>>Nazad


Branko Lubarda

IZVORI RADNOG PRAVA

I IZVORI MEĐUNARODNOG POREKLA

A Međunarodni standardi
Ujedinjene Nacije
           1. Univerzalna deklaracija
           2. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

MOR
 - Ratifikovane konvencije MOR-a

B Evropski radni standardi
1. Evropska konvencija o ljudskim pravima
2. Revidirana evropska socijalna povelja

 

II IZVORI DOMAĆEG PRAVA

1. Ustav

2. Opšti režim radnih odnosa
- Zakon o rad
u
- Opšti kolektivni ugovor

3. Zapošljavanje
- Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom
- Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima
- Zakon o zaštititi građana SRJ na radu u inostranstvu

4. Diskriminacija
- Zakon o zabrani diskriminacije
-
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
- Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

5. Individualna prava zaposlenih
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

- Zakon o evidencijama u oblasti rada

6. Kolektivna prava zaposlenih
- Zakon o štrajku
- Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
- Zakon o socijalno ekonomskom savetu

 

7. Poseban režim radnih odnosa
- Zakon o državnim službenicima
- Zakon o policiji
- Zakon o vojsci
- Posebni kolektivni ugovor za državne organe

- Zakon o volontiranju

8. Socijalno osiguranje
- Zakon o zdravstvenom osiguranju
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

- Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima
- Uredba o dobrovojnom zdravstvenom osiguranju

9. Socijalna zaštita
- Zakon o socijalnoj zastiti

10. Sudska zaštita prava
- ZPP
- Zakon o uređenju sudova

 

Bilateralni sporazumi o socijalnom osiguranju

1. sa Slovenijom

2. sa Austrijom