>>Nazad


Miroljub Labus

Nastava/Materijali

 • Politička ekonomija – ispitna  pitanja  važi za studente upisane 2005.godine i ranije. Obavezna literatura za pripremanje ispita: Miroljub Labus, "Osnovi ekonomije" šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, 2006. ili sedmo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 2007. godine.

   

 • Osnovi ekonomije - ispitna pitanja   važi za studente upisane 2006.godine i kasnije. Ova ispitna pitanja vaze počev od januarskog roka 2010.godine (školska 2009/10). Obavezna literatura za pripremanje ispita: Boris Begović, Miroljub Labus, Aleksandra Jovanović, "Ekonomija za pravnike" Pravni fakultet, Beograd, 2008. godina

   

 • Raspored predavanja za zimski semestar 2014/15
   

 • Nastavni program školske 2014/15
   

 • Uputstvo za izradu seminarskog rada

  Teme za seminarski rad 2014-15 B.Radulović  link za sajt udžbenika (prezentacije, testovi,...)
  www.ekonomijazapravnike.org


  Osnovi ekonomije – prezentacije sa predavanja
   

 • Predavanje 1a - Uvod

 • Predavanje 1b - Uvod: ekonomija kao nauka

 • Predavanje 2 - Teorija ponašanja potrošača

 • Predavanje 3 - Tražnja

 • Predavanje 4 - Teorija ponašanja proizvođača

 • Predavanje 5 - Ponuda

 • Predavanje 6 - Ravnoteža na tržištu savršene konkurencije

 • Predavanje 7 - Nesavršena konkurencija i tržišne strukture

 • Predavanje 8 - Javna dobra i eksterni efekti

 • Predavanje 9 - Asimetrične informacije

 •