se preporučuje da prethodno polože ispit iz GPP.

Pravo opcije važi samo za studente upisane 2005 godine i ranije. Takođe, ti studenti nisu obavezni da prethodno polažu pismeni eliminatorni test.

Pismeni eliminatorni test nisu ubavezi da polažu ni studenti upisani 2005 godine i ranije na predmetu GPP. Kao i do sada, studenti mogu da biraju da polažu ispit iz dva ili tri dela, već prema svom izboru.

Ispitna materija se deli kako sledi:
1.Opšti parnični postupak
2.Posebni parnični postupci i vanparnični postupak
3.Izvršni postupak

Ova pravila važe od septembarskog ispitnog roka 2015 godine

Materijal za spremanje ispita MPP

Za redovne studije:

Obavezna literatura:

Opcija 1:

Varadi – Bordaš – Knežević – Pavić: „Međunarodno privatno pravo“, 14.izdanje Beograd 2012.

Dika, Knežević, Stojanović: „Komentar zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu“, Beograd 1991 (članovi 46 do 73-str. 151 do 242).

Opcija 2:

            Jakšić, Međunarodno privatno pravo, Beograd-Dosije, 2008.

Dodatna literatura:

  • Stanivukovic - Živković: „Međunarodno privatno pravo (opšti deo)", Beograd, 2008.
  • Stanivukovic - Đundić,: „Međunarodno privatno pravo (posebni deo)", Novi Sad, 2008.
  • Jakšić: „Praktikum iz međunarodnog privatnog prava“, Beograd 2004.
  • Knežević - Pavić: „Arbitraža i ADR", Beograd 2010.
  • Jakšić: „Međunarodna trgovinska arbitraža“, Beograd 2004.

     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Od decembarskog ispitnog roka 2014.g. svi studenti su obavezni da pre usmenog dela ispita polažu pismeni kvalifikatorni tesт za GPP.

- primer pismenog ispita iz GPP

- primeri testa iz GPP

        Od septemabrskog ispitnog roka 2017: A. Jakšić, GPP, 9. izdanje (2017)

 

PRAVA STRANACA

Opšti deo

Kitić, Prava stranaca, Beograd, 1991.

Posebni deo

Rad sa studentima na posebnom delu je mentorski. Sastoji se u identifikaciji i analizi srpskog pozitivnog prava u oblasti prava stranaca, kao i u izradi seminarskih radova i usmenog izlaganja pojedinih tema (koncesije, strana ulaganja, i sl.).

Literatura za spremanje ispita „Izvršni postupak“ na master studijama

Literatura za spremanje usmenog doktorskog ispita iz predmeta „Građansko procesno pravo“

 

ARBITRAŽNO PRAVO

Pre nego što pristupe polaganju ispita "Arbitražno pravo", studenti su dužni da polože ispite iz predmeta Građansko procesno pravo i Međunarodno privatno pravo.